Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IMIBUZO EVELA EBAFUNDINI . . .

AmaKrestu Ayamgidinga Na UKresmusi?

AmaKrestu Ayamgidinga Na UKresmusi?

Iingidigidi zabantu ephasini zikholelwa kobana isiko lakaKresmusi limnyanya wokubelethwa kwakaJesu Krestu. Wakhe wazibuza na ukuthi amaKrestu wekhulu lokuthoma, ngebanga lokuba nesikhozi kwawo noJesu, amgidinga na uKresmusi? Khona bewazi bonyana iBhayibheli lithini ngeminyanya yamabeletho? Ukufumana kwethu iimpendulo zemibuzo le kuzosisiza sazi ukuthi amaKrestu ayamgidinga na uKresmusi?

Kokuthoma, akukho la iBhayibheli ekhuluma ngokuthi uJesu namkha iinceku zakaZimu ezithembekileko bekhe zigidinge iminyanya yamabeletho. ImiTlolo ikhuluma ngezehlakalo zabantu ababili kwaphela abagidinga amalangabo wamabeletho. Abantwaba bebangasibo abakhulekeli bakaZimu, neminyanyabo leyo yaqarhela nobumbi hlangana. (Genesisi 40:20; Markosi 6:21) I-Encyclopædia Britannica ithi, amaKrestu wokuthoma bewangakhambisani “namasiko wamaqaba wokugidingwa kwamalanga wamabeletho.”

UJesu wabelethwa nini?

NeBhayibheli ayitjho bunqopha bonyana uJesu wabelethwa nini. I-McClintock and Strong’s Cyclopedia nayo ithi, “ngitjho neTestamendeni eliTjha angeze walifumana ilanga uKrestu abelethwa ngalo, awukho namunye umthombo olivezako.” Nangabe uJesu bekafuna abalandeli bakhe bagidinge ilanga lakhe lamabeletho, bekazokwenza isigiri yokuthi balazi ilangelo.

Kwesibili, iBhayibheli ayinawo umlando la uJesu namkha abafundi bakhe bagidinga khona uKresmusi. I-New Catholic Encyclopedia, inaba ngokuthi umsuka wokugidingwa kwakaKresmusi wathoma ukuvela “encwadini yomlando wekadeni okhuluma ngokugidinga uKresmusi njengeholideyi nofana kwenziwe isidlo. Incwadi leyo yaziwa nge-Chronograph of Philocalus, i-almanaga yamaRoma eyakhutjhwa ngomnyaka ka-336 [C.E.]” Izenzakwalwezi zoke njalo zenzeka nakuqedwa ukwenziwa iBhayibheli, emakhulwini weminyaka ngemva kokubuyela kwakaJesu ezulwini. Kungebangelo incwadi ethi-McClintock and Strong, ikubeka ebaleni ukuthi, “ukugidingwa kwakaKresmusi akuveli kuZimu begodu umsuka wakhona awuthokali ngitjho neTestamendeni eliTjha.” *

Ngisiphi isenzakalo uJesu ayala abafundi bakhe bonyana basikhumbule?

UmFundisi omKhulu uJesu, wazibeka zakhanya iinqophiso ebekafuna abalandeli bakhe bazenze, bezafakwa zoke njalo eBhayibhelini. Kodwana ukugidinga uKresmusi khona akubalwa hlangana neenqophiswezo. Kufana ntse, nalokha uthitjhere angafuni abafundi bakhe basolo bafunana nezinto ezingabafuniko, uJesu naye akafuni abalandeli bakhe ‘baphambuke kilokho okutlolwe,’ emiTlolweni eCwengileko.—1 Korinte 4:6.

Ngakelinye ihlangothi, awukho umnyanya ebewuqakatheke emaKrestwini wokuthoma ukudlula isenzakalo sokuKhumbula ukufa kwakaJesu. UJesu ngokwakhe watjela abafundi bakhe kobana bawugidinge umnyanya lo, wabe watjho nokuthi bakwenze njani lokho. Imininingwana yakhona yoke kunye nelanga lokufa kwakhe kutlolwe eBhayibhelini.—Lukasi 22:19; 1 Korinte 11:25.

Njengombana sesibonile, uKresmusi ulisiko lamaqaba, umnyanya wokugidingwa kwelanga lamabeletho. Into amaKrestu wekadeni angakhenge ayilandela. NeBhayibhelini akukho lapho kuthiwa uJesu namkha omunye umKrestu wakhe wagidinga uKresmusi. Kuthe nakumbuleka ikungu ngamaphuzu la, iingidigidi zamaKrestu akhenge zisafuna ukuzwa litho ngendaba kaKresmusi.

^ isig. 6 Nawufuna okunabileko ngomsuka wamasiko wokugidingwa kwakaKresmusi, qala isihloko esithi “Imibuzo Evela Kubafundi . . . Liyini iqiniso ngoKhisimusi?EsiThaleni sakaDisemba 1 2014, efumaneka naku-www.jw.org.