Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | IMIBONO YOKWENZEKA EZULWINI

Okubuzwako Ngalabo Abasendaweni Yommoya

Okubuzwako Ngalabo Abasendaweni Yommoya

Wakhe wazibuza na ngendawo yommoya nangalabo abahlala kiyo? Nakunjalo awusiwedwa. Sekuziinkulungwana ezinengi zeminyaka abantu basolo bazibuza ngendaba le. Abanye bakholelwa ukuthi indawo yommoya ilawulwa madlozi, ngikho kufuze siwahloniphe kangaka. Abanye bayiqala njengendawo yezulwini emnandi nenokuthula ehlalwa ziingilozi nabantu esebahlongakala. Kuthi-ke abanye bayiqale njengendawo ezele abezimu.

Kunabantu abanengi abaphikisana ngokuthi akekho owaziko ngokwenzeka endaweni yommoya, ngombana akekho umuntu ophilako okhe waya lapho bese wabuya wazositjela. Abatjho njalo abayazi into abayikhulumako, ngombana uJesu Krestu wakhe waphila ezulwini eliyindawo yommoya ngaphambi kokuza ephasini. Watjho kuhle nakatjela abarholi bekolo bangesikhatheso wathi: “Ngivela ezulwini, ingasi bona ngenze intando yami kodwana kobana ngenze intando yaloyo ongithumileko.” Njeke uJesu bekakhuluma ngento ayaziko nakazakuthi kubafundi bakhe: “Kukhona iinkumba ezinengi ekhaya lakaBaba.”—Jwanisi 6:38; 14:2.

UBaba kaJesu siyazi soke ukuthi nguZimu, ibizo lakhe nguJehova, begodu ‘ikhaya’ lakaJehova lisezulwini. (IRhubo 83:19 [83:18, NW]) Ngikho-ke kungekho namunye ongayihlathulula kuhle indawo engabonakaliko ngaphandle koJehova uZimu noJesu Krestu. Ngibo abasembulele okunengi ngokwenzeka endaweni yommoya, basebenzisa iinceku zakade ezithembekileko.

Isihloko esilandelako siveza la iBhayibheli likhuluma khona ngabantu ababona imibono yokwenzeka ezulwini. Njengombana uhlola imibono leyo, khumbula bona indawo yommoya leyo akusi yindawo ephathekako, enezinto ongazibona namkha uzithinte. Njeke esikhundleni sokuthi asolo asihlathululela izinto zendaweni leyo ngendlela engekhe siyizwisise, uZimu usitlolele imibono yokwenzeka lapho ngendlela esizoyizwisisa ngcono. Imibono leyo izokusiza ukuzwisise kuhle okwenzeka lapho nangalabo abahlala khona.