Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO

Ukukakarela Iqiniso Unganazandla

Ukukakarela Iqiniso Unganazandla

Abantu nabazizwa bangakaphephi bavame ukukakarela entweni. Mina-ke angekhe ngakwenza lokho ngombana izandlezo anginazo, ngitjho nemikhono imbala. Bengineminyaka elikhomba nangizakuquntulwa imikhono malungana nokusindisa ipilwami.

Umma bekaneminyaka eli-17 nangibelethwako ngo-1960. Ubaba wasitjhiya ngingakabelethwa. Sinomma besihlala nogogo nomkhulu eBurg, idorojana leRiphabliki Ezijameleko eJarimani, namkha ePumalanga yeJarimani. Abantu abanengi balapho bebangasi makholwa, begodu nathi ekhaya besinjalo. UZimu bekangatjho litho kithi.

Ekukhuleni kwami bengikuthanda ukuzihlalela noMkhulu. Bekathanda ukungikhweza emthini, ngiyokusarha amataka phezulu. Bekumnandi khulu kimi lokho. Ipilo beyimnandi, koke kuthabisa.

INGOZI YATJHUGULULA IPILWAMI

Ngelinye ilanga ngehlakalelwa yinto ebuhlungu khulu, ngineminyaka elikhomba ubudala. Besengineminyaka emibili ngisesikolweni, ngisendleleni eya ekhaya. Ngakhwela ipali legezi. Ngathi nasengiphezulu ngamamitha ayi-8 ukusuka phasi, ngasawulwa mbanikazi ongangani wegezi! Ngaphaphama esibhedlela, imikhonwami ngingasayizwa. Beyitjhe thokgho, begodu amanceba wakhona bewathusa kangangobana kwatlhogeka ngiquntwe imikhono yomibili ukuze ingonakalisi iingazi zami. Umma nomndenami bebadane kwamambala. Kodwana ngokuba mntwana, azange kungitshwenye ndawo mina ukuthi angisenamikhono.

Nangiphuma esibhedlela, ngabuyela esikolweni. Bengiyinto yokudlala ebantwaneni, bakhwela bazehlela phezu kwami ngombana babona ukuthi akunalitho engingalenza. Kwangizwisa ubuhlungu obukhulu lokho ebebangenza khona. Emaswapheleni, ngathunyelwa eBirkenwerder, isikolo nendawo yokuhlala yabarholopheleko. Njengombana isikolweso besikude nekhaya, umma, ugogo nomkhulu, bengekhe bakghone ukungivakatjhela qobe. Bengibabona kwaphela nangiyokuvakatjha. Eminyakeni elitjhumi eyalandela, ngakhula ngingamboni umma nebekhaya.

NGAKHULA NGINGANAZANDLA

Ngafunda ukwenza izinto ezinengi ngeenyawo zami. Wakhe wayicabanga na into enjengokubamba iforogo namkha isigobho ngabozwani? Mina-ke ngagcina sengikwazi ukwenza njalo. Ngafunda nokuhlamba amazinyo nokukama ihloko ngazo iinyawezo. Ngagcina sengikwazi nokuzisebenzisa nangikhuluma nabantu, ngilayele ngazo. Iinyawo zami zaba zizandla zami.

Nangikhulela ebudaleni, bengikuthanda ukufunda  ngezinto eziliphupho. Ngesinye isikhathi ngazicabanga nginemikhono yokufakelwa ebengizokwazi ukwenza nanyana yini ngayo. Nangina-14, ngathoma ukubhema. Igwayi belingenza ngizizwe nginesithunzi begodu ngifana nabanye abantu. Bekunjengokungathi ngithi: ‘Nami ngingakwenza lokho. Ukubhema ngekwabantu abadala.’

Bengihlala ngimajadu ngizibandakanya neendabeni zomphakathi. Ngagcina sengililunga leLutjha eliTjhaphulukileko leJarimani, ihlangano yamakhomanisi welutjha ebeyisekelwa nguRhulumende, ngaba ngunobhala, okusikhundla esihle khulu leso esingatholwa lilunga lomphakathi. Ngangenela nesiqhema sabavumi, ngenza iinkondlo, ngahlanganyela nakwezemidlalo zabarholopheleko. Ngemva kwebandulo lelo, ngathoma ukusebenzela enye ikhamphani edorobheni lekhethu. Ekukhuleni kwami bengisolo ngilwa, ngifuna ukufana nabanye abantu abavamileko.

