Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Bewazi?

Bewazi?

UJesu bekabaphatha njani abantu abanekhwekhwe?

AmaJuda wekadeni bewalisaba komhlolo ikhwekhwe ngeenkhathi zeBhayibheli. Ubulwelobu bebungahlasela umuntu bumtjhiye asabeka, angaqaleki nokuqaleka. Akunantatha ebebayazi yobulwelobu. Kunalokho labo ababanjwe likhwekhwe bebahlukaniswa nabantu begodu bebakatelelekile bona bayelelise nabanye ngobujamo babo. —Levitikusi 13:45, 46.

Ikolo yamaJuda yenza umthetho ogandelelako ngobulwelwe bekhwekhwe ukudlula lokho imiTlolo ebeyikutjho, benza amaphilo wabongazimbi abanzima ngokungatlogekiko. Ngokwesibonelo, umthetho wama-rabbinic bewulela abantu bona batjhidelane nabantu abanekhwekhwe ngamamitha ayi-2. Kodwana nakungaba nomoya, akekho obekavunyelwa bona atjhidele ngamamitha ayi-45 emntwini onjalo. Abanye bama-Talmudists bakhomba eBhayibhelini bathi abanekhwekhwe kutlhogeka “baphumele ngaphande komuzi” okutjho ukuthi bangabi ngapha komthangala wedorobha. Ngikho urabi, lokha nakabona umuntu onekhwekhwe ngedorobheni, bekamphosa ngamatje athi kuye: “Khamba uyendawenakho, ungatheleli abantu ngobulwelwe bakhobu.”

UJesu yena-ke wabaphatha ngokuhlukileko! Kunokubaqotha, bekababamba nokubabamba—abanye abapholise.—Matewu 8:3.

Abadosiphambili bekolo yamaJuda bebayivumela nakwenze njani idivosi?

Isitifiketi sedivosi sango-71/72 C.E.

Idivosi bekuyindabapikiswano kubadosiphambili bekolo emihleni yabapostoli. Kungebangelo, kwesinye isikhathi abaFarisi balinga uJesu nganaku umbuzo: “Kumthetho bonyana indoda itlhale umