Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ucabanga Njengobani?

Ucabanga Njengobani?

“Nilise ukubunjwa liphaseli.”—ROM. 12:2.

IINGOMA: 88, 45

1, 2. (a) UJesu wamphendula wathini uPitrosi? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Kubayini uJesu aphendula uPitrosi ngaleyo ndlela?

ABAFUNDI bakaJesu akhenge bakukholwe abakuzwako. Kazi bebacabanga bona uJesu uzokubuyisela umbuso kwa-Israyeli kodwana nako abatjela bona esikhathini esingaphelisi ihliziyo uzokutlhoriswa abe abulawe. Umpostoli uPitrosi wathi: “Ungazihloboki Kosi; angeze kwenzeke kuwe lokhu.” UJesu waphendula uPitrosi wathi: “Iya emva kwami Sathana! Usiqabo phambi kwami, ngombana awucabangi imicabango kaZimu kodwana yabantu.”—Mat. 16:21-23; IzE. 1:6.

2 Ngokutjho njalo uJesu watjengisa ukuthi kunomehluko phakathi komcabango kaZimu nomcabango wephasi elilawulwa nguSathaneli. (1 Jwa. 5:19) Kuhlekuhle uPitrosi bekafuna uJesu azicabangele yena yedwa okuyinto eyenziwa babantu bephasi. Kodwana uJesu bekazi ukuthi uJehova bekafuna azilungiselele njengombana bekazokutlhoriswa bekabulawe. Indlela uJesu aphendula ngayo uPitrosi itjengisa ukuthi khenge avume ukucabanga njengabantu bephaseli kodwana bekacabanga njengoJehova.

3. Kubayini kubudisi kangaka ukucabanga njengoJehova?

3 Kuthiwani ngathi namhlanjesi? Sicabanga njengoJehova  namkha njengabantu bephaseli? Njengombana simaKrestu nje, sisebenza budisi bona sithabise uZimu. Alo indlela esicabanga ngayo yona injani? Kghani silwela ukucabanga njengoJehova begodu siqale izinto njengaye? Nasizakwenza njalo kuzokufanele sisebenze. Kanti ummoya wephasi wona ungasingena bulula khulu, abe akutlhogeki kube nento esiyenzako bona sibe nawo. Lokho kwenziwa kukuthi ummoya wephasi ukhona nanyana kukuphi lapho sikhona. (Efe. 2:2) Abantu bephaseli bamarhamaru yeke nathi singalingeka bona sicabange njengabo. Iqiniso kukuthi akusibulula ukucabanga njengoJehova kodwana ukucabanga njengabantu bephaseli kubulula khulu.

4. (a) Khuyini ezokwenzeka nange sicabanga njengabantu bephaseli? (b) Isihlokwesi sizosisiza njani?

4 Nange sivumela iphaseli libe nomthelela endleleni esicabanga ngayo sizokuba marhamaru begodu sicabange nokuthi kungaba ngcono nange singazikhethela bona yini elungileko nengakalungi. (Mar. 7:21, 22) Kungebangelo kuqakathekile ukuhlakulela “imicabango kaZimu” ingasi “yabantu.” Isihlokwesi sizosisiza senze njalo. Sizokubona ukuthi kusisiza ngani ukuqala izinto njengoJehova, sibuye sidembe nokuthi kubayini sithi ukwenza njalo akusithatheli ilungelo lokuzikhethela kunalokho kusiza thina. Siswaphelise ngokuthi singakubalekela njani ukucabanga njengephaseli. Esihlokweni esilandelako sizokubona ukuthi singacabanga njani njengoJehova ebujamweni obuhlukahlukeneko.

UKUCABANGA NJENGOJEHOVA KUYASIZA

5. Kubayini abanye abantu bangafuni ukuthi kube nomuntu oba nomthelela endleleni abacabanga ngayo?

5 Abanye abantu abafuni ukuvumela abanye babe nomthelela endleleni abacabanga ngayo. Uzabezwa bathi: “Nginengqondo yokuzicabangela, angenziswa.” Kungenzeka basuke bathi bafuna ukuzithathela zabo iinqunto begodu banelungelo lokwenza njalo. Abafuni ukulawulwa namkha bakatelelwe bona bafane nabanye abantu. *

6. (a) UJehova usipha ikululeko enjani? (b) Ikululeko asipha yona akunalapha iphelela khona na?