NGAKAKARELA IQINISO LEBHAYIBHELI

Ngelinye ilanga bengilinde isitimela, ngiya emsebenzini, kweza enye indoda kimi. Yangibuza ukuthi ngiyazi na bona uZimu angayibuyisela yomibili imikhono yami. Ngayiqala. Ngazibuza ukuthi indoda le itjho ukuthini ngombana vele leyo yinto engiyifunako! Kodwana bengingakukholelwa lokho ngombana bengingasi likholwa. Solo kwangesikhatheso, ngenza ukuthi ngingasaphinde ngihlangane nendoda leyo.

Ngokukhamba kwesikhathi, omunye engisebenza naye wangimemela ekhabo. Nasisaditjhile sisela ikofi, ababelethi bakhe bathoma bakhuluma ngoZimu—uJehova uZimu. Bengithoma mina ukuzwa ukuthi uZimu unebizo. (IRhubo 83:19, [83:18, NW]) Kodwana ngaphakathi kimi ngazitjela ukuthi: ‘Angekhe kwaba noZimu, nanyana kungaba ngubani ibizo lakhe. Khengibatjengise ukuthi banamala kangangani.’ Ngokuzithemba ngalokho engikwaziko, ngavuma ukucoca nabo ngeBhayibheli. Okurarako kukuthi ngabhalelwa kukutjho ukuthi ngiyithathaphi yokuthi uZimu akekho.

Njengombana sihlola iimphorofido zeBhayibheli, ngatjhuguluka kancanikancani ekolelweni yokuthi uZimu akekho. Phela okunengi okukhulunywa ngakho eemphorofidwenezo kuzalisekile nanyana zatlolwa kusasele iminyaka eminengi kangako bona zenzeke. Kokhunye esakhuluma ngakho, samadanisa izenzakalo zesiphorofido esikuMatewu isahluko 24, uLukasi isahluko 21, neyesi-2 Thimothi isahluko 3. Wena owabona udorhodere athola ipengu ngokuhlanganisa imiphumela yalokho akutholileko ngesiguli, nezenzakalwezo zaba njalo nazimadaniswa neemphorofido zakhona, okwangisiza ngabona ukuthi siphila ‘emihleni yokuphela’ ngokutjho kweBhayibheli. * Ngasala ngirarekile, ngombana iimphorofidwezo bezizaliseka phambi kwamehlwami.

Besengiqiniseka ukuthi engikufundakokhu kuliqiniso. Ngathoma ukuthandaza kuJehova uZimu, ngalisa nokubhema nanyana besengibheme iminyaka engaphezu kwelitjhumi nje. Ngaraga njalo ngifunda iBhayibheli isikhathi esingangonyaka. Kwathi ngomhla ka-27 Apreli 1986, ngabhajadiselwa ngemsithelweni ebhavini, njengombana ngesikhatheso aboFakazi bebathulisiwe ePumalanga yeJarimani.

 UKUPHA ABANYE

Ngebanga lokuthuliswa kwaboFakazi, besihlangana ngeenqhema ezincani emizini yabazalwana, begodu bambalwa abazalwana ebengibazi lapho. Kwangirara mina nangizwa iinkhulu zakaRhulumende zingivumela bona ngiye eTjingalanga yeJarimani, okukulapho aboFakazi ebebangakathuliswa khona. Bengithoma nokuthoma epilwenami ukuya emihlanganweni yaboFakazi bakaJehova, ngibone abafowethu nabodadwethu abanengi kangaka. Bekumnandi kwamambala kimi ukuba lapho.

