Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UNGAYITHOLAPHI INDUDUZO?

Induduzo Eenkhathini Ezibudisi

Induduzo Eenkhathini Ezibudisi

Ubudisi buvela ngeendlela ezinengi. Kuliqiniso ukuthi angekhe sakwazi ukulungisa boke ubudisi esiqalana nabo, kodwana akhesiqale iimbonelo ezine esesikhulume ngazo. Tjheja ukuthi abantu abaqalana nemiraro ehlukahlukeneko bayitholile induduzo evela kuZimu.

NAWUNGAWUTHOLI UMSEBENZI

“Ngafunda ukwamukela nanyana ngimuphi umsebenzi, saphungula neendleko ezingatlhogekiko.”—Jonathan

USeth * uthi nakakhumbulako: “Mina nomkami salahlekelwa misebenzi ngesikhathi sinye. Kwaba minyaka emibili yoke siphila ngokupatanisa, sikhamba sibamba nemisebenzana yesikhatjhana. Umkami uPriscilla, wagcina sekagandelelekile emkhumbulweni, ngazizwa ngisihluleki.

“Saphumelela njani? UPriscilla bekahlala azikhumbuza amezwi kaJesu akuMatewu 6:34. UJesu wathi akukafaneli sitshwenyeke ngelangomuso, njengombana ilanga ngalinye lineenkathazo zalo. Imithandazwakhe ethinta ihliziyo leyo yamsiza waba namandla wokukhuthazela. Ebujamweni bethu ngaduduzwa mtlolo weRhubo 55:22. Ngalingisa umrhubi, ngaphosela umthwalo wami kuJehova, ngalemuka bona uyangisekela. Nanyana nje senginawo umsebenzi, silinga ukuphila ipilo elula ngokuvumelana namezwi kaJesu akuMatewu 6:20-22. Ngaphezu kwakho koke, sesitjhidelene khulu noZimu kunye nathi ngokwethu.”

UJonathan uthi: “Bengithuswa kukuthi lizokuba njani ingomuso, ibhizinisi lethu elincaneli nalingawa. Ukuwa komnotho kwawenza wangasaba lilitho umsebenzi wokuzikhandla weminyaka ema-20. Sinomkami sathoma ukuphikisana ngemali. Besingasakghoni nokuthenga ngekarada lesikolodo, sisaba ukuthi kungenzeka alisasebenzi.

“Kodwana iliZwi lakaZimu nommoyakhe ocwengileko wasisiza sathatha iinqunto zokuhlakanipha. Ngafunda ukwamukela nanyana ngimuphi umsebenzi, saphungula neendleko ezingatlhogekiko. Sasekelwa nangabanye aboFakazi bakaJehova esikholwa nabo. Basisiza sakhuthala basivulela nesandla sabo ngokusisiza iinkhathi nazibudisi.”

 NAKUPHUKA UMTJHADO

URaquel naye uyakhumbula: “Mhla ubabakwami akhetha ukungitjhiya, ngalimala khulu, ngaba nelaka. Ngemva kwalokho ngadana kwamambala. Kodwana ngatjhidelana noJehova, okunguye owangiduduza. Ukuthula kwakaZimu bekuyivikela ihlizwami nangikhuluma naye ngomthandazo mihle namalanga. Ngagcina sengizizwa kwanga uyilungisile ihlizwami ephukileko.

“Ngiyalithokoza neliZwi lakhe iBhayibheli ngokungisiza ngilwisane namazizo welaka newokubamba ivunda. Ngazindla nangamezwi wompostoli uPowula akumaRoma 12:21 athi: ‘Ungabindwa bubumbi kodwana wena kumele ubinde ubumbi ngobuhle.’

“Kunesikhathi ‘sokukutjhiya phasi okusilahlekele.’ . . . Nje, ngineminye iminqopho emitjha engizibekele yona epilweni.”—Raquel

“Omunye umnganami ohlakaniphileko wangisiza ngaragela phambili nepilo. Wangitjengisa uMtjhumayeli 3:6, wangitjela nokuthi kunesikhathi ‘sokukutjhiya phasi okusilahlekele.’ Bekusiluleko esibudisi leso, kodwana ngilokho kanye ebengikutlhoga. Sikhuluma nje, ngineminye iminqopho emitjha engizibekele yona epilweni.”

U-Elizabeth uthi: “Umtjhadwakho nawuphuka, uyalitlhoga isekelo. Benginomngani ebekahlala angisekela mihla yoke. Bekalila nami, angiduduze, be angenze ngizizwe ngithandwa kunokuzizwa ngilahliwe. Ngiyaqiniseka bona uJehova bekasebenzisa yena ukuthi angipholise amanceba wami angokomzwelo.”

NAWUGULAKO NAMKHA ULUPHALA

“Nangiqeda ukuthandaza kuZimu, ngiyezwa ukuthi ummoyakhe ungipha amandla.”—Luis

ULuis odzujulwe esihlokweni esivule ngaso emlandelandeni lo, unobujamo obumaphorodlha behliziyo, begodu wapheze wafa ezenzakalweni ezimbili. Nje sekufuze apontjelwe umoya wokuphila ama-awara ali-16 ngelanga. Uthi: “Ngihlala ngithandaza kuJehova qobe. Nangiqeda ukuthandaza kuZimu, ngiyezwa ukuthi ummoyakhe ungipha amandla. Umthandazo ungipha isibindi sokuragela phambili nepilo ngombana ngiyamkholwa, begodu ngiyazi nokuthi uyangithanda.”

UPetra oseminyakeni yama-80 yena uthi: “Zinengi khulu izinto engifuna ukuzenza, kodwana ngiyabhalelwa. Kuyangidanisa ukubona amandlami aphela kancani kancani. Ngizizwa ngibuthakathaka begodu sengiphila ngemitjhoga. Ngihlala ngicabanga ngendlela uJesu abawa ngayo uYise ukuthi adlulise ubudisi ekhabe akibo, nakungenzeka.” Kodwana uJehova wamupha uJesu amandla, nami uyangipha.  Ngizilapha nangomthandazo woke malanga. Ngizizwa ngingcono khulu nakhe ngakhuluma noZimu.”—Matewu 26:39.

UJulian, esekuminyaka engaba ma-30 alwisana nobulwelwe obaziwa nge-multiple sclerosis naye uzizwa njalo. Uthi: “Akunamhlobo wesihlalomavilo engingawazi. Kodwana ipilwami inomnqopho ngombana ngiphilela ukusiza abanye abantu. Ukupha kungawusunduza umtlhago, begodu uJehova uyasizalisa isithembiso sakhe sokusiqinisa lokha nasimtlhogako. Nami ngingatjho njengompostoli uPowula ukuthi: ‘Ngikghona ukwenza yoke into ngaloyo ongiqinisako.’”—Filipi 4:13.

NAWUHLONGAKALELWEKO

U-Antonio nakakhumbulako uthi: “Ngesikhathi ubaba ahlongakala engozini yendlela, azange ngikholwe kuhle ekuthomeni. Ngabona kwanga manikelela, ngombana bekamumuntu ozilungeleko okhamba ngeenyawo. Kodwana bekungekho ebengingakwenza. Wahlala amalanga amahlanu ngekumbeni yababangwa neenzibi esibhedlela, ngaphambi kobana ahlongakale. Bengizibamba ukuthi ngingalili nanginomma, kodwana nangingedwa bengiphosa esingangani isililo. Ngihlala ngizibuza kuthi ‘Kubayini? Kubayini?’

“Phakathi nesikhathi esibuhlungweso, bengihlala gibawa uJehova angisize ngilawule amazizo wami, angiphe nokuthula. Ngokukhamba kwesikhathi ngadamba. Ngakhumbula nokuthi iBhayibheli liyakhuluma ‘nangesikhathi’ esingakalindeleki ukuthi singehlela nanyana ngubani. Yeke njengombana uZimu anganawo amala, ngiyaqiniseka bona ngizombona nakanjani ubaba evukweni.”—UMtjhumayeli 9:11; Jwanisi 11:25; Titosi 1:2.

“Nanyana isiphaphamtjhineso sabulala indodanethu, sinezinto ezinengi ezihle esizikhumbulako esazenza nayo.”—Rober

URobert, okukhulunywe ngaye esihlokweni sokuthoma naye uzizwa njalo. Uthi: “Sinomkami besithandaza kuJehova, ngazizwa nginokuthula komcabango okukhulunywa ngakho kwebeFilipi 4:6, 7. Ukuthulokhu kwasenza sakghona ukukhuluma nababikindaba ngethemba esinalo levuko. Nanyana isiphaphamtjhineso sabulala indodanethu, sinezinto ezinengi ezihle esizikhumbulako esazenza nayo. Sizama ukuhlala sicabanga ngezintwezo.

“Ngesikhathi omunye uFakazi esikhonza naye asitjela ukuthi usibone kumabonakude sikhuluma ngokukholwa kwethu, samtjela ukuthi sithokoza imithandazo eminengi eyatjhiwo bafowethu malungana nathi. Ngiyakholwa ukuthi uJehova bekasisekela ngemilayezo eminengi yenduduzo esayithola.”

Njengombana iimbonelwezi zitjengisa, uZimu angakghona ukududuza abantu abaqalene nemiraro kunye neentjhijilo ezimaphorodlha. Kuthiwani ngawe? Kungakhathaliseki bona uqalana namiphi imiraro epilweni, ikhona induduzo ezokusiza nawuqalene nobudisi. * Kubayini-ke ungabawi uJehova akusize? UnguZimu “wenduduzo yoke.”—2 Korinte 1:3.

^ isig. 5 Amanye amabizo endabeni le atjhentjhile.

^ isig. 23 Nangabe ufuna ukutjhidelana noZimu, uthole nenduduzo evela kuye, sibawa uthintane naboFakazi bakaJehova endaweni yekhenu, namkha ubatlolele e-ofisini labo elihlanu kwakho.