6 Nasiqala izinto ngendlela uJehova afuna ngayo akutjho ukuthi angeze sisaba nelungelo lokuzikhethela. Kunjengombana kutjho yesi-2 kwebeKorinte 3:17 nayithi: “Lapho kunommoya kaJehova khona, kunetjhaphuluko.” Singaba babantu esithanda ukuba ngibo besikhethe nezinto esizithandako. UJehova usenze saba njalo. Kodwana lokho akutjho ukuthi ikululekwethu akunalapha ikhamba iphelela khona. (Funda yoku-1 kaPitrosi 2:16.) UJehova ufuna sisebenzise iliZwi lakhe nasikhetha ukuthi yini elungileko nengakalungi. Alo lokhu kusiqedela ilungelo lokuzikhethela namkha kusiza thina?

7, 8. Ukucabanga njengoJehova kusenza singasabi netjhaphuluko na? Fanekisa.

7 Akhesifanekise indaba le bunjesi. Ababelethi benza koke abangakwenza bona bafundise abantwana babo. Bangabafundisa ukuthi bathembeke, bakhuthale begodu bacabangele abanye abantu. Kghani lokhu kutjho ukuthi ababelethi bathathela abantwanaba ikululeko? Awa, kunalokho babafundisa izinto ezizobasiza bona baphumelele. Ngombana nasele babakhulu bazokukhamba  emakwabo begodu kusukela lapho bazozithathela zabo iinqunto. Nange bangakhumbula lokho ababelethi babo ababafundise khona bazokuthatha iinqunto ezivuthiweko nabangeze bazisola ngazo. Lokho kuzobavikela emirarweni.

8 UJehova naye ufana nombelethi ofuna abantwana bakhe baphile kamnandi. (Isa. 48:17, 18) Kungebangelo asifundisa iinkambiso ezizosisiza siziphathe kuhle besiphathe nabanye abantu kuhle. Yeke ufuna siqale izinto ngendlelakhe begodu siphile ngemithethwakhe. Lokhu akwenzi bona singabi netjhaphuluko, kunalokho kusenza sikwazi ukucabanga. (Rhu. 92:5; IzA. 2:1-5; Isa. 55:9) Kusisiza sithathe iinqunto ezizosithabisa begodu zisisize ngeendlela ezinengi. (Rhu. 1:2, 3) Kuyatjho bona ukucabanga njengoJehova kusisiza ngeendlela ezinengi khulu!

INDLELA KAJEHOVA YOKUCABANGA IPHAKEME

9, 10. Indlela uZimu acabanga ngayo iyidlula njani indlela iphasi elicabanga ngayo?

9 Okhunye okwenza abantu abalotjha uJehova bafune ukucabanga njengaye kukuthi bayazi ukuthi indlelakhe yokucabanga iyidlula kude yephasi. Iphaseli litjela abantu ngokuthi kufuze baziphathe njani, bayiphathe njani imindenabo nokuthi ngiwuphi umsebenzi owanelisako, njalonjalo. Okunengi kwalokho akuvumelani nendlela uJehova acabanga ngayo. Kanengi bakhuthaza abantu bona babe marhamaru, ukuthi baziphathe kumbi ngokwamabhayi, batlhalane bebahlukane nabalingani babo ngeenzathu ezingazwakaliko, batjho nabenza njalo bazokuthaba khulu. Indlela yokucabanga leyo ayivumelani nalokho iBhayibheli ekufundisako. Kodwana ngisiphi iseluleko esihlakaniphileko, ngeseBhayibheli namkha ngesephasi?

10 UJesu wathi: “Ukuhlakanipha kubonakala kulungile ngemisebenzako.” (Mat. 11:19) Ngitjho nanyana iphasi selithuthuke khulu ngetheknoloji, bekube nje lisabhalelwa ukusombulula imiraro emikhulu ebangela abantu bona bangathabi, enjengezipi, ukubandlululana ngokobuhlanga nobulelesi. Ukungezelela kilokho iphasi liyakwamukela ukuziphatha kumbi ngokwamabhayi. Abantu abanengi bayavuma ukuthi koke lokhu akuyisombululi imiraro abanayo kodwana kuphula imizi, kubanga amagulo amanengi neminye imiraro. Kuhlukile ngamaKrestu, wona akhetha ukucabanga njengoZimu begodu lokho kuthuthukisa ukuziphatha kwawo kuhle, itjhebiswano nemindenawo, kwenza aphephe emagulweni begodu anokuthula namaKrestu akunye nawo ephasini loke. (Isa. 2:4; IzE. 10:34, 35; 1 Kor. 6:9-11) Lokho kutjengisa ukuthi indlela kaZimu yokucabanga iyidlula kude indlela iphasi elicabanga ngayo.