Kwathi nakubhuruka iWolo leBerlin, kwarhobha nokuthuliswa kwaboFakazi bakaJehova. Sagcina sesikwazi ukulotjha uJehova uZimu sitjhaphulukile. Besengifuna nokutjhumayela ngezinga elithe ukuphakama. Kodwana bengisaba ukuhlangana nabantu engingabazi. Ebekungenza ngisabe, kukuthi ngirholophele nokuthi ngikhulele ekhaya labarholopheleko. Kodwana ngenye inyanga ngo-1992, ngazama ukutjhumayela ama-awara ama-60. Ngenza kuhle khulu ngathaba nokuthaba. Yeke, ngakhetha ukwenza njalo inyanga nenyanga, bengakghona nokuragela phambili iminyaka engaba mithathu.

Ngihlala ngiwakhumbula amezwi weBhayibheli athi: “Ngubani obuthakathaka mina ngingabi buthakathaka na?” (2 Korinte 11:29) Ingqondo ngisese nayo, nephimbo likhona. Yeke, ngikho ngenza imizamo yokusiza abanye naphezu kobudisi bokurholophala kwami. Ukungabi nezandla kungenza ngibazwele ngconywana labo abarholopheleko. Ngiyazi ukuthi kunjani ukufuna ukwenza into, kodwana ubhalelwe kuyenza. Ngikho-ke ngizama ukubakhuthaza labo abazizwa njalo. Ukupha abanye ngendlela enjalo kuyangithabisa.

Ukutjela abanye iindaba ezimnandi kuyangithabisa

UJEHOVA UNGISIZA ILANGA NELANGA

Iye khona ngiyavuma ukuthi nami ngezinye iinkhathi khengizizwe ngiphasi, ngombana ngingathanda ukuba mumuntu opheleleko njengabanye abantu. Zinengi izinto engikghona ukuzenzela zona ilanga nelanga, kodwana kungithatha isikhathi eside namandla ukuthi ngizenze, kunangendlela ebengingenza ngayo nangimumuntu ovamileko. Kodwana isiqubulo sami sangamalanga sithi: “Ngikghona ukwenza yoke into ngaloyo ongiqinisako.” (Filipi 4:13) Ilanga ngalinye, uJehova ungipha amandla wokwenza lokho okufuze ngikwenze mhlokho. Ngifunde ukuthi uJehova akakangilahli. Ngikho-ke nami ngingafuni ukumnghala.

UJehova ungibusise ngomndeni, okuyinto engingazange ngiyithole ekukhuleni kwami. Nginomfazi omuhle, ongithandako nonesineke, u-Elke. Ngaphezu kwalokho, sengithole umndeni omkhulu ephasini loke, abafowethu nabodade ababoFakazi bakaJehova.

ginomkami ongithandako, u-Elke

Ngiyaduduzeka nangesithembiso sakaZimu sePharadeyisi, okukulapho azokwenza khona “koke kube kutjha,” ngitjho nezandla zami imbala! (IsAmbulo 21:5) Isithembiswesi ngisizwisisa kuhle nangicabanga ngalokho ebekwenziwa nguJesu nakasese sephasini. Ngesikhatjhana esincaneso, wapholisa abarholopheleko wabuyisela nendlebe yenye indoda ebeyisikwe ngomukhwa. (Matewu 12:13; Lukasi 22:50, 51) Iinthembiso zakaJehova neemangaliso zakaJesu zingiqinisekisile ukuthi ngizokuba mumuntu opheleleko kungasikade.

Kodwana okukuphela kwesibusiso engasithola, kukwazi uJehova uZimu. Ube ngubabami, waba mngani bewangiduduza, wangipha namandla. Ngizizwa njengeKosi uDavida eyathi: “[“UJehova,” NW] umamandlami . . . ngalokho ngisizakele nehliziywami isasile.” (IRhubo 28:7) Leli liqiniso elikarisako engifuna ukuligugudlhela koke ukuphila kwami. Ngizolikakarela nanyana nginganazo nje izandla.

^ isig. 17 Nawufuna indaba enabileko ngemihla yokuphela, qala isahluko 9 esithi, “Siphila ‘Emihleni Yokuphela Na’?” encwadini ethi, Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? egadangiswa boFakazi bakaJehova, nongayithola ku-www.jw.org.