Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | NGISIPHI ISIPHO ESIZIDLULA ZOKE?

Ukufunana Nesipho Esiphuma Phambili

Ukufunana Nesipho Esiphuma Phambili

Kabanye abantu akusilula ukucabanga bebafumane isipho esikghwatha ihliziyo. Phela kuya ngokuthi umuntu ophiwako loyo uzosithatha njani isiphweso. Into ephuma phambili komunye umuntu, kungenzeka komunye engabi njalo.

Ngokwesibonelo, umuntu omutjha angacabanga ukuthi umtjhini wetheknoloji ngiwo ongaba sisipho esikhamba phambili. Kuthi umuntu omdala athande izinto zakade, njengamafa awatjhiyelwa bobamkhulu. Bese-ke kamanye amasiko, omdala nomutjha banyula into efanako, mhlamunye kube yimali ukwenzela kobana ophiwako azenzele umathanda ngemali leyo.

Kinanyana ngikuphi, abantu abanengi basaphuma ijima lokufunisisa isipho esikhamba phambili ngebanga lomuntu abamthandako. Ungalibali, kesinye isikhathi akubi njengokufisa kwakho. Kodwana ukucabangela amaphuzu la, kungandisa amathuba. Akhesicabange ngamaphuzu amane anganelisa ihliziyo yalowo ophiwako.

Iimfiso zalowo ophiwako. Indoda yenarheni yeBelfast, e-Ireland, ithi nayineminyaka eli-10 nofana eli-11 ubudala, yaphiwa ibhayisigiri ebekayithanda ngehliziyo yoke. Nayibuzwako yathi, “Bekukuphela kwento ebekayifuna”. Amezwi la atjho khona bonyana isifiso somuntu sidlala indima ekulu ekutheni isiphweso uyasithanda namkha awa. Yeke akhucabange ngomuntu ozimisele ukumupha isipho. Linga ukuthola ukuthi uthandani, kanengi umuntu lokho akuthandako kulawulwa sifiso anaso ngento leyo. Ngokwesibonelo, ubalupheleko kuyabathokozisa ukuba nesikhathi nemindenabo. Bangakhanukela ukunande babonana nabantwababo kunye neenzukulu zabo. Ukukweriya nimndeni kungaba sisipho esizidlula zoke kabalupheleko.

Nawuzakukghona ukulemuka into ethandwa ngomunye umuntu, kufuze ube nendlebe. IBhayibheli likhuthaza kobana: “Ngiloyo naloyo akarhabe ukuzwa kodwana angaphenduli msinyana.” (Jakopo 1:19) Nawuhlale ucoca nabangani bakho namkha iinhlobo zakho, ulalelisise abakutjhoko, uzokwazi abakuthandako nabangakuthandiko. Lokho-ke kuzokubeka emathubeni amahle wokubapha izipho abazithandako.

Iindingo zalowo ophiwako. Umuntu ophiwako angasamukela isipho aphiwa sona nanyana singaba  sincani kangangani, ikani nasanelise akutlhogako. Alo ungakwazi njani okutlhogwa mumuntu?

Kungabonakala kuyindlela elula ukumane ubuze umuntu ngezinto azitlhogako, namkha akufunako. Kodwana kumnandi ukupha umuntu into angakatjheji kunokupha umuntu into ebekayilindele. Kesinye isikhathi abantu bayatjhaphuluka ukukhuluma ngezinto abazithandako nabangazithandiko, kodwana nakuziwa endabeni yeendingo zabo bafela ngaphakathi.

Yeke hlala uvule amehlo uqalisise ubujamo babanye abantu. Sikhuluma ngomuntu onjani la? Mutjha namkha mdala, usonoro, utjhadile, utlhalile, mhlolokazi, ngosebenzako namkha ngoselathethe umhlala phasi? Nawuyidlele amathamb’ engqondo indaba le ungakghona ukubanelisa kilokho abakudingako.

Indlela yokuzwisisa indaba le, kubuza kabaziko bakuhlathululele ngeendingo zomuntu ofuna ukumupha isipho loyo. Bangakutjela nangezinto ezikhethekileko zomuntu loyo ebewungazazi. Ilwazelo lingakwenza ukghone ukupha umuntu isipho ebekavele asitlhoga.

Isikhathi esifaneleko. IBhayibheli lithi: “Maye lihle kangangani ilizwi elifike ngesikhathi!” (IzAga 15:23) Imitlolo iyatjho bonyana isikhathi esikhuluma ngaso izinto siyawenza umehluko. Kuseseyinto efanako nangezenzo zethu. Amezwi nawakhulunywe ngesikhathi esifaneleko ayamthokozisa olaleleko, ngisweso nangesipho esifike ngesikhathi esifaneleko, siyayijabulisa ihliziyo yomukelako.

Akhesithi umnganakho uyatjhada. Umuntu omutjha uphothula iziqu zakhe esikolweni. Abatjhadikazi balindele ukubelethwa komntwanabo. Lezi ngezinye zezehlakalo abantu evane baphane ngazo izipho. Abanye-ke kuyabasebenzela ukuzitlola phasi izenzakalo ezisazokwenzeka eminyakeni ezako. Lokho kubenza babhincele futhi izipho zesenzakalo ngasinye. *

Asigcini ngokuphana izipho nakunezehlakalo ezikhethekileko kwaphela, sikwenza umukghwa. Okhunye okufuze kuvulelwe amehlo naku. Akhesithi umuntu wembaji upha wengubo isipho ngaphandle kwesizathu, lokho mhlamunye kungabangela wengubo lo aphethe ngokuthi isiphesi sitjho ukuthi wembaji lo uyamfuna. Kungaba ngcono nangabe uyamfuna vele, nakungasinjalo kungagcina sekuliwa. Lokho kwenza sicabange ngeenzathu zomuphi lo.

Iinzathu zomuphi. Isibonelo esigadungileko khesathi fahla ngephuzweli. Ngakelinye ihlangothi nomuphi naye angazihlola abone ukuthi umuphelani omunye isipho. Khekwenzeke nokuthi inengi labantu liphethe ngokuthi iinzathu zabo zokupha ziqakathekile, kukulapho abanye bapha ngebanga lokuthi bagandelelwa bonyana benze njalo. Abanye-ke bapha ngebanga lokuthi bafuna ukuthathelwa phezulu namkha bafuna ukumukeliswa nabo.

Khuyini ongayenza ukuqiniseka kobana isipho sakho usenza ngeenzathu ezihle? IBhayibheli lithi: “Koke enikwenzako, kwenzeni ngethando.” (1 Korinte 16:14) Nangabe iinzathu zakho ngizo mbala, umuntu omuphako uzokwamukela ngehliziyo yoke omupha khona. Lokho kuzokwenza wazi bona ukupha kutjho ukuthini. Ukupha kwakho nakutjhukunyiswa lithando noYihlo osezulwini uzokuthaba. Umpostoli uPowula wabuka amaKrestu weKorinte yekadeni ngokuba kwabo nesandla esivulekileko nangokusekela kwawo ukuhlangulwa kwabazalwana abamaKrestu ebebahlala eJudiya. Wathi: “UZimu uyamthanda loyo omukela ngethabo.”—2 Korinte 9:7.

 Ukutjhejisisa amaphuzu ekhesacoca ngawo la, kungathuthukisa ukuphana kwakho kuthabise nabanye. Amaphuzu la adlale indima ekulu elungiselweleni lakaZimu alenzela ukuzuzisa abantu isipho esikhulu ukuzidlula zoke. Sikubawa bona ufunde isihloko esilandelako, uthole ukuthi ngisiphi isipho esikhulweso okukhulunywa ngaso.

^ isig. 13 Inengi labantu liphana izipho ngokuya ngamalanga wamabeletho nangeenkhathi zokugidingwa kweminyanya yamaholideyi. Izehlakalwezi kanengi zihlanganisa nezenzo ezitjhayisana neemfundiso zeBhayibheli. Qala isihloko esithi: “AmaKrestu Ayamgidinga Na UKresmusi?” esisesiThalenesi.