Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Benginehlizwembi, Ngibetha Nokubetha

Benginehlizwembi, Ngibetha Nokubetha
  • UMNYAKA ABELETHWA NGAWO: 1974

  • INARHA ABELETHELWA KIYO: MEXICO

  • UMLANDO: BEKATHANDA IPI NOKULWA NABANTU ENDLELENI

UKUPHILA KWAMI KWANGAPHAMBILI:

Ngabelethelwa eCiudad Mante, isifunda esihle sendaweni yeTamaulipas, eMexico. Ngokuvamileko, abantu bendawo le banomusa begodu bayaphana. Kodwana kuyadanisa ukutjho ukuthi ngebanga lobugebengu, indawo le beseyiyingozi khulu.

Bengingewesibili ngokubelethwa kubafowethu abane. Abazali bami balayela bona ngibhajadiswe eSondweni lamaKhatolika, ngokukhamba kwesikhathi ngaba lilunga lekhwaya. Bengifuna ukuthabisa uZimu ngombana bengikusaba komhloko ukutjhiswa esirhogweni somlilo ongapheliko.

Nangineminyaka emihlanu ubudala, ubaba wakhamba ekhaya. Lokho kwangibangela isizi kwangizwisa nobuhlungu obukhulu ehlizweni. Bengingazwisi ukuthi usitjhiyeleni nabesimthanda kangaka. Umma besekufuze asebenze isikhathi eside ngelanga angekho ekhaya, khona azakwazi ukondla abasanyana bakhe abane.

Ngebangelo ngalisa isikolo, ngayokutjhomana nabantwana abakhulu kunami. Bangifundisa ihlamba, ukubhema, ukweba, nokulwa ngeemfeyisi. Njengombana ukuhlula abantu bekuyintwami vele, ngafunda amaguduva, ipi kamaketulana, ipi yokurarhana, kunye nokulwa ngeenkhali. Ngakhula ngimntwana oyingozi. Bengilwa ipi yeengidi, begodu eenkhathini ezimbalwa ngakhe ngatjhiywa endleleni ngibovu iingazi bacabanga ukuthi ngifile. Ngamzwisa ubuhlungu obukhulu umma mhla angithola nginganabubono, wangiphuthumisela esibhedlela!

Nangineminyaka eli-16, umnganami engakhula naye, uJorge wasivakatjhela ekhaya. Wasitjela ukuthi unguFakazi kaJehova, wathi ufuna ukusicocela ngomlayezo oqakathekileko. Wathoma wasihlathululela ngakukholelwako, asebenzisa iBhayibheli. Bengingazange khengifunde iBhayibheli mina, yeke kwangithabisa ukwazi ibizo lakaZimu nomnqopho wakhe. UJorge wathi angakuthabela ukufunda nathi iBhayibheli. Nathi savuma.

INDLELA IBHAYIBHELI ELATJHUGULULA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Kwawutjhaphulula umoyami ukwazi iqiniso lesirhogo—nganyekele ngalemuka bona leyo akusiyo ifundiso yeBhayibheli. (IRhubo 146:4; UMtjhumayeli 9:5) Nasengikwazi lokho,  azange ngisaba nevalo lokusaba uZimu. Kunalokho, ngathoma ukumqala njengoBaba onethando, obafunela okuhle abantwana bakhe.

Njengombana ngithuthuka ekufundeni iBhayibheli, kwangitlhoga nokuthi ngitjhugulule ubuntu bami. Besengifuna ukuthobeka ngilise nokulwa nabantu. Okwangisiza siluleko seyoku-1 Korinte 15:33, ethi ukujayelana nabakhohlakeleko “konakalisa isimilo esihle.” Ngalemuka ukuthi nangifuna ukutjhugulula ubuntu bami, bekufuze ngilise ukujayelana nabantu abangifakela umoya omumbi. Ngathoma-ke ngazitholela abangani abatjha ebandleni lobuKrestu—abantu ebebakwazi ukulungisa irarano, ingasi ngokubethana, kodwana ngokusebenzisa okutjhiwo yiBhayibheli.

Enye indaba yeBhayibheli eyangikhuthaza ngeyamaRoma 12:17-19, ethi: “Ungabuyiseli ubumbi ngobumbi. . . . Nakukghonekako ngokusemandlenenu, philisanani ngokuthula nabo boke abantu. . . . ningazibuyiseleli, . . . ngombana kutloliwe kwathiwa: ‘“Ukubuyisela kungokwami, ngozokubuyiselela.” Kutjho [“uJehova,” NW].’” Ngathoma ukwamukela ukuthi uJehova uzongilungisela izinto ezingakhambi kuhle ngeyakhe indlela nangesakhe isikhathi. Ngatjhuguluka, ngayitjhiya kancanikancani ipilo yokuthanda ipi.

Angekhe ngakulibala okwenzeka ngobunye ubusuku ngibuyela ekhaya. Ngasahlelwa liwomakazi legenge yepi, ugosa wakhona wangigusula emhlana, warasa wathi, “Zilwele ndoda!” Ngesikhatheso ngatjho umthandazo omncani kuJehova, ngambawa angisize ngingababethi. Ngazizwa ukuthi umoyami sewuyonakala ngaphakathi, kodwana ngabalisa ngakhamba. Ngakusasa ngahlangana nogosa wakhona. Ngabila, kodwana nalapho ngabawa uJehova angisize ngizibambe. Ngarareka mina nangibona umsana loyo eza kimi athi: “Ngibawa ungilibalele ngengikwenze izolo. Eqinisweni sengifuna ukufana nawe. Ngifuna ukufunda iBhayibheli.” Kwangithabisa kwamambala ukuthi ngikghonile ukulawula ilaka lami! Sathoma-ke safunda iBhayibheli sobabili.

Okudanisako kukuthi umndenami wona azange uragele phambili nokufunda iBhayibheli. Kodwana mina ngazimisela ukuragela phambili nokufunda, azange ngivumele litho lingibophele phasi. Bengazi ukuthi nangijayelene nabantu bakaZimu ngizokuphola emoyeni, ngizitholele nomndeni ongifaneleko. Ngaraga njalo netuthuko, kwathi ngo-1991 ngabhajadiswa ngaba nguFakazi kaJehova.

INDLELA ENGAZUZA NGAYO:

Benginehlizwembi, ngithanda ukulawula abantu, ngibetha nokubetha. Kodwana iliZwi lakaZimu layitjhugulula unomphela ipilwami. Nje ngicoca nabo boke abantu abathanda iBhayibheli, ngibatjele umlayezwalo. Begodu seminyaka ema-23 yoke ngisisebenzi sakaZimu sasikhathi soke.

Ngakhe ngayokuvolontiya ne-ofisini legatja laboFakazi bakaJehova eMexico. Nangilapho, ngahlangana noClaudia, udade omKrestu ovuthiweko, satjhada ngo-1999. Ngimthokoza kwamambala uJehova ngokungibusisa ngomlingani othembeke kangaka!

Sakhonza soke ebandleni lelimi lezandla eMexico, sisiza abangezwa eendlebeni ukuthi bazi uJehova. Ngokukhamba kwesikhathi, sathunyelwa eBelize ukuthi siyokufundisa abantu bendawo leyo ngeBhayibheli. Nanyana siphila ipilo elula nje la, sinakho koke esikutlhogako bona sithabe. Angekhe sayitjhugulula indlela esiphila ngayo.

Umma naye wabuye wafunda iBhayibheli wabhajadiswa. Nomfowethu omkhulu, nomkakhe nabantwana babo, sikhuluma nje boFakazi bakaJehova. Abanye babangani bami bakade engabatjela ngomlayezo womBuso, nabo sebalotjha uJehova.

Okubuhlungu kukuthi amanye amalunga womndenami sekahlongakala ngombana azange akulise ukuthanda ipi. Nami ngathana ngaragela phambili nekambo leyo, mhlamunye nga nje sikhuluma enye indaba. Ngiyamthokoza uJehova ngokungidosela kuye nebantwini bakhe abamthandako, wangifundisa ukubekezela nokuba nomusa ngokusebenzisa engikufunda eBhayibhelini.