Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UNGAYITHOLAPHI INDUDUZO?

Indlela UZimu Asiduduza Ngayo

Indlela UZimu Asiduduza Ngayo

Umpostoli uPowula uhlathulula uJehova * ngokuthi nguZimu “wenduduzo yoke, osiduduza kizo zoke iinhlupheko zethu.” (2 Korinte 1:3, 4) Ngikho iBhayibheli lisiqinisekisa bona akunalitho elinzima emuntwini elingahlula uZimu nokuthi akunabudisi esingaqalana nabo uBabethu wezulwini angabhalelwa kusitjhiriya kibo.

Iye khona kuliqiniso ukuthi nathi kufuze sidlale yethu indima nasifuna induduzo evela kuZimu. Udorhodere angasisiza njani nasingayi kuye siyokufuna isizo? Umphorofidi u-Amosi wabuza ukuthi: “Abantu ababili bangakhamba ndawonye bangakavumelani na?” (Amosi 3:3) Ngikho-ke imiTlolo isikhuthaza ithi: “Tjhidelani kuZimu naye uzakutjhidela kini.”—Jakopo 4:8.

Singaqiniseka njani bona uZimu uzokutjhidela kithi? Kokuthoma, kungebanga lokuthi uhlala asitjela ukuthi ufuna ukusisiza. (Qala  ibhoksi elikhambasana nendaba le.) Kwesibili, kungebanga lokuthi sinobufakazi obanelisako babantu abaduduzwa nguZimu—abantu bamambala, besikhathini sethu nebangesikhathi sakade.

Njengabanengi abafuna isizo elivela kuZimu namhlanjesi, iKosi uDavida nayo beyijayelene khulu nesizi. Yakhe yathi: “Yizwa ilizwi lesibawo sami, lokha nangilila kuwe [“Jehova,” NW].” Wasabela njani kilokho uJehova? UDavida unaba ngokuthi: “Ngisizakele nehliziywami isasile.”—IRhubo 28:2, 7.

INDIMA KAJESU EKUDUDUZENI BOKE ABASESIZINI

UZimu bekahlose bona uJesu abe mthombo wenduduzo. Phakathi kwezinye izabelo azithola kuZimu, uJesu ‘bekazokubopha abaneenhliziyo ezaphukeileko’ kunye ‘nokududuza boke abalilako.’ (Isaya 61:1, 2) Njengombana kwabikezelwa, uJesu bekazipha isikhathi sokuba nabantu ‘abadiniweko nabadisibezekako.’—Matewu 11:28-30.

UJesu waduduza abantu ngesiluleko sakhe sokuhlakanipha, ngokubaphatha ngomusa, begodu kobunye ubujamo nangokupholisa abagulako. Ngelinye ilanga umuntu onobulepheru wabawa uJesu wathi: “Nakube uyathanda, ungangihlambulula.” UJesu wamrhawukela, wathi kuye: “Ngiyathanda, hlambuluka!” (Markosi 1:40, 41) Nangambala umuntu loyo waphola.

 Namhlanjesi, iNdodana kaZimu ayikho la ephasini ukuthi ingasiduduza bunqopha. Kodwana uYise, uJehova, uZimu “wenduduzo yoke,” uragela phambili nokubasiza labo atlhoga ukududuzwa. (2 Korinte 1:3) Cabanga ngeendlela ezine eziyihloko uZimu aduduza ngazo abantu.

  • IBhayibheli. “Koke okwatlolwa ngaphambilini kwatlolelwa ukusifundisa ukuze kuthi ngokunyamezela nangokukhuthazeka kwemitlolo, sibe nethemba.”—Roma 15:4.

  • Ummoya Ocwengileko KaZimu. Msinyana ngemva kokuhlongakala kwakaJesu, loke ibandla lobuKrestu langena esikhathini sokuthula. Lokho bekungebanga lokuthi “landa ngokuqiniswa [ngummoya ocwengileko], lakhamba ngokwesaba iKosi.” (IzEnzo 9:31) Ummoya ocwengileko umamandla kaZimu asebenzako. UZimu angawasebenzisela ukududuza nanyana ngubani okibuphi ubujamo.

  • Umthandazo. IBhayibheli lisikhuthaza lithi: “Ningakhathazeki ngalitho kodwana kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo nangokuncenga okunokuthokoza. Ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa, kuzakubulunga iinhliziyo zenu nemikhumbulwenu kuKrestu Jesu.”—Filipi 4:6, 7.

  • AmaKrestu Esikhonza Nawo angaba bangani bamambala benduduzo esiyitlhogako nasigandelelekileko. Umpostoli uPowula wahlathulula abangani bakhe njengomthombo ‘wenduduzo’ eenkhathini ‘zesizi nokuzunywa.’—Kolose 4:11; 1 Thesalonika 3:7.

Kodwana ungazibuza ukuthi lokhu kusebenza njani nasekukoke. Akhe siqale naka amaphilo wabantu abaqalana nobudisi esikhulume ngabo esihlokweni sokuthoma. Nawe njengabo, ungabona ukuthi uZimu usasizalisa isithembiso sakhe esiduduzako esithi: “Njengomntwana odunduzelwa ngunina, ngokunjalo ngizanidunduzela, nizakudunduzelwa eJerusalema.”—Isaya 66:13.

^ isig. 3 UJehova libizo lakaZimu njengombana kuvezwe eBhayibhelini.