Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UNGAYITHOLAPHI INDUDUZO?

Soke Siyakufuna Ukududuzwa

Soke Siyakufuna Ukududuzwa

Usakhumbula ubhusuka phasi nawusese mncani? Usakhumbula uzisika esandleni namkha urhubuka idolo? Uyayikhumbula na indlela ummakho ebekakududuza ngayo? Mhlamunye bekasula inceba bese akubhanditjhe. Bewulila, kodwana amezwi wakhe aduduzako bekakwenza uzizwe ngcono. Ngesikhatheso sokukhula kwakho induduzo beyihlala iseduze nawe.

Kodwana ipilo iyatjharagana njengombana sikhula. Imiraro iya ngokwanda, nenduduzo ibe yimvela kancani. Kuyadanisa nokwazi bona imiraro yabantu abadala angekhe wayilungisa ngebhanditjhi, namkha ngokwanga. Nazi iimbonelo ezimbalwa.

  • Wakhe waqalana nobudisi bokulahlekelwa msebenzi? UJulian uthi mhla aqotjhwa, wazizwa aphasi khulu. Wazibuza ukuthi ‘Ngiyowutlhogomela njani umndenami?’ ‘Ngemva kweminyaka eminengi kangaka ngisebenzela ikhamphani le, khona ibona nje ukuthi ayisangitlhogi?’

  • Mhlamunye kungenzeka ungandelelwe kuphuka komtjhadwakho. URaquel uthi: “Ngemva kobana ubabakwami angitjhiye eenyangeni ezili-18 ezidlulileko, ngadana kwamambala. Ihliziywami beyincinca. Ubuhlungu bakhona bengibuzwa enyameni nangokomzwelo. Kwangithusa khulu lokho.”

  • Mhlamunye unomraro wezamaphilo okubonakalako ukuthi angekhe ulunge. Kungaba neenkhathi lapho uzizwa khona njengoJobho owalila wathi: “Kwanje sengiphosele itewu, angeze ngisaphila ukuyaphi. Akhe ungisuduke ngombana amalanga ayile.” (Jobho 7:16) Kungenzeka uzizwa njengoLuis, indoda eseminyakeni yama-80, owanyekele wathi, “Ngas’khathi nginokuzibuza ukuthi ngifa nini.”

  • Namkha kungenzeka uhlongakalelwe mumuntu omthandako, yeke ululukela induduzo. URobert uthi: “Mhla kuhlongakala indodanami engozini yesiphaphamtjhini, ngalilahla ithemba. Ngemva kwalokho kwalandela ubuhlungu, iBhayibheli ebufanisa nobuhlungu besabula nayingena enyameni.”—Lukasi 2:35.

URobert, uLuis, uRaquel noJulian bayitholile induduzo ebudisini ebebaqalene nabo. Bathole uMthombo wenduduzo—uZimu uMninimandla Woke. Ubaduduze njani? Angakghona na ukukududuza nawe?