11. Ngubani owaba nomthelela endleleni uMosi acabanga ngayo begodu waba yini umphumela walokho?

11 Abantu ebebalotjha uJehova ekadeni bebazi ukuthi indlelakhe yokucabanga iphakeme. UMosi bekafunde kangangobana bekazi “koke ukuhlakanipha kweGibhide” kodwana bekazi nokuthi ukuhlakanipha kwamambala ukufumana ngokwazi uJehova. (IzE. 7:22; Rhu. 90:12) Wabawa uJehova ukuthi ‘amkhombise iindlela zakhe.’ (Eks. 33:13) Ngebanga lokuthi wavumela uJehova waba nomthelela endleleni acabanga ngayo, waba nesandla emsebenzini ofeza ihloso kaZimu begodu uJehova watlola ngaye eBhayibhelini ukuthi uyindoda enokukholwa okunzinzileko.—Heb. 11:24-27.

12. UPowula bekakusekela kuphi ukucabanga kwakhe?

12 Umpostoli uPowula bekayindoda  ehlakaniphileko nefundileko, bekakghona nokukhuluma amalimi amabili. (IzE. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3) Kodwana nase kufuze akhethe bona yini elungileko nengakalungi bekakubalekela ukuthatha iinqunto ngokucabanga kwephasi, bekenza iinqunto ezisekelwe eliZwini lakaZimu. (Funda izEnzo 17:2; 1 Korinte 2:6, 7, 13.) Lokho kwenza uPowula waphumelela ekusebenzeleni uZimu begodu bekakuqale ngabomvu ukufumana umvuzo ozokuhlala phakade.—2 Thim. 4:8.

13. Kumthwalo kabani ukuvumelanisa ukucabanga kwethu nekwakaJehova?

13 Kuyakhanya-ke nanamhlanjesi ukuthi ukucabanga kwakaZimu kusakudlula kude ukucabanga kwephasi. Ukuphila ngokuvumelana nokucabanga kwakaZimu kuzosenza sithabe besiphumelele. UJehova akasikateleli bona sicabange njengaye. “Inceku ethembekileko nehlakaniphileko” nayo ayikateleli abantu ukuthi kufuze bacabange njani, abadala nabo benza okufanako. (Mat. 24:45; 2 Kor. 1:24) UmKrestu omunye nomunye kufuze kube nguye owenza ukucabanga kwakhe kuvumelane nekwakaZimu. Singakwenza njani lokho?

BALEKELA UKUCABANGA NJENGABANTU BEPHASELI

14, 15. (a) Kufuze sizindle ngani nasifuna ukucabanga njengoJehova? (b) Ngokuya ngencwadi yebeRoma 12:2, kubayini kufuze sibalekele ukucabanga njengephaseli? Fanekisa.

14 YebeRoma 12:2 ithi: “Nilise ukubunjwa liphaseli, kodwana nitjhugululwe ngokwenza butjha iingqondo zenu, bona nizibonele ngokwenu okuhle nokwamukelekako nokuyintando kaZimu epheleleko.” Umtlolo lo uveza ukuthi ngitjho nanyana kungaba yini ebe nomthelela endleleni esicabanga ngayo singakghona ukutjhuguluka sicabange njengoZimu. Iye khona ngezinga elithileko ifuzo nezinto esahlangabezana nazo ekuphileni zinomthelela endleleni esicabanga ngayo. Kodwana umkhumbulo uyakghona ukutjhuguluka. Ngokwezinga elithileko izinto esizivumela bona zingene emkhumbulwenethu ziba nomthelela endleleni esicabanga ngayo. Ngokuzindla ngendlela uJehova acabanga ngayo sizokutjengisa ukuthi siyakholelwa bona indlelakhe yokucabanga ngiyo elungileko. Nasenza njalo sizokuthanda ukucabanga njengoZimu.

15 Khumbula bonyana nasifuna ukucabanga njengoJehova kufuze ‘silise ukubunjwa liphaseli.’ Silise ukufunda iincwadi, ukubukela amahlelo namkha ukwenza izinto eziphikisana noZimu. Naku umfanekiso ozosisiza sibone ukuqakatheka kwendaba le. Umuntu ofuna ukuba nepilo ehle uzokudla ukudla okunepilo nokwakha umzimba. Kodwana lokho kuzomsiza ngani nange adla nokhunye okunganapilo qobe? Ngokufanako-ke angeze sakghona ukucabanga njengoZimu nangabe senza nezinto zephaseli.

