Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Fundisa Iqiniso

Fundisa Iqiniso

Jehova “ummongo welizwi lakho kukwethembeka.”—RHU. 119:159, 160.

IINGOMA: 29, 53

1, 2. (a) UJesu wenza muphi umsebenzi weza qangi ekuphileni kwakhe, begodu kubayini kunjalo? (b) Yini okufuze siyenze bona siphumelele njengombana “sisebenza noZimu”?

UJESU KRESTU bekambazi ngapha atjhumayela iindaba ezimnandi. (Mar. 6:3; Rom. 15:8) Bekayenza kuhle yomibili imisebenzi le. Ngesikhathi ambazi, wafunda ukusebenzisa kuhle amathulusi wokubaza bona enze izinto ezihle. Ngesikhathi afundisa iindaba ezimnandi wasebenzisa ilwazi ebekanalo lemiTlolo bona asize abantu bazwisise amaqiniso aseliZwini lakaZimu. (Mat. 7:28; Luk. 24:32, 45) Nakaneminyaka ema-30, wabeka phasi ekubeni mbazi ngombana bekazi bona ukufundisa ngoZimu kuqakatheke khulu. Wathi ukutjhumayela iindaba ezimnandi ngenye yezinto uZimu amthumela bona azoyenza ephasini. (Mat. 20:28; Luk. 3:23; 4:43) Ukutjhumayela kweza qangi ekuphileni kwakhe begodu bekafuna abantu bawenze umsebenzi lo.—Mat. 9:35-38.

2 Inengi lethu alenzi umsebenzi wokubaza kodwana soke sitjhumayela iindaba ezimnandi. Umsebenzi lo uqakatheke khulu ngombana noZimu ubandakanyekile kiwo ngikho iBhayibheli ithi: “Sisebenza noZimu.” (1 Kor. 3:9; 2 Kor. 6:4) Sivumelana nomrhubi owathi: “Ummongo welizwi [lakaJehova] kukwethembeka.” (Rhu. 119:159, 160) Kungebangelo ‘siphatha iliZwi leqiniso kuhle’ emsebenzini kaZimu. (Funda yesi-2 kaThimothi 2:15.) Yeke senza koke okusemandlenethu bona sithuthukise amakghonwethu wokusebenzisa iBhayibheli ukufundisa  abantu iqiniso ngoJehova, uJesu nomBuso kaZimu. Bona siphumelele nasitjhumayelako, ihlangano kaJehova isilungiselele amathulusi ekufuze siwajayele. Zoke izintwezi zibizwa ngokuthi maThulusi wokuFundisa.

3. Khuyini okufuze sidzimelele kiyo esikhathini esisele naso sokobana sitjhumayela begodu umtlolo wezEnzo 13:48 usisiza njani?

3 Kungenzeka uyazibuza bona kubayini sithi maThulusi wokuFundisa ingasi amaThulusi wokuTjhumayela. “Ukutjhumayela” kutjho ukutjela abantu umlayezo kodwana “ukufundisa” kutjho ukuwuhlathulula kuhle umlayezo loyo bona umuntu awuzwisise begodu enze akufundako. Namhlanjesi kufuze silwele ukuthomisa iimfundo zeBhayibheli nokufundisa abantu iqiniso. Lokho kutjho ukuthi kufuze sifune abantu “abazimisele ukufumana ukuphila okungapheliko” begodu sibasize balotjhe uJehova.—Funda izEnzo 13:44-48.

4. Sizobazi ngani abantu “abazimisele ukufumana ukuphila okungapheliko,” begodu sizobafumana njani?

4 Sizobafumana njani abantu “abazimisele ukufumana ukuphila okungapheliko”? Njengombana kwenza amaKrestu wangesikhathi sabapostoli nathi sizobafumana nasitjhumayelako. UJesu wathi kiwo: “Kinanyana ngiliphi idorobho namtjhana isabelo eningena kiso funani ofanelekako.” (Mat. 10:11) Asikalindeli abantu abazenzisako, abazikhakhazisako namkha abangafuni ukwazi ngoZimu basilalele nasitjhumayelako. Kunalokho sifuna abantu abangazenzisi, abathobekileko nabafuna ukwazi iqiniso. Umsebenzethu singawufanisa nomsebenzi owenziwa nguJesu ngesikhathi ambazi, bekafuna iingodo ezihle angazisebenzisa bona enze ipahla yangendlini, iminyango, amajogi nezinye izinto. Bekasebenzisa amathulusakhe nekghono lakhe ngemva kokuthi afumene isigodo esihle bona enze ngaso nanyana yini afuna ukuyenza. Nathi kufuze silingise uJesu njengombana sifuna ukwenza abafundi.—Mat. 28:19, 20.

