Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Umbono Ofaneleko Ngemitjhapho

Umbono Ofaneleko Ngemitjhapho

UDon noMargaret  * libathabise khulu ivakatjho lendodakazabo nomndenayo. UMargaret ngeenkhathi zakhe ipoto beyibuzwa kuye, nje-ke upheka umagaroni netjhizi, isidlo sokulayelisa umndenakhe. Uyazi ukuthi abazukulu bakhe bobabili bayazifela ngaso.

Boke sebahlezi, uMargaret eze nokudla akubeke etafuleni. Athi nakavula isivalo sepoto, aphelelwe mamandla ngebanga lokuthi ipoto izele swi ngomhluzi wetjhizi kwaphela. UMargaret ukhohlwe tjhira ukufaka umagaroni loya! *

Ingasaphathwa yokuthi umdala namkha umncani, soke siyayenza imitjhapho. Kungaba kukhuluma ungakacabangi, mhlamunye senze into ehle kodwana ngesikhathi ekungasiso namkha ukweqisela into amehlo kubengasuthi akhenge yenzeke. Kuhlekuhle khuyini ebangela imitjhapho? Singajamelana nayo njani? Kuyakghonakala na ukuyigegeda? Umbono ofaneleko ngemitjhapho ngiwo ozosisiza siphendule imibuzo le.

UMBONWETHU NEWAKAZIMU ENDABENI YEMITJHAPHO

Nasenze kuhle, vane sijabule nasibukwako, besitjho nokuthi vele sibukwanje kufanele. Alo nasitjhaphileko, ngitjho nanyana singakenzi ngabomu namkha singakabonwa babantu, kufuze senze ngendlela efanako, sivume ukuthi senze into embi? Ukwenza njalo kutlhoga ukuzehlisa.

Nasizicabangela khulu, singalinga nokuzilibalela ngomtjhaphwethu namkha sifune ukukhomba omunye umuntu besiwuphike nokuwuphika. Izenzo ezinjalo imiphumela yakhona ivame ukuba buhlungu. Kanengi umraro utjhiywa ulenga, bese-ke abanye abantu befele into abangayaziko. Nanyana singatjhapha besikghone nokubalekela imiphumela okwanje, kufuze sikhumbule bonyana ekukhambeni kwesikhathi, “omunye nomunye wethu uzoziphendulela kuZimu.”—Roma 14:12.

UZimu unombono wamambala ngemitjhapho. Incwadi yeRhubo nayihlathulula ubuntu bakaZimu ithi, “unomusa nesirhawu, ubuthaka ekusilingekeni, uzele ukwethembeka.” “Akahlali asola; akanghaleli kwasafuthi.” Wazi kuhle bonyana abantu banesono “uyakhumbula bonyana silithuli nje.”—IRhubo 103:8, 9, 14.

Ngaphezu kwalokho, njengobaba onesirhawu, uZimu ufuna nabantwana bakhe bayiqale njengaye imitjhapho. (IRhubo 130:3) IliZwi lakhe nalo lisiyala ngethando belisinqophise sikghone ukukurakurana nemitjhapho yethu kunye neyabanye abantu.

IINDLELA ZOKUQALANA NEMITJHAPHO

Nakwenzeke umtjhapho othileko, umuntu uyihlalela phasi indabakhona ayidlele amathamb’engqondo, asolo asuhleka njalo, nganingoba ufuna ukuzithethelela. Kunokuthi wenze njalo, nange  uhlabe umuntu ngamagama, kubayini ungabethi isandla phezukwensinye bewulungise umraro isingani senu siragele phambili? Wakhe wenza into ethileko kangangokuthi intweleyo ikufake ehlazweni namkha engozini kugqine sekulimele omunye umuntu? Kunokuzikwatela namkha ukhombe abanye, akusingcono uyilungise na? Ungakateleli ukuthi umlando awukenzwa nguwe ngombana lokho kuzokugandelela. Kunokwenza njalo, funda ukulungisa, ipilo iragele phambili.

Umuntu nakatjhaphako kubalula ngathi ukumtjengisa ukuthi uyasidanisa. Yeke-ke angeze kwabangcono na, nange silandela umyalo kaJesu Krestu nakathi: “Kikho koke, yenza kabanye lokho ongathanda bonyana bakwenze kuwe.” (Matewu 7:12) Navane wenze umtjhapho ngitjho nanyana ungaba mncani kangangani, kodwana uyakulindela ukuthi bayane nawe kubengathi akukenzeki litho. Alo kubayini nawe ungenzi okufanako?—Efesu 4:32.

IINKAMBISOLAWULO EZINGAPHUNGULA IMITJHAPHO

Esinye isihlathululimezwi sithi, imitjhapho ibangelwa kungahluleli kuhle, ukuba nelwazi elincani ngendaba namkha ukuliselela izinto. Kufuze sivume ukuthi woke umuntu kunalapho ubuntobu bukhamba khebuvele khona. Kodwana imitjhapho ingaphunguka nange sisebenzisa iinkambisolawulo esizemiTlolweni.

Enye yeenkambisolawulwezi isencwadini yezAga 18:13, ethi: “Ophendula angakezwa, kubudlhadlha nehlazo kuye.” Ukujama kancani, uzwe indaba seyiyoke, kuzokusiza ungadlhlemezeliswa mimizwa. Kuqakathekile ukulalelisisa ngebanga lokuthi kuvikela ukukhuluma kumbi nokuphosisa.

Kubuye kube nethi: “Nakukghonekako ngokusemandlenenu, philisanani ngokuthula nabo boke abantu.” (Roma 12:18) Yenza koke ongakwenza uthuthukise ukuthula nokubambisana. Nawusebenza nabanye bacabangele, ubahloniphe, ubabuke bewubakhuthaze. Nanisebenzelana njalo, kubalula ukuwadlulisa amezwi abudlhadlha bewukwazi nokulibalela kubengathi akunanto eyenzekileko. Kubhala sekuthiwa umuntu ukuhlolele kubalula ukulungisa indaba.

Kuyakghonakala nokufunda isifundo esihle emtjhaphweni. Kunokuthi usolo ulinga ukuzithethelela ngomtjhaphwakho, akube lithuba lokuthuthukisa ubuntu bakho. Mhlamunye kusafanele uthuthukise isineke sakho, umusa nofana ukuzibamba. Ingasaphathwa yesirhawu, ukuthula nethando. (Galatiya 5:22, 23) Uzokufundela futhi, nangokuzako uzokwazi ukuthi khuyini ekungakafuzi uyenze. Linga nokuthi ungazibabaleli khulu. Ubuntu obunjalo bungakusiza wehlise ukugandeleleka.

UKUZUZISWA MBONO WAMAMBALA

Ukuba nombono ongiwo ngemitjhapho kungasisiza sijamelane nayo nayivelako, besihlalisane ngokuthula nabanye abantu. Nasizimisele ukufunda emitjhaphwenethu sizokuhlakanipha ukuyaphambili besithandeke. Angeze sigandelelwe matlhuwo namkha sibe nemizindlo emimbi. Sikuthokozele nokuthi nabanye benza soneso ngemitjhaphwabo, lokho kuzosenza sitjhidelane. Okuqakatheke khulu, kufunda ukulingisa ithando lakaZimu nokuzimisela ukulibalela kwakhe.—Kolose 3:13.

Akhesibuyele endabeni kaMargaret ekhesakhuluma ngaye phambilini, kghani umtjhaphwakhe loya wona isidlo somndenakhe? Akusinjalo. Woke umuntu wafikelwa kuhleka, khulukhulu uMargaret, bakudla kamnandi ukudlokho nanyana umagaroni bewungekho. Ngemva kweminyaka, iinzukulu zakhe zombili zacocela imindenazo ngesidlo somndeni abakhumbula ngaso ugogo nomkhulwabo, nengeze bavuka basilibele. Kwase kwaba mtjhapho ongatjho litho!

^ isig. 2 Amabizo atjhugululiwe.

^ isig. 3 Umagaroni netjhizi sisidlo othi nawusiphekako, uthome undlale umagaroni bese umeleke ngomhluzi wetjhizi phezulu.