16. Khuyini okufuze siyibalekele?

16 Singakghona na ukuthi singacabangi nakancani ngezinto zephaseli? Awa akukghonakali, ngombana ezinye izinto zephaseli zisifumana nanyana sikuphi. (1 Kor. 5:9, 10) Ngokwesibonelo nasenza umsebenzi wokutjhumayela sihlangana nabantu abaneenkolelo ezingakhambisani neBhayibheli. Nanyana kunjalo, nasizifumana ebujamweni lapho ukucabanga njengephaseli kungabalekeleki khona kufuze singazithatheli ehloko izinto esizibonako nesizizwako. Kufuze silingise uJesu, sibalekele imicabango ethabisa uSathana begodu sikwenze msinya lokho. Yeke singakghona ukubalekela ukucabanga njengephaseli.—Funda izAga 4:23.

17. Singazibalekela njani izinto ezizosenza sicabange njengephaseli?

 17 Kufuze sibakhethe kuhle abangani bethu. IBhayibheli lisiyelelisa ngokuthi nasitjhidelene nabantu abangalotjhi uJehova sizozifumana sesicabanga njengabo. (IzA. 13:20; 1 Kor. 15:12, 32, 33) Singakghona nokukhetha kuhle zokuzithabisa. Nange sibalekela ukubukela izinto ezithuthukisa ukuziphendukela kwemvelo, inturhu namkha ukuziphatha kumbi sizozivikela kinanyana yini ‘ejamelana nelwazi lakaZimu.’—2 Kor. 10:5.

Siyabasiza na abantwana bethu bona babalekele zokuzithabisa ezingakalungi? (Qala iingaba 18, 19)

18, 19. (a) Kubayini kufuze sitjheje khulu izinto ezizosenza sicabange njengephaseli nange ziza ngendlela efihlekileko? (b) Ngimiphi imibuzo ekufuze sizibuze yona begodu kubayini?

18 Kufuze sikghone ukubona izinto ezizosenza sicabange njengephaseli nange ziza ngendlela efihlekileko begodu sizibalekele. Ngokwesibonelo, kungenzeka sizwe iindaba ezithuthukisa ihlangano ethileko yepolotiki. Ezinye izinto esizizwa eendabeni zithuthukisa khulu imigomo nezinto ezithandwa liphasi. Ezinye iincwadi namanye amamuvi afundisa abantu ukuthi “ukuzicabangela bona bodwa” nokubeka “umndeni phambili” zizinto ezinengqondo, ezimnandi nezilungileko. Lokho kwenza abantu bangalemuki ukuthi imiTlolo ithi kufuze sithande uJehova ukudlula indlela esizithanda ngayo nemindenethu. (Mat. 22:36-39) Nanyana ezinye iinolwana zithandwa kodwana zingenza abantwana baziphathe kumbi.

19 Lokho akutjho ukuthi kumbi ukuzithabisa ngezinto ezilungileko. Kufuze sizibuze imibuzo le: ‘Siyakghona na ukubona izinto ezizosenza sicabange njengephaseli nange ziza ngendlela efihlekileko? Ngiyabavikela na abantwana bami ekubukeleni nekufundeni izinto eziyingozi begodu nami ngiyazivikela na? Ngiyabasiza na abantwana bami bona bacabange njengoJehova ingasi njengephaseli?’ Nange sikghona ukubona umehluko phakathi kokucabanga njengoJehova nokucabanga njengephaseli, sizokukghona ukubalekela “ukubunjwa liphaseli.”

UBUNJWA NGUBANI?

20. Khuyini ezokutjengisa ukuthi sibunjwa ngubani?

20 Ungakhohlwa ukuthi ilwazi singalifumana eendaweni ezimbili kwaphela, kuJehova nephasini lakaSathana. Wena ubunjwa ngubani? Ipendulo izokuya ngokuthi ngubani ofumana kuye ilwazi. Nange siqala izinto njengephaseli kutjho ukuthi ukucabanga kwethu kubunjwa ngilo begodu sizoziphatha njengabantu bephaseli. Kungebangelo kuqakathekile bona sikhethe kuhle izinto esizibukelako, esizifundako, esizilalelako nesicabanga ngazo.

21. Sizokufunda ngani esihlokweni esilandelako?

21 Esihlokwenesi sifunde ukuthi nasifuna ukucabanga njengoJehova akukafuzi simane sibalekele izinto ezizokuba nomthelela omumbi kithi, kodwana kufuze sicabange ngendlela uJehova acabanga ngayo. Esihlokweni esilandelako sizokufunda ukuthi singakwenza njani lokho.

^ isig. 5 Iqiniso kukuthi ngitjho nabantu abathi abafuni ukulawulwa kunabantu ababe nomthelela ekuphileni kwabo. Kungaba kucabanga ngokuthi ukuphila kwathoma njani namkha ukukhetha izembatho, koke lokho kuveza ukuthi kunomuntu oba nomthelela. Nokho kufanele sizikhethele ukuthi sifuna ukucabanga njengobani.