Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Themba UJehova Uragele Phambili Uphila

Themba UJehova Uragele Phambili Uphila

“Themba uSomnini ngehliziywakho yoke, ungeyami ekwazini kwakho.”—IZA. 3:5.

IINGOMA: 3, 8

1. Kubayini sitlhoga ukududuzwa?

SOKE siyakutlhoga ukududuzwa. Kungenzeka kunezinto ezisitshwenyako nezisidanisako. Kungenzeka izinto ezisitshwenyakwezo zibangwa kuluphala, ukugula namkha ukuhlongakalelwa. Kuthi abanye bethu baphathwa kumbi. Ngapha nenturhu ayikazibeki phasi. Siyakholwa bona ‘iinkhathi . . . okubudisi ukuqalana nazwezi’ zisiqinisekiso sokuthi siphila “emihleni yokuphela” begodu njengombana amalanga aya adlula iphasi elitjha liyatjhidela. (2 Thim. 3:1) Kanti godu kungenzeka sekuphele iminyaka-kazi silindele bona kwenzeke lokho uZimu asithembise khona, kube ngapha siqalene nemiraro. Begodu imiraro le ayibonakali incipha kunalokho iyathuwelela. Alo yini engasiduduza?

2, 3. (a) Khuyini esiyaziko ngoRhabakhukhu? (b) Kubayini sizokucoca ngencwadi kaRhabakhukhu?

2 Kwanjesi akhesicoceni ngencwadi kaRhabakhukhu, izosisiza sazi bona khuyini engasiduduza. Iye khona iBhayibheli ayikhulumi okunengi ngoRhabakhukhu kodwana incwadi ebizwa ngebizo lakhe le izosikhuthaza. Ibizo lakhe kungenzeka litjho “Ukwamukela Ngethando.” Mhlamunye lokhu bekuqalisela endleleni uJehova asiduduza ngayo, kuba ngasuthi uyasibamba asisingathe. Kazi uRhabakhukhu lo wakhuluma noZimu ambuza imibuzo.  UJehova wenza bona lokho akukhuluma noRhabakhukhu kutlolwe phasi ngombana bekazi bona nathi kuzosisiza.—Rhab. 2:2.

3 IBhayibheli ayikhulumi khulu ngoRhabakhukhu, esikufumanako okumalungana naye yikulumiswano abanayo noJehova kwaphela. Incwadi ebizwa ngebizo lakhe le ihlangana nazo “zoke izinto ezatlolwa ngaphambilini” begodu yaba seliZwini lakaZimu “ukuze ngokukghodlhelela kwethu nangenduduzo evela emiTlolweni sibe nethemba.” (Rom. 15:4) Alo izosisiza ngani incwadi kaRhabakhukhu le? Ingasisiza sibone ukuthi kutjho ukuthini ukuthemba uJehova. Kanti isiphorofido sakaRhabakhukhu sisifundisa ukuthi singaba nokuthula ngitjho nanyana siqalene nemiraro. Kwanjesi-ke akhesitsengeni incwadi kaRhabakhukhu le.

KHULUMA NOJEHOVA

4. Khuyini ebeyenza uRhabakhukhu agandeleleke kangaka?

4 Funda uRhabakhukhu 1:2, 3Isikhathi uRhabakhukhu aphila kiso besibudisi khulu. Abantu ebekaphila nabo bebakhohlakele begodu banenturhu, lokho bekumdanisa khulu. Azibuza ukuthi, kazi ikohlakalo eyenziwako le izakhe iphele nini? Kubayini uJehova ariyada kangaka ukulungisa umraro lo? URhabakhukhu bekathi nakaqala izinto ebezenzeka ngesikhatheso abone ukungabi nobulungiswa nokugandeleleka kwabantu ebekwenziwa sitjhaba sakwa-Israyeli. Wazizwa anganabuyo! Kungebangelo athi nakabona boke ubumbobo wathandaza. Kungenzeka besele acabanga bona uJehova akanandaba nakho koke ebekwenzeka. Kuhlekuhle bekabona ngasuthi uZimu uyariyada. Ukhe wazizwa ngalendlela na?