5. Khuyini okufuze siyazi ngamaThulusi wokuFundisa? Fanekisa. (Qala iinthombe ezisekuthomeni.)

5 Ebhoksini lamathulusi kunamathulusi ahlukahlukeneko, enza umsebenzi ongafaniko. Isibonelo salokho mathulusi ebewasetjenziswa nguJesu. * Bekatlhoga amathulusi azomsiza amede, amerege, asarhe, athumbuse, abaze, enze iingodo zilingane kuhle begodu azihlanganise. Ngokufanako ithulusi elinye nelinye elisemaThulusini wokuFundisa lenza umsebenzi ongafani nomunye. Akhesibone bonyana singawasebenzisa njani amathulusi aqakathekileko la.

AMATHULUSI ENZA ABANTU BASAZI

6, 7. (a) Uwasebenzise njani amakarada we-jw.org? (b) Iimemo zethu zenza miphi imisebenzi emibili?

6 Amakarada we-jw.org. Amakarada la mancani kodwana adlala indima ethe tjha ekusizeni abantu bona bangene kuzinzolwazi lethu i-jw.org. Bangafunda okunengi ngathi bazibawele nesifundo seBhayibheli. Sekunabantu abangaphezu kwee-400 000 ababawe ukufundelwa iBhayibheli begodu kusese nabanye abamakhulu abangena qobe lilanga bona babawe ukufundelwa iBhayibheli. Ungahlala uphethe amakarada we-jw.org bona utjhumayele ebantwini ohlangana nabo.

7 Iimemo. Iimemo zethu zimemela abantu esifundweni zibuye zibakhuthaze bona bafundelwe iBhayibheli. Zitlolwe ukuthi: “Uyamenywa bona ufunde iBhayibheli naboFakazi bakaJehova.” Zibuye godu zithi ungafunda iBhayibheli “emihlanganweni yethu” ‘namkha nomuntu okufundelako.’ Ithuluseli lisebenza ukwazisa abantu ngathi libuye limeme “abaziko bona batlhoga uZimu”  bonyana bafunde nathi iBhayibheli. (Mat. 5:3) Abantu bavumelekile bona beze emihlanganwenethu ngitjho nanyana bangavumi ukufundelwa iBhayibheli. Nabeza esifundweni bazokubona ukuthi kunengi kangangani abangakufunda eBhayibhelini.

8. Akhuze nesibonelo esitjengisa ukuthi kuqakatheke ngani ukumemela abantu esifundweni.

8 Kuqakatheke khulu bona sihlale simemela abantu esifundweni. Khuyini eyenza kuqakatheke? Nabeza esifundweni bazokubona umehluko endleleni esithanda ngayo uZimu nesimlotjha ngayo nendleleni abantu bamasondo abenza ngayo izinto. (Isa. 65:13) URay noLinda abatjhadikazi be-United States bawubona umehluko lo ngemva kokuthi bathome ukuya esondweni. Bebakholelwa kuZimu, bazi nokuthi bayamtlhoga ekuphileni kwabo, yeke baqunta ukuvakatjhela woke amasondo wendaweni ebebahlala kiyo. Nabavakatjhela amasondo njalo kunezinto ezimbili abazitjela ukuthi bafuna ukuziqala ngaphambi kokuhlanganyela nesondwelo. Kokuthoma, bebafuna ukuphuma esondweni kunento abayifundileko. Kwesibili, amalunga wesondwelo bekufuze abonakale bonyana ajamele uZimu. Ngemva kweminyaka embadlwana bese bavakatjhele woke amasondo walapha bahlala khona kodwana badana kabuhlungu khulu. Bekuphuma isondo kunganalitho abalifundileko begodu nabantu ebebasonda emasondweni lawo bebababona bangakahlonipheki. Ngelinye ilanga nakuphuma isondo lokugqina ebebalivakatjhele uLinda waya emsebenzini uRay waya emzinabo. Yeke uRay nakasendleleni wabona iWolo lomBuso wazibuza wathi ‘Kubayini ngingangeni khengibone ukuthi benzani.’ Wathi nakangena ngaphakathi wasala abambe wangenzasi! Phela woke umuntu eWolweni bekamomotheka begodu anomusa nakathi uyaqala nabantu bakhona bebambethe kuhle bahlonipheka. URay wafika wahlala phambili begodu wakuthanda khulu akufunda mhlokho. Kwaba njengombana umpostoli uPowula atjho bona umuntu othoma ukuza emhlanganweni yamaKrestu uzokuthi: “Kwamambala uZimu uhlangana nani.” (1 Kor. 14:23-25) Kusukela mhlokho uRay bekahlala akhona ngoSondo esifundweni kwathi ngokukhamba kwesikhathi wathoma ukuza naphakathi neveke. ULinda naye wathoma ukuza esifundweni. Ngitjho nanyana besele baseminyakeni yama-70 bavuma ukufundelwa begodu babhajadiswa.

