ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Oktoba 2018

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngoDisemba 3-30, 2018.

1918—Iminyaka Elikhulu Eyadlulako

Ipi eKulu beyibambene eYurobhu, kodwana ekuthomeni komnyaka loyo izinto bezibonakala zibakhambela kuhle abaFundi beBhayibheli.

Asikhulumeni Iqiniso Ngaso Soke Isikhathi

Kubayini abantu bakhuluma amala, begodu uyini umphumela walokho? Singahlala njani sitjelana iqiniso?

Fundisa Iqiniso

Asisebenziseni isikhathi esiselekwesi bona sifundise abantu iqiniso. Amathulusi wokuFundisa angasisiza njani?

UMLANDO WOKUPHILA

UJehova Wabusisa Isiqunto Sami

Asesemutjha, uCharles Molohan wafaka isibawo sokuyokusebenza eBethel. UJehova wambusisa kiko koke ebekakwenza.

Asithembeni UMrholethu UKrestu

Njengombana ihlangano kaZimu iragela phambili ithuthuka nje ngimaphi amabanga esinawo wokuthemba uKrestu njengombana asirhola?

Hlala Unokuthula Ngitjho Nanyana Uqalene Namatjhuguluko

Nange ukuphila kwethu kutjhuguluka ngendlela ebesingakayilindeli singagandeleleka khulu. “Ukuthula kwakaZimu” kungasisiza njani ukuphila kwethu nakutjhugulukako?

Kghani Bewazi?

UStefani waba mumuntu wokuthoma ekutlolwe ngaye eBhayibhelini owabulawa ngebanga lokukholwa kwakhe. Alo wakghona njani ukuhlala anommoya ophasi nanyana ahlunguphazwa?