Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | IMIBONO YOKWENZEKA EZULWINI

Imibono Yokwenzeka Emsithelweni Ezulwini

Imibono Yokwenzeka Emsithelweni Ezulwini

IBhayibheli lisembulela imikarisomraro eminengi yokwenzeka endaweni engabonakaliko ezulwini. Njeke sibawa nawe khewuyiqalisise kuhle imibono leyo. Nanyana singekhe sazithatha njengombana zinjalo zoke izinto ezenzeka emibonweni leyo, kodwana zingasiphandlulula sibone ukuthi abaphila lapho baphila njani, nokuthi wena uthinteka njani.

UJEHOVA NGUYE OPHAKEMEKO

“Ngabona isihlalo sobukhosi ezulwini kukhona obekahlezi kiso. Loyo obekahlezi lapho bekabonakala anjengelitje lejasiperi nesardiyo; begodu esihlalweni sobukhosi mazombe kunezungu leKosi elibonakala inga yimabula.”—IsAmbulo 4:2, 3.

“Ngenzasi kwedini ngabona kungathi mlilo onemisebe. Njengezungu leKosi ngelanga lezulu, beyinjalo koke iphazimulo mazombe. Lokhu bekukubonakala kwephazimulo [“kaJehova,” NW].”—Hezekiyeli 1:27, 28.

Okwabonwa ngumpostoli uJwanisi nomphorofidi uHezekiyeli kusipha isithombe soburhanyarhanya bakaZimu ongoPhezukoke, uJehova, nobuhle obulapho esingabucabanga—njengamatje aligugu, izungu lekosi, kunye nesihlalo sobukhosi. Izintwezi zisinikela isithombe sokuthi uJehova muhle kangangani, nendlela athandeka ngayo ngokuba nokuthula.

Indlela enjalo yokucabanga ngoZimu ivumelana namezwi womrhubi owathi: “Mbala mkhulu [“uJehova,” NW] begodu kumele adunyiswe ngamandla. Yena wesatjwa ngaphezu kwabozinyana boke ngombana abosingazimu babantu baziinthombe nje kwaphela. [“UJehova,” NW] wawenza amazulu, ukuhlonitjhwa nobukhosi kuphambi kwakhe, iye, amandla nephazimulo kusethempelini lakhe.”—IRhubo 96:4-6.

Nanyana uJehova angoPhakemeko nje, uyasibawa bona sikhulume naye ngomthandazo, asiqinisekise nokuthi uyasilalela nasikhuluma naye. (IRhubo 65:2) UZimu uyasithanda begodu indlela asitlhogomela ngayo ngiyo eyenza nompostoli uJwanisi wathi: “UZimu ulithando.”—1 Jwanisi 4:8.

UJESU UNOZIMU

“[Umfundi omKrestu uStefani azele ummoya ocwengileko], waqala phezulu ezulwini wabona iphazimulo kaZimu noJesu ajame ngesigomeni sakaZimu. Wathi: ‘Qalani! Ngibona izulu livuleka neNdodana yoMuntu ijame ngesigomeni sakaZimu!’”—IzEnzo 7:55, 56.

Ngemva nje kobana uStefani abone umbono loyo, uJesu wabulawa, abulaliswa ngibo kanye abantu uStefani ebekakhuluma nabo—abarholi bamaJuda. Umbono loyo waqinisekisa ukuthi uJesu bekaphila, nokuthi uvusiwe, waphakanyiswa. Umpostoli  uPowula wabe watlola ngalokhu wathi: “[UJehova wavusa uJesu] kabafileko, wambeka ngesigomeni sakhe embusweni wezulu, ngaphezu kwakho koke ukubusa kanye negunya, amandla nobukhosi kanye namabizo woke angabizwa ngawo, ingasi esikhathinesi kwaphela kodwana nakileso esizako.”—Efesu 1:20, 21.

Ngaphezu kokuhlathulula ubujamo obuphakemeko akibo, imiTlolo iyatjho bona uJesu naye uyabakhathalela abantu njengoJehova. Nakasaphila ephasini wapholisa abagulako, welapha abarholopheleko, wavusa nabahlongakeleko. Ukuthi ubathanda kangangani abantu noZimu, kwabonakala mhla ahlongakala njengomhlatjelo. (Efesu 2:4, 5) Njengombana sekajame ngesidleni sakaZimu, uJesu uzokusebenzisa igunya lakhe kungasikade, abalethele iimbusiso boke abantu abalalelako.

IINGILOZI ZILOTJHA UZIMU

“[Mina mphorofidi uDanyela] ngathi ngisaqalile njalo, kwabekwa iinhlalo zobukhosi; kwathi oMdala weminyaka [uJehova] wahlala esihlalweni sakhe . . . bekaphahlwe ziinkulungwana ngeenkulungwana, iye, amatjhumitjhumi weenkulungwana bekajame phambi kwakhe.”—Danyela 7:9, 10.

Embonweni lo wokwenzeka ezulwini, uDanyela wabona iwomakazi leengilozi. Kuyatjho bona lokho bekukarisa tle! Iingilozi zibabantu bomoya, abahlakaniphileko nabanamandla. Zihlukene ngokweengaba, ezinye maserafu, ezinye makerubhi. NeBhayibhelini kukhulunywa ngeengilozi iinkhathi ezingaphezu kwezima-250.

Iingilozi akusibabantu ekhebaphila ephasini phambilini. UZimu wadala iingilozi kusasele isikhathi eside khulu bona abumbe umuntu. Nakudalwa iphasi, iingilozi beziqalile begodu zikwakwazela ziwahla nezandla.—Jobho 38:4-7.

Enye yeendlela iingilozi ezithembekileko ezilotjha ngayo uZimu, kuhlanganyela emsebenzini oqakatheke khulu ephasini namhlanjesi—wokutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. (Matewu 24:14) Ukuhlanganyela kwazo emsebenzini lo, kwembulelwa umpostoli uJwanisi ngombono, bewatlola wathi: “Ngabona enye ingilozi iphapha phezulu esibangeni, iphethe ivangeli lesiphelani kobana ilitjhumayele kilabo abaphila ephasini. Iye, ezizweni zoke, eenkorweni, eenlimini  nemindenini.” (IsAmbulo 14:6) Nanyana iingilozi zingasakhulumi nabantu namhlanjesi njengombana bezenza esikhathini sangaphambili, ziyabasiza labo abatjhumayela iindaba ezimnandi ngokubanqophisa ebantwini abaneenhliziyo ezilungileko.

USATHANA UDURHISA IINGIDIGIDI

“Kwaba khona ipi ezulwini; uMikhayeli [uJesu Krestu] neengilozi zakhe bekalwa nonomrhaso; unomrhaso neengilozi zakhe bazibuyiselela, kodwana bebanganamandla aneleko yeke bahlulwa nendawabo yangasabikhona ezulwini. Ngalokho waphoswa phasi unomrhaso omkhulu, inyoka endala ekuthiwa nguMtjoli noSathana, umkhohlisi wephasi loke; iye, waphoselwa ephasini neengilozi zakhe zalahlwa naye.”—IsAmbulo 12:7-9.

Nezulwini zakhe zaphenduka, nanyana sekuthulile nje! Kusukela mhla kudalwa umuntu, enye ingilozi yaba nesifiso sokuthi ngathana nayo iyalotjhwa, yahlubuka kuJehova, yaba nguSathana okulibizo layo elitjho “uMphikisi.” Nezinye iingilozi ngokukhamba kwesikhathi zajama naye, zahlubuka zaba madimoni. Ngendlela ezikhohlakele ngayo zinghanghisana noJehova begodu sezidurhise abantu abanengi zabafaka endleleni uJehova angayithandiko.

USathana namadimoni bakhohlakele begodu banesihluku. Bamanaba amakhulu wabantu, begodu ngibo ababangele umtlhago ongakangaka ephasini. Ngokwesibonelo, uSathana wabulala ifuyo neenceku zendoda ethembekileko, uJobho. Ngokulandelako, wabulala itjhumi loke labantwana bakaJobho ‘ngesiwuruwuru’ esabhuruza indlu ebebangaphakathi kwayo. Ngemva kwalokho, uSathana wasawula uJobho “ngamathumba ukusukela ngaphasi kweenyawo bekube sefokothweni.”—Jobho 1:7-19; 2:7.

Kodwana-ke, uSathana uzokususwa kungasikade. Ukulahlelwa kwakhe ephasini kwamenza wacacelwa bona “isikhathi sakhe sifitjhani” kangangani! (IsAmbulo 12:12) USathana akasenathemba, begodu lezo ziindaba ezimnandi kwamambala!

LABO ABAVELA EPHASINI

“Ngeengazi zakho [Jesu] wahlengela uZimu abacwengileko abavela kenye nenye ikoro, ilimi, abantu nesizwe, wabenza umbuso, baba baphristi bokulotjha uZimethu, begodu bazakubusa ephasini.”—IsAmbulo 5:9, 10.

Njengombana noJesu wavuswa ephasini watjhinga ezulwini, nakwabanye kuzokuba njalo. UJesu wathi kubapostoli bakhe abathembekileko: “Ngiyakhamba ngiyonilungisela indawo . . . ngizakubuya  ngizonithatha, khona nizakuba lapho ngikhona.”—Jwanisi 14:2, 3.

Kunomnqopho-ke walabo abaya ezulwini. Bayokwakha urhulumende ozokubusa izakhamuzi zephasi loke bazigulege nangeembusiso njengombana bazabe babambisene noJesu emBusweni. UmBuso lo ngiloyo uJesu atjela abalandeli bakhe bona bawuthandazele mhla athi: ‘Baba wethu osezulwini, alicwengiswe ibizo lakho, umBuso wakho awufike, intando yakho yenziwe ephasini njengombana kunjalo ezulwini.’—Matewu 6:9, 10.

OKUYOKWENZIWA NGILABO ABAYA EZULWINI

“[Mina mpostoli uJwanisi] ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi: ‘Qala indlu kaZimu seyihlangana nabantu.  . . uzokwesula zoke iinyembezi emehlwenabo. Ukufa angekhe kusaba khona, ngitjho nokulila nobuhlungu angekhe kusaba khona ngombana izinto zokuthoma zidlulile.’”—IsAmbulo 21:3, 4.

Umbono ongokwesiphorofido lo utjho isikhathi samhla umBuso kaZimu, owakhiwa nguJesu nalabo abavuselwe ezulwini, uqeda umbuso kaSathana wenze nephasi libe yipharadeyisi. Ziyokuqedwa zoke izinto ezibazwisa ubuhlungu namatlhuwo abantu. Nokufa imbala kuyokuqedwa.

Ithiweni-ke yeengidigidi zalabo abahlongakeleko engekhe bavuselwe ezulwini? Isikhathi nasifika, bazokuvuswa babuye baphile ingunaphakade ephasini eliyiPharadeyisi.—Lukasi 23:43.

Imibono le isiqinisekisa bona uJehova uZimu neNdodanakhe, uJesu Krestu, kunye neengilozi zakhe ezithembekileko nalabo abathengwe ephasini, sebaboke batshwenyekile ngehlalakuhle yethu. Nawufuna ilwazi elinabileko ngabazokwenza, sibawa uthintane naboFakazi bakaJehova namkha uvakatjhele izinzolwazi lethu elithi, www.jw.org, uzidawnlodele incwadi ethi, Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?