ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Novemba 2018

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngoDisemba 31, 2018 kuya kuFebherbari 3, 2019.

“Zuza Iqiniso Uligugudlhele”

Kutjho ukuthini ukuthenga iqiniso? Nase silithengile, khuyini engasisiza bona silibambisise?

Ngizokukhamba “Eqinisweni Lakho”

Khuyini engasisiza sibambisise amaqiniso uJehova asifundise wona?

Themba UJehova Uragele Phambili Uphila

Incwadi kaRhabakhukhu isisiza ukuthi sibe nokuthula ngitjho nanyana sinemiraro.

Ucabanga Njengobani?

Khuyini ongayenza bona ucabange njengoJehova ingasi njengephaseli?

Inga-kghani Ucabanga NjengoJehova?

Khuyini ekufuze siyenza bona sibalekele ukubunjwa liphaseli?

Umusa—Ubonakala Ngezinto Esizenzako Nesizikhulumako

Umusa sithelo sommoya kaZimu. Alo singaba njani nomusa?

Imibuzo Evela Ebafundini

Bobani ababizwa ngamabizo akhethekileko uJesu akhuluma ngabo ebusukwini bakhe bamaswaphela ephasini, begodu kubayini babizwa ngawo?

Khuyini Esingayipha UJehova?

Uyini ‘umnono’ incwadi yezAga 3:9 ekhuluma ngawo, begodu singawusebenzisa njani bona sisekele umsebenzi kaZimu?