5. Khuyini esiyifunda encwadini kaRhabakhukhu? (Qala isithombe isisekuthomeni.)

5 Kghani uRhabakhukhu besele angasamthembi uJehova, angasakholwa bona uzozifeza iinthembiso zakhe? Awa akusinjalo nakancani. Okwenza sitjho njalo kukuthi wathi nakaqalene nemiraro wakhuluma noJehova amtjela bona yini emtshwenyako. Akhenge athembele ebantwini, lokho kuyatjho bona bekangakalilahli ithemba. Kodwana into ebekangayizwisisi kukuthi kubayini uZimu avumela ubumbi obunje nokuthi kubayini avumele izinto ezinje bona zenzeke kuye. Into eyenza uJehova avumele uRhabakhukhu atlole iinlilo zakhe phasi kukuthi bekafuna ukusifundisa isifundo esiqakathekileko, sokuthi akafuni sisabe ukukhuluma naye simtjele bona yini esitshwenyako namkha esenza singasazithemba iinthembiso zakhe. Kuhlekuhle uJehova ufuna sikhulume naye simtjele ukuthi sizizwa njani. (Rhu. 50:15; 62:9) IzAga 3:5 zisikhuthaza ngokuthi sithembeni uJehova ‘ngeenhliziyo zethu zoke’ begodu ‘singeyami ekwazini kwethu.’ URhabakhukhu kungenzeka bekawazi amezwi la begodu awakholelwa.

6. Kubayini kuqakathekile ukuthandaza?

6 URhabakhukhu watjhidela kuJehova wamthemba, wamthatha njengomngani noBaba. Akhenge afune ukuzilungisela izinto ebezimtshwenya namkha azithembe yena. Kunokwenza njalo wakhuluma noJehova, wamtjela bona uzizwa njani nokuthi utshwenywa yini. Lesi sibonelo esihle ekufanele sisilingise. UJehova uyayilalela imithandazwethu kungebangelo afuna simthembe ngokuthi sithandaze simtjele izinto ezisitshwenyako. (Rhu. 65:3) Nasenza njalo sizokubona indlela uJehova ayiphendula ngayo imithandazwethu, sibone nendlela asithanda ngayo njengombana asiduduza begodu  asitjengisa indlela ekufanele sikhambe kiyo. (Rhu. 73:23, 24) Uzosisiza sibone indlela aqala ngayo ubujamo esiqalene nabo kungakhathaliseki bona siqalene nani. Nasithandazako sisuke sitjengisa ukuthi simthemba kangangani uZimu.

LALELA UJEHOVA

7. UJehova wenzani ngemva kokuthi uRhabakhukhu amtjele izinto ezimtshwenyako?

7 Funda uRhabakhukhu 1:5-7. Ngemva kokuthi uRhabakhukhu atjele uJehova bona yini emtshwenyako kungenzeka bekazibuza ukuthi khuyini uJehova azoyenza. UJehova nguBaba onethando nozwisisako, yeke kunokuthi akhalimele uRhabakhukhu njengombana bekakhuluma naye wamlisa waveza indlela azizwa ngayo. UJehova walemuka bona uRhabakhukhu uqalene nobudisi begodu bekafuna umuntu ozomkhuthaza. Watjela uRhabakhukhu bona yini ezokwenzeka esikhathini esingaphelisi ihliziyo nokuthi yini azoyenza ngamaJuda angakathembeki. Kungenzeka ukuthi umphorofidi lo kwaba mumuntu wokuthoma uJehova amtjela bona yini azoyenza ukuqeda inturhu ngesikhatheso.

8. Kubayini sithi uJehova wanikela uRhabakhukhu ipendulo ebekangakayilindeli?

8 UJehova watjengisa uRhabakhukhu ukuthi besele kunento azoyenza. Bekazokusebenzisa abantu beBhabhiloni bona aqede abantu abakhohlakeleko kwaJuda. Yeke uJehova ngesikhathi athi lokho uzokwenza “emihleni yenu” bekatjho ukuthi uzokwahlulela isitjhabesi ngesikhathi okwaphila ngaso uRhabakhukhu. Umphorofidi lo bekangakalindeli bona uJehova amphendule ngendlela amphendula ngayo. Kghani lokhu bekutjho ukuthi umthandazwakhe uphendulekile? Kazi lokho uJehova amtjela khona bekutjho ukuthi imiraro izokwanda kwaJuda. * Phela abantu beBhabhiloni bebanenturhu khulu ukudlula ama-Israyeli ngombana nokho wona bewazi imithetho kaJehova. Alo kubayini uJehova asebenzisa isitjhaba esilotjha abosingazimu nesinganazwela bona ajezise abantu bakhe? Akhesithi bewuphila ngesikhatheso, bewuzozizwa njani ngesiqunto sakaJehova?

9. Ngimiphi imibuzo uRhabakhukhu azibuza yona?

9 Funda uRhabakhukhu 1:12-14, 17. Ngitjho nanyana uRhabakhukhu bekazi bona uJehova uzokusebenzisa abantu beBhabhiloni ukuthi ahlulele abe ajezise abantu abakhohlakeleko bangesikhatheso kodwana beyisamrara naye indaba le. Nanyana kunjalo wazithoba watjela uJehova ukuthi ‘useseliDwala’ lakhe. (Dut. 32:4; Isa. 26:4) Bekasaqala uJehova njengoZimu onethando nonomusa. Kungebangelo angakhenge asabe ukubuza uJehova eminye imibuzo enjengokuthi: Kubayini uZimu avumela izinto ezimbi kangaka bona zithuwelele kwaJuda? Kubayini angakathathi igadango zisuka? Kubayini avumela abantu bakhe batlhage ngalendlela? Kubayini ‘athulile’ ngitjho nanyana kunekohlakalo engaka? Wabuye wathi: “UngoCwengileko” yeke “amehlwakho acwenge khulu kobana angaqalana nobukhohlakali.”

10. Kubayini nathi ngasikhathi sinokuzizwa njengoRhabakhukhu?

10 Nathi ngasikhathi singazizwa njengoRhabakhukhu. Siyamlalela uJehova, siyamthemba begodu siyalifunda iliZwi lakhe. Koke lokho kwenza singalahli ithemba. Sizwa iinthembiso zakhe ngehlanganwakhe. Kodwana nanyana kunjalo singazibuza umbuzo naku, ‘Ubuhlungu esibuzwakobu buzakhe buphele  nini?’ Kunengi esingakufunda kilokho uRhabakhukhu akwenzako.

LINDA UJEHOVA

11. URhabakhukhu waqunta ukwenzani ngemva kokulalela uJehova?

11 Funda uRhabakhukhu 2:1. Ukukhuluma noJehova kwenza uRhabakhukhu waba nokuthula. Yeke waqunta bona alinde uJehova athathe igadango. Isiqunto sakhe bekungasiyinto yamhlokho kwaphela ngombana wathi uzokulindela ‘ilanga lamatlhuwo.’ (Rhab. 3:16) Nabanye abantu abalotjha uZimu bamlinda bona athathe igadango, yeke bayasikhuthaza bona singalahli ithemba kodwana sihlale silindile.—Mik. 7:7; Jak. 5:7, 8.

12. Sifundani kuRhabakhukhu?

12 Isiqunto sakaRhabakhukhu sisifundisani? Kokuthoma, akukafuzi silise ukuthandaza ngitjho nanyana siqalene nani. Kwesibili, kufuze silalele lokho uJehova asitjela khona eliZwini lakhe nangehlanganwakhe. Kwesithathu, kufuze silinde uJehova sithembe bona uzokuqeda boke ubuhlungu esiqalene nabo ngesikhathi asibekileko. Nange nathi sikhuluma noJehova begodu simlalela njengoRhabakhukhu, sizokuba nokuthula okuzosisiza sikghodlhelele. Ukuba nethemba kuzosenza sikghone ukulinda begodu kusisize sihlale sithabile naphezu kobudisi esiqalana nabo. Ithemba liyasiqinisekisa bona uBabethu wezulwini uzokuthatha igadango.—Rom. 12:12.

13. Ngisiphi isiqinisekiso esisifumana emtlolweni kaRhabakhukhu 2:3?

13 Funda uRhabakhukhu 2:3. Isiqunto sakaRhabakhukhu sokulinda samthabisa khulu uJehova. UMninimandlawoke bekabazi kuhle ubuhlungu uRhabakhukhu ebekaqalene nabo. Yeke, uZimu wamduduza ngokuthi amqinisekise bona esikhathini esingaphelisi ihliziyo uzoziqeda zoke izinto ebezimtshwenya. Kuhlekuhle uJehova bekathi kuRhabakhukhu: “Bekezela ungithembe. Ngizokuphendula nanyana kubonakala ngasuthi kuthatha isikhathi.” UJehova bekamkhumbuza bona iinthembiso zakhe zizokuzaliseka ngesikhathi asibekileko. Wamyala nokuthi alinde kwenzeke izinto azihlosileko. Emaswapheleni umphorofidi lo bengeze adana.

Kubayini sizimisele ukulotjha uJehova ngawo woke amandlethu? (Qala isigaba 14)

14. Yini ekufuze sizimisele ukuyenza nasiqalene nobudisi?

14 Ukulinda uJehova nokulalela koke asitjela khona kuzosisiza simthembe begodu kusenze sibe nokuthula naphezu kobudisi esiqalene nabo. UJesu wasikhuthaza bona sithembe uJehova singaqali “iinkhathi namkha amalanga” angakasitjeli wona ngombana umumuntu obamba isikhathi. (IzE. 1:7) Yeke asingapheli amandla. Kunalokho kufuze sithobeke, sibe nokukholwa, sikghodlhelele besilinde, sisebenzise isikhathi esinaso bona silotjhe uJehova ngamandlethu woke.—Mar. 13:35-37; Gal. 6:9.

THEMBELA KUJEHOVA UFUMANE UKUPHILA NENGOMUSO ELIHLE

15, 16. (a) Ngiziphi iinthembiso esizifumana encwadini kaRhabakhukhu? (b) Zisifundisani iinthembiswezo?

15 UJehova uthembisa bona “olungileko uzakuphila ngokukholwa kwakhe,” begodu “iphasi lizakuzala ilwazi, lazise iphazimulo” yakhe. (Rhab. 2:4, 14) Labo abathemba uZimu bazokufumana ukuphila.

16 Nawungakatjheji isithembiso esisemtlolweni kaRhabakhukhu 2:4 singabonakala kwanga mamezwi angatjho litho. Kodwana siqakatheke khulu ngombana umpostoli uPowula wasidzubhula kathathu eencwadini zakhe. (Rom. 1:17; Gal. 3:11; Heb. 10:38) Siyaqiniseka bona nanyana umuntu olungileko angaqalana nobudisi obungangani nakanokukholwa begodu  athemba uZimu uzokubona ukuzaliseka kweenthembiso zakhe. UJehova ufuna sicabange khulu ngengomuso asithembise lona.

17. Incwadi kaRhabakhukhu isiqinisekisa ngani?

17 Incwadi kaRhabakhukhu isifundisa isifundo esiqakatheke khulu njengombana siphila emihleni yokuphela. UJehova uthembisa ukuphila okungapheliko ebantwini abalungileko nabathembela kuye. Yeke, asirageleni phambili sithemba uZimu begodu sakhe ukukholwa kwethu nanyana siqalene nakuphi ukugandeleleka. UJehova akutjho kuRhabakhukhu kuyasiqinisekisa bona uzosisekela begodu asisindise. Uyasibawa bona simthembe begodu silindele isikhathi sokubusa kwakhe lapho iphasi loke lizabe lizele ngabantu abathabileko nabanommoya ophasi.—Mat. 5:5; Heb. 10:36-39.

THEMBA UJEHOVA UHLALE UTHABILE

18. Amezwi kaJehova amthinta njani uRhabakhukhu?

18 Funda uRhabakhukhu 3:16-19. Amezwi kaJehova amthinta khulu uRhabakhukhu. Wazindla ngezinto uJehova azenzela abantu bakhe ekadeni. Lokho kwamsiza bona ahlale athemba uJehova. Bekazi bona uJehova uzokuthatha igadango esikhathini esingaphelisi ihliziyo. Waduduzeka ngitjho nanyana bekazi bona usazokuqalana nobudisi njengombana alinde ukuzaliseka kweenthembiso zakaJehova. URhabakhukhu akhenge asaba nemibuzo kodwana wathemba uJehova azi bona uzomsindisa. Watjho amezwi atjengisa bona unethemba ekungenzeka akekho omunye umuntu okhe wawatjho ephasini. Ezinye izazi zithi ivesi-18 kuhlekuhle lithi “ngizokweqayeqa ngebanga lethabo engilifumana kuZimu.” Lesi sifundo esiqakathekileko. UJehova usithembise izinto ezihle wasiqinisekisa nangokuthi uzozizalisa iinthembiso zakhe.

19. UJehova angasiduduza njani njengombana enza kuRhabakhukhu?

19 Isifundo esiqakathekileko esisifumana encwadini kaRhabakhukhu kukuthi sithembe uJehova. (Rhab. 2:4) Bona sihlale simthemba kufuze sitjhidelane naye. Lokho singakwenza ngokuthi (1) singalisi ukuthandaza, sitjele uJehova zoke izinto ezisitshwenyako; (2) silalelisise koke uJehova asitjela khona ngehlanganwakhe nangeliZwi lakhe; (3) silinde uJehova ngokuthembeka. Ngilokho okwenziwa nguRhabakhukhu. Ngitjho nanyana athoma incwadakhe atshwenyekile, uyiphethe aduduzekile begodu athabile. Nange silingisa uRhabakhukhu sizokududuzeka besibone ukuthi uJehova uyasithanda. Ngikuphi ukududuzeka esingakufumana ephasini elizele izinto ezimbi?

^ isig. 8 Umtlolo kaRhabakhukhu 1:5 uveza ukuthi ihlekelele le beyizokwehlakalela woke amaJuda.