Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | IBHAYIBHELI​—NOMLANDO WOKUSINDA KWALO

Indaba Eqakathekileko

Indaba Eqakathekileko

Eencwadini zekolo, ayikho incwadi engafaniswa neBhayibheli, okuyincwadi etjhugulula ukukholwa kwabantu abanengi ngezinga elingaka. Ngakwelinye ihlangothi, ayikho enye incwadi ekhe yahlolisiswa nekhe kwalwiswana nayo kangaka.

Ngokwesibonelo, ezinye izazi ziyabilayela ukuthi amaBhayibheli wanamhlanjesi akhambisana patsi newakade, kangangokuthi omunye uphrofesa wezefundo yekolo uthi: “Nathi ngokwethu asiqiniseki ukuthi siyibuyekeze ngokunqophileko imitlolo yokuthoma yeBhayibheli, ngombana sinamakhophi anemitjhapho kwaphela, kanti-ke amanengi wamakhophi lawo enziwa ngemva kwamakhulu weminyaka imitlolo yokuthoma yenziwe, begodu amakhophi lawo ahluke ngeendlela ezinengi ezihlukahlukeneko.”

Abanye baze bakungabaze ukuthembeka kweBhayibheli ngebanga lekolo abakhuliswe ngayo. Ngokwesibonelo, uFaizal wafundiswa mndenakhe ongasi maKrestu bonyana iBhayibheli liyincwadi ecwengileko kodwana latjhugulwa lapho nalapho. Uthi: “Kungebangelo ngezinye iinkhathi bekangathandi ukuthi abantu bakhulume naye ngeBhayibheli, begodu bebanganalo iBhayibheli lamambala, ngombana nalo lelo belitjhugululiwe!”

Nje-ke, kunendaba na ukuthi iBhayibheli latjhugululwa? Khewuzibuze nasi imibuzo: Ungazithemba na iinthembiso zeBhayibheli ezikhuluma ngekusasa elihle kukulapho ungaqiniseki bona iinthembiswezo zivela emitlolweni yamambala? (Roma 15:4) Bewungazisebenzisa na iinkambisolawulo eziqakathekileko malungana nomsebenzi, umndeni, namkha zekolo, ekubeni imitlo yanje yeBhayibheli itlolwe babantu?

Nanyana imitlolo yamambala yeBhayibheli yalahleka, kodwana sineminye imitlolo eminengi yeBhayibheli esingaqalisela kiyo. Imitlolo leyo yakghona njani ukuhlala ingonakali, yaphumelela naphezu kwepikiswano ekhona ngeBhayibheli, kwaze kwaba kulapho isetjenziswa khona? Ukuphumelela kwayo kungakusiza njani bona ulithembe iBhayibheli lanamhlanjesi? Akhe sizwe iimpendulo zemibuzo leyo esihlokweni esilandelako sokuphumelela kweBhayibheli