Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | IINGILOZI​—ZIKHONA NA? KUBAYINI KUQAKATHEKILE UKWAZI?

Iingilozi Zingakusiza Njani?

Iingilozi Zingakusiza Njani?

Iingilozi ezithembekileko ziyabathanda tle abantu begodu ziphasi phezulu zenza intando kaJehova. UZimu nakadala iphasi iingilozi ‘zabhina ndawonye, namadodana woke kaZimu arhuwelela ngethabo.’ (Jobho 38:4, 7) Kiwo woke umlando iingilozi bezisolo zifuna ‘ukubona’ iimphorofido zengomuso ephasini.—1 Pitrosi 1:11, 12.

IBhayibheli litjengisa ukuthi nazenza intando kaZimu, iingilozi ngezinye iinkhathi ziyabavikela abakhulekeli bakaZimu beqiniso. (IRhubo 34:8; [34:7, NW]) Ngokwesibonelo:

  • Ngesikhathi uJehova abhubhisa idorobho ebelinabantu abakhohlakeleko iSodoma neGomora, iingilozi zasiza uLothi nomndenakhe bona babaleke.—Genesisi 19:1, 15-26.

  • Ngesikhathi amaHebheru amathathu afakwa ekehleni yomlilo eBhabhele lakade, uZimu ‘wathumela ingilozakhe, yatjhaphulula iinceku zakhe.’—Danyela 3:19-28.

  • Ngemva kobana indoda elungileko uDanyela ifakwe ubusuku boke ngemgodini wamabhubezi, yathi isinde ngombana ‘uZimayo uthumele ingilozakhe yavala imilomo yamabhubezi.’—Danyela 6:16, 22.

Iingilozi zinomlando omude wokusiza abantu abathembekileko

IINGILOZI ZASEKELA IBANDLA LAMAKRESTU LANGAPHAMBILINI

Ngezinye iinkhathi uZimu bekanande athumela iingilozi bona zingenele emsebenzini wamabandla wamaKrestu wangaphambilini, ngesikhatheso bekutlhogeka lokho bona kufezeke ihloso kaJehova. Ngokwesibonelo:

  • Ingilozi yavula umnyango ejele yalayela abapostoli egade babotjhiwe bona baragele phambili batjhumayela ethempelini.—IzEnzo 5:17-21.

  • Ingilozi yalayela umvangeli uFlebhe ukuthi akhambe ngendlela yebhudwini esuka eJerusalema atjhinge eGaza, afike lapho atjhumayeze umTopiya, umTopiya lo bekaye ukuyokulotjha uZimu eJerusalema.—IzEnzo 8:26-33.

  • Ngesikhathi uZimu afuna abantu abangasimaJuda babe maKrestu, umRoma osikhulu samajoni uKorneliyasi safumana umbono ngengilozi, bese salayeza bona kuyokubizwa umpostoli uPitrosi, eze kwaso.—IzEnzo 10:3-5.

  • Umpostoli uPitrosi nabekabotjhiwe, wabona ingilozi, ingilozi leyo yamtjhaphulula ejele.—IzEnzo 12:1-11.

 INDLELA IINGILOZI EZINGAKUSIZA NGAYO

Abukho ubufakazi bokuthi nanamhlanjesi uZimu usazisebenzisa iingilozi bona zisize abantu ngeendlela okuhlathululwe ngazo eBhayibhelini. Kodwana ngokuphathelene nesikhathi sethu, uJesu wathi: “Ivangeli lombusweli lizakutjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi kizo zoke izizwe ngaphambi kobana kufike isiphetho.” (Matewu 24:14) Bewazi na bona abalandeli bakaKrestu namhlanjesi basizwa ziingilozi ukwenza umsebenzi lo?

Iingilozi ziyasiza emsebenzini wokutjhumayela ephasini loke

Incwadi yesAmbulo ithi iingilozi zizokusiza bantu ngethabo bona bafunde ngoJehova uZimu, zibasize bazi ngehloswakhe ngabantu. Umpostoli uJwanisi watlola wathi: “Ngabona enye ingilozi iphapha phezulu esibangeni, iphethe ivangeli lesiphelani kobana ilitjhumayele kilabo abaphila ephasini. Iye, ezizweni zoke, eenkorweni, eenlimini nemindenini. Yakhulumela phezulu yathi: ‘Mesabeni uZimu nimphazimulise ngombana isikhathi sakhe sokugweba sesifikile! Mlotjheni loyo owenza izulu nephasi, ilwandle nemithombo yamanzi.’” (IsAmbulo 14:6, 7) Zinengi izinto namhlanjesi ezitjengisa ukuthi mbala iingilozi ziyasiza emsebenzini wokutjhumayela ngomBuso kaZimu ephasini loke. “Kunethabo elikhulu phambi kweengilozi zakaZimu” nakuphenduka isoni, ngitjho sekuthiwa kuphenduke sinye tere!—Lukasi 15:10.

Alo kuzokwenzekani nasele uqediwe umsebenzi wokutjhumayela? Ngesikhatheso “amabutho wezulwini” azokusekela uJesu Krestu, iKosi yamakhosi bona “alwe ipi ngelanga elikhulu lakaZimu uMninimandlawoke” e-Arimagedoni. (IsAmbulo 16:14-16; 19:14-16) Iingilozi ezinamandla ngizo ezizabe zibulala abazabe bahlulelwe yiKosi uJesu, yona ‘izokuhlunguphaza labo . . . abangalaleli ivangeli ngayo.’—2 Thesalonika 1:7, 8.

Koke lokho kufuze kukuqinisekise kuthi iingilozi ziyakuthanda. Zibathanda khulu abantu abafisa ukulotjha uZimu, uJehova uzisebenzisa kanengi bona ziqinise bezivikele abantu abamlotjha ngokuthembeka ephasini.—Hebheru 1:14.

Soke kunesiqunto esiqakathekileko ekufuze sisithathe. Sokuthi silalele iindaba ezimnandi ezitjhunyayelwa ephasini loke. AboFakazi bakaJehova bemphakathini wangekhenu bangakuthanda ukukusiza bona nawe ulithole isizo leengilozi ezikuthandako.