Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isipho sakaZimu sesihlengo, senza ukuphila isiphelani kube yinto yamambala. Eziphweni zoke asikho esifana naso

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | NGISIPHI ISIPHO ESIZIDLULA ZOKE?

Ngisiphi Isipho Esizidlula Zoke?

Ngisiphi Isipho Esizidlula Zoke?

“Zoke izipho ezilungileko nazo zoke iimphiwo ezipheleleko zivela phezulu; zehla zivela kuBaba wokukhanya.” (Jakopo 1:17) Kuyaziwa ukuthi umtlolo lo ukhulumela umuphi onguBaba wethu wezulwini, uJehova uZimu. Naphezu kwezipho ezinengi uZimu asiphe zona, sikhona esizidlula zoke. Ngesinjani-ke leso? Amezwi kaJesu adume khulu asemtlolweni kaJwanisi 3:16, athi: “Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.”

Isipho sakaZimu okuyiNdodanakhe eyabelethwa yodwa, kuphela kwesipho esikhulu kunazo zoke esasimukeliswa. Kungebangelo satjhaphuluka ekugqilazweni sisono, ukuluphala nokufa. (IRhubo 51:7 [51:5, NW]; Jwanisi 8:34) Nanyana besingalinga ngakho koke, kodwana beyingekho into esingayenza ngokugqilazwa sisono. UZimu ngokusithanda kwakhe, wasilethela obekazositjhaphulula. Wasipha okuphela kweNdodanakhe uJesu Krestu, yafese yasihlenga. Kwathi woke umuntu olalelako uJehova wamupha ithemba lokuphila isiphelani. Kodwana kuhlekuhle isihlengo siyinto bani? Siqakatheke ngani? Begodu singasizuzisa njani?

Isihlengo siyihlawulo ethenga okuthileko ebesele kulahlekile namkha ihlawulo ekwazi ukutjhaphulula ubugqila. IBhayibheli isihlathululela ngababelethi bethu bokuthoma, u-Adamu no-Eva abadalwa banganasono. Bebanethemba lokuphila nabantwana babo epharadesini umlibe. (Genesisi 1:26-28) Kuyadanisa ukwazi ukuthi bakhetha ukuba mahlongandlebe kuZimu, baswaphelisa ngokuba zizoni. Waba yini umphumela? IBhayibheli lithi: “Isono seza ephasini ngomuntu munye, ukufa kwangena ngesono, ngaleyondlela ukufa kwadlulela kibo boke abantu ngombana boke bonile.” (Roma 5:12) U-Adamu kunokuthi adlulisele ukuphila okunganasono ebantwaneni bakhe, wabamukelisa isono nokufa.

Endabeni yesihlengo bekufuze kubhadelwe inani elilingana nalela elalahlekako. Ngesikhathi u-Adamu ala ngabomu ukulalela uZimu, wona, umphumela waba kulahleka kokuphila kwakhe okupheleleko. IBhayibheli lithi, umonakalo loyo wabangela abantwabakhe basuhlwa sisono nokufa. Kwafuze omunye umuntu opheleleko godu, okunguJesu anikele ngepilwakhe asitjhaphulule ebugqilenobo. (Roma 5:19; Efesu 1:7) Ngebanga lokusithanda kwakhe uZimu, wasibhadelela isihlengo, nje sesinethemba lokuphila okungapheliko ephasini okwalahlwa ngu-Adamu no-Eva.—IsAmbulo 21:3-5.

Nasibuyela emva siqale okufezwe sisiphwesi, asifikelwa kuzaza nakancani ngesipho sakaZimu sesihlengo, senza ukuphila isiphelani kube yinto yamambala. Eziphweni zoke, asikho esifana naso. Nasifuna ukuthokoziswa “ziimphiwo ezipheleleko,” kufuze sitjheje ubukhulu bazo kunye namaphuzu lawa ekhesacoca ngawo phambilini asisiza siphane ngezipho eziligugu.

Ukwaneliswa kweemfiso zethu. Nasibabantu sinje, sinetjisakalo engokwemvelo yokufisa ukuphila mlibe. (UMtjhumayeli 3:11) Nokho angeze sakghona ukwanelisa isifisweso thina ngokwethu,  kodwana isihlengo sikwenze kwakghonakala. IBhayibheli lithi: “Umvuzo wesono kukufa; kodwana isipho somusa kaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosethu.”—Roma 6:23.

Ukwaneliswa kwesidingo sethu. Abantu bengeze bakghona ukubhadela isihlengo. Ngikho iBhayibheli lithi: “Isihlengo sepilo yabantu sibiza khulu.” (IRhubo 49:9 [49:8, NW]) Bekungekho esingakwenza, besitlhoga isizo lakaZimu ekutjhaphulukeni esonweni nekufeni. Kodwana “ngokuhlengwa okukuKrestu Jesu,” uZimu wasipha ebesikutlhoga.—Roma 3:23, 24.

Kwafika ngesikhathi esifaneleko. IBhayibheli lithi: “Sithe sisesezizoni, uKrestu wasifela.” (Roma 5:8) “Sithe sisesezizoni” njalo isihlengo sasiqinisekisa ngendlela uZimu asithanda ngayo naphezu kokuba zizoni kwethu. Lokho kusenza siqale phambili ngitjho nanyana sikghodlhelela imiphumela yesono.

Isizathu sokupha nokucabangela. IBhayibheli liveza iinzathu ezatjhukumisa uZimu wanikela ngeNdodanakhe yaba sihlengo. Lithi: “Ithando lakaZimu labonakaliswa phakathi kwethu ngokuthumela iNdodanakhe eyodwa tere ephasinapha ukuze siphile ngayo. Ithando ngilokhu: Akusingithi esamthandako uZimu, kodwana nguye owasithandako bewasithumela neNdodanakhe bona ibe mhlabelo oyihlawulo yezono zethu.”—1 Jwanisi 4:9, 10.

Alo ungakutjengisa njani ukuthi uyasithokozela isipho esingakangaka? Khumbula namezwi kaJesu akuJwanisi 3:16 akubeka ebaleni ukuthi, “loyo okholwa kiyo” angabhubhi. IBhayibheli nalihlathulula ukukholwa lithi, “kukuqiniseka ngezinto esinethemba ngazo.” (Hebheru 11:1) Ukukholwa okunjalo-ke kutlhoga ilwazi elinembileko. Ngikho sikukhuthaza bonyana uthathe isikhathi sakho ufunde ngoJehova uZimu, uMuphi ‘wezipho ezipheleleko’ ukwazi nalokho okufuze ukwenze nawukuthokozela ukuphila okungapheliko esikufumene ngebanga lesihlengo sakaJesu esimhlatjelo.

Koke loku ungakufumana ngokuhlolisisa ilwazi elisemiTlolweni ku-www.jw.org. AboFakazi bakaJehova bangathabela ukukusiza. Sinethemba kobana ngokuraga nokufunda kwakho uzokuzuza esiphweni esizidlula zoke. Uzokutjhisakalela nokurhuwelela ngephimbo lakho loke, uthi: “Akathokozwe uZimu ngoJesu Krestu iKosethu!”—Roma 7:25.