AMATHULUSI ASISIZA SICOCE NABANTU

9, 10. (a) Kubayini kubulula ukusebenzisa amaphetjhana la? (b) Akhuhlathulule ukuthi singalisebenzisa njani iphetjhana elithi, Uyini UmBuso KaZimu?

9 Amaphetjhana. Sinamaphetjhana abunane asisiza sicoce nabantu begodu asebenziseka bulula khulu. Amaphetjhana la atjhatjhululwa ngomnyaka ka-2013, sikhuluma nje sele kugadangiswe angaba mabhiliyoni amahlanu. Into ekarisa khulu ngamaphetjhana la kukuthi wafunda ukusebenzisa linye uzokukghona ukuwasebenzisa woke ngombana ayafana. Alo ungawasebenzisa njani bona ucoce nabantu?

10 Akhesithi ukhethe ukusebenzisa iphetjhana elithi, Uyini UmBuso KaZimu? Njengombana utjengisa umuntu iphetjhaneli mbuze bona “ucabanga bona uyini umBuso kaZimu. Atjho ukuthi kghani bekangathi . . . ?” Mvumele akhethe ipendulo ayicabangako. Ungamtjeli bona uphendule kuhle namkha awa, kunalokho vula iphetjhaneli umtjengise lapha kuthi khona “Okutjhiwo YiBhayibheli” bese ufunda naye uDanyela 2:44 no-Isaya 9:6. Nakavumako ragela phambili ucoca naye. Emaswapheleni mtjhiye nombuzo uzokwenza bona ubuyele kuye, uzowufumana ngaphasi kwesithi “Ongacabanga Ngakho,” “Kuzokuba njani ukuphila ngaphasi kokubusa komBuso kaZimu?” Lokho  kuzokwenza kube bulula ukubuyela emuntwini loyo. Nawubuyela kuye ungaqala ngemva kwephetjhanelo, lizokuthumela esahlukweni se-7 encwadini ethi, Iindaba Ezimnandi Ezivela KuZimu! ekungenye yamathulusi asisiza sithomise iimfundo zeBhayibheli.

AMATHULUSI ENZELWE UKUTHINTA IINHLIZIYO ZABANTU

11. IsiThala nePhaphama! zenzelweni, begodu yini ekufuze siyazi ngazo?

11 Abomagazini. IsiThala nePhaphama! bomagazini abatjhugululelwa emalimini amanengi begodu bakhanjiswa ephasini loke. Ngebanga lokuthi bafundwa babantu abavela eenarheni ezihlukahlukeneko iinhloko zabo zenzelwe ukuthinta boke abantu. Yeke nasizisebenzisako kufuze silwele ukusiza abantu babone ukuthi khuyini eqakathekileko ekuphileni. Into yokuthoma ekufuze siyazi ngaphambi kobana sibakhambise kukuthi benzelwe abantu abanjani.

12. (a) IPhaphama! yenzelwe abantu abanjani, begodu uyini umnqopho wayo? (b) Nawukhambisa iPhaphama! ngikuphi okuhle okufumeneko?

12 IPhaphama! yenzelwe abantu abanelwazi elincani ngeBhayibheli nabangazi litho ngalo. Kungenzeka akunalitho abalaziko ngeemfundiso zobuKrestu, kanti abanye abayithembi ikolo kube nabangalemuki bona iBhayibheli ingabasiza ekuphileni kwabo. IPhaphama! yenzelwe ukusiza abantu babone ukuthi nangambala uZimu ukhona. (Rom. 1:20; Heb. 11:6) Ibuye ibasize babone ukuthi kwamambala iBhayibheli ‘liliZwi lakaZimu.’ (1 Thes. 2:13) Iinhloko ezintathu zamaPhaphama! wango-2018 zithi: Indlela Yokuthola Injabulo,” “Izinto Ezingu-12 Ezenza Imindeni Iphumelele,” Usizo Kwabasosizini Lokushonelwa.

13. (a) IsiThala somphakathi senzelwe abantu abanjani? (b) Kukhona okuhle okufumeneko nawukhambisa isiThala?

13 IsiThala somphakathi sona senzelwe abantu abamaziko uZimu abazi neliZwi lakhe kodwana abangamhloniphi ngezinga alilindeleko. Iye khona kungenzeka bayalazi iBhayibheli kodwana akutjho ukuthi bayalizwisisa. (Rom. 10:2; 1 Thim. 2:3, 4) Iinhloko ezintathu zesiThala zango-2018 zithi: “IBhayibheli Seyaphelelwa Sikhathi?,” “Kazi Ingomuso Lisiphatheleni?” nesithi “Kghani UZimu Unendaba Nawe?”

AMATHULUSI AKHUTHAZAKO

14. (a) Ngiwuphi umsebenzi owenziwa mavidiyo amane asemaThulusini wokuFundisa? (b) Kukukhambele njani nawubukelisa abantu amavidiyo la?

14 Amavidiyo. Ngeenkhathi zakaJesu ababazi bebasebenzisa amathulusi owasebenzisa ngezandla kwaphela kodwana namhlanjesi manengi amathulusi ababazi abawasebenzisako asebenza ngegezi, njengamasarha, iinthumbuso, imitjhini yokubethela iimpikiri, nokhunye okunengi. Namhlanjesi sineencwadi ezigandangiswako sibuye sibe namavidiyo esikghona ukuwatjengisa abantu esimini amanye wawo asemaThulusini wokuFundisa, nginaka: Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli? Kwenziwani Esifundweni SeBhayibheli? Kwenzekani EWolweni LomBuso? Bobani AboFakazi BakaJehova? Kunamavidiyo adlala imizuzu engaphasi kwemibili. Asebenza kuhle khulu esimini, khulukhulu nasitjhumayela kokuthoma. Amanye amavidiyo made, wona-ke singawasebenzisa nasibuyela ebantwini ekhe sacoca nabo nabanesikhathi. Amathulusi la angakhuthaza abantu bona bafunde iBhayibheli nokuthi beze emihlanganwenethu.

15. Iza neembonelo zokuthi kubathinta njani abantu ukubukela amavidiyo ngelimi labo.

15 Kunodade owahlangana nomunye umma obuya eMicronesia obekakhuluma isiYapese. Udade lo wamtjengisa ividiyo ethi Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli? ngelimi lakhe. Yathi nayithoma ukudlala umma lo wathi: “Maye mina kazi lilimi lami leli. Angikholwa! Umuntu okhulumako lo ngimuzwa ngendlela akhuluma ngayo ukuthi  nangambala ngewekhethu nangendabuko. Ukhuluma ilimi engalimunyako!” Ngemva kwalokho wathi uzozipha isikhathi sokufunda nokubukela amavidiyo ngelimi lakhe ku-jw.org. (Madanisa nezEnzo 2:8, 11.) Nasi esinye isibonelo, kunodade we-United States owathumela umntwana kamnakwabo ohlala ngaphetjheya yona ividiyo le, wayithumela ngelimi lakhe. Wayibukela wathumelela ukgharakhe i-email ethi: “Okungikare khulu yingcenye ekhuluma ngommoya omumbi olawula iphasi. Ngingene ku-jw.org ngabawa ukufundelwa iBhayibheli.” Uhlala enarheni lapho umsebenzethu wokutjhumayela ukhandelwe khona.

AMATHULUSI WOKUFUNDISA ABANTU IQINISO

16. Akhuhlathulule ukuthi incwajana ngayinye yenzelweni: (a) Lalela UZimu Uphile Ngokungapheliko. (b) Iindaba Ezimnandi Ezivela KuZimu! (c) Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi?

16 Iincwajana. Ungabafundisa njani abantu abangakwazi ukufunda namkha okunganancwadi ezisekelwe eBhayibhelini ngelimi labo? Kunamathulusi esiwasebenzisako ukusiza abantu abanjalo, sinencwajana ethi Lalela UZimu Uphile Ngokungapheliko. * Enye incwajana ehle khulu yokuthomisa isifundo seBhayibheli ngethi Iindaba Ezimnandi Ezivela KuZimu! Ongakwenza kutjengisa umuntu iinhloko ezili-14 ezingemuva kwencwadi le bese umbawe akhethe sinye angathanda nicoce ngaso. Ngemva kwalokho ningathoma nifunde isihlokweso. Ukhe walinga na ukwenza njalo nabantu abakuthabelako ukucoca nawe ngeBhayibheli? Incwajana yesithathu emathulusini wokufundisa ngethi Bobani Abenza Intando KaJehova Namhlanjesi? Yenzelwe ukufundisa abantu ngehlanganwethu. Nawufuna ukufunda ngokuthi isetjenziswa njani incwajana le qala Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu, Ihlelo lomhlangano Webandla lakaMatjhi 2017.

17. (a) Incwadi ngayinye yenzelweni? (b) Yini elindeleke ebantwini abathuthuke bebabhajadiswa begodu kubayini?

17 Iincwadi. Ngemva kokuthi senithomise ukufunda incwajana esikhulume ngayo leya, ningathoma nifunde incwadi ethi Lisifundisani IBhayibheli? kungakhathaliseki bona senikhamba kuphi encwajaneni. Incwadi le izokwandisa ilwazi lomuntu loyo ngeBhayibheli. Ngemva kobana seniyifunde nayiqeda ubona nokuthi umuntu ofunda naye uyathuthuka ningathoma ukufunda incwadi ethi Kutjho Ukuthini Ukuhlala Ethandweni LakaZimu? Incwadi le izokufundisa umuntu ofunda naye ukuthi angaphila njani ngokuvumelana neenkambiso zakaZimu. Ungakhohlwa ukuthi ngitjho nanyana sele abhajadisiwe, incwadi le kufanele niyifunde niyiqede. Ukwenza njalo kuzomsiza abe nokukholwa okuqinileko.—Funda beKolose 2:6, 7.

18. (a) Yoku-1 kaThimothi 4:16 isikhuthaza njani bona sifundise iqiniso begodu nasenza njalo kuba namuphi umphumela? (b) Yini ekufuze kube yihloswethu nasisebenzisa amaThulusi wokuFundisa?

18 Njengombana siboFakazi, uJehova usithembe “ngomlayezo weqiniso leendaba ezimnandi” begodu umsebenzi lo ungasiza abantu bafumane ukuphila okungapheliko. (Kol. 1:5; funda yoku-1 kaThimothi 4:16.) Yeke sinikelwe iThulusi lokuFundisa elenziwe ngokwalokho abantu abakutlhogako. (Qala “ AmaThulusi WokuFundisa.”) Kufuze siwasebenzise ngendlela ephumelelako amathulusi la. Omunye nomunye umtjhumayeli uzokukhetha bona ngiliphi ithulusi azolisebenzisa. Ihloswethu akusikumane sitjhiye iincwadi ebantwini kodwana sifuna ukuthi sinikele abantu abazimisele ukufunda umlayezo oseBhayibhelini. Sifuna ukwenza abantu abathobekileko, abathembekileko, abafuna ukwazi ngoZimu ‘nabazimisele ukufumana ukuphila okungapheliko’ bona babe bafundi beBhayibheli.—IzE. 13:48; Mat. 28:19, 20.

^ isig. 5 Qala isihloko esithi “Umbazi” nebhoksi elithi “Ibhokisi Lombazi Lamathuluzi” esiThaleni saka-Arhostesi 1 2010 esifumaneka ngesiZulu.

^ isig. 16 Akhesithi naku umuntu akakwazi ukufunda, ungakhambisana naye aqale incwajana ethi Lalela UZimu Uphile Ngokungapheliko yona-ke ineenthombe ezinengi.