Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ukumadanisa Okulisizo Ongakwenza Epilwenakho

Ukumadanisa Okulisizo Ongakwenza Epilwenakho

Inga-kghani uzithatha njengomuntu omKrestu? Nakunjalo, uphakathi kwabantu angaphezu kweengidigidi ezimbili ephasini mazombe—pheze munye kwabathathu—nabo abazibiza ngabalandeli bakaKrestu. Namhlanjesi kunamasondo azinkulungwana, nawo aziwa ngamasondo wobuKrestu. Nanyana kunjalo, ayatjhayisana ngokweemfundiso begodu awaqali izinto ngendlela efanako. Kodwana wena ungakholwa okuhlukileko okungafani nekwabanye abathi bamaKrestu. Kghani kuqakathekile lokho okukholelwako? Iye, kuqakathekile—nange ufuna ukwenza lokho iBhayibheli elikutjhoko ngomuntu omKrestu.

Abalandeli bakaJesu Krestu bokuthoma bebaziwa ngokuthi “maKrestu.” (IzEnzo 11:26) Bekungatlhogeki amanye abizo azobahlathulula ngombana bekungibo bodwa amaKrestu ebekakhona ngesikhatheso. AmaKrestu la ngokubumbana, alandela iimfundiso nemithetho eyasungulwa nguJesu Krestu. Kuthiwani ngesondo lakho? Uyaqiniseka na bona isondo lakho lifundisa lokho uKrestu akufundisako nalokho abalandeli bakaKrestu bokuthoma ebebakukholelwa? Ungalazi njani iqiniso endabeni le? Yinye kwaphela indlela ongazi ngayo—kusebenzisa iBhayibheli njengesimadaniso.

Cabanga nganaku: UJesu Krestu bekanehlonipho  edephileko ngemiTlolo njengombana ililiZwi lakaZimu. Bakangavumalani nabanyefisa iimfundiso zeBhayibheli ngokuthi babeke iinkolelo zabantu ngaphambili. (Markosi 7:9-13) Ngalokho singaphetha kuhle ngokuthi abalandeli bakaJesu bazokusekela iinkolelo zabo eBhayibhelini. Nakunjalo, umKrestu wenza kuhle ngokuzibuza ukuthi, ‘Iimfundiso zesondo lami ziyavumelana na neBhayibheli?’ Ukuthi uphendule umbuzo lo, kubayini ungamadanisi lokho okufundiswa lisondo lakho nalokho okufundiswa yiBhayibheli?

UJesu wathi labo abathandaza uZimu kufuze bamthandaze ngeqiniso, begodu iqiniso lifumaneka eBhayibhelini. (Jwanisi 4:24; 17:17) Umpostoli uPowula yena wathi isindiso isekutheni sifikelele “elwazini leqiniso.” (1 Thimothi 2:4) Ngalokho kuqakatheke khulu bona sisekele iimfundiso zethu eqinisweni leBhayibheli. Kubayini ukusindiswa kwethu kuqakatheke kangaka!

INDLELA YOKUMADANISA ESIKUKHOLWAKO NEBHAYIBHELI

Sikubawa bona ufunde imibuzo esithandathu ekhambisana nesihlokwesi, uyelele iimpendulo zeBhayibheli naliphendulako. Qala namezwi weBhayibheli adzujuliweko, uzindle nagempendulo zakhona. Bese uzibuze ukuthi, ‘zinjani iimfundiso zesondo lami nazimadaniswa nalokho okutjhiwo yiBhayibheli?’

Imibuzo nempendulwezi zingakusiza wenze ukumadanisa okulisizo okhe wakwenza epilwenakho. Uyafuna na ukumadanisa okhunye okufundiswa lisondo lakho nalokho okutjhiwo yiBhayibheli? AboFakazi bakaJehova bangakuthokozela ukukusiza ukuthi uhlolisise amaqiniso weBhayibheli. Kubayini ungabawi omunye wabo akuragele isifundo seBhayibheli sasimahla? Namkha ungavakatjhela izinzolwazi lethu, ku-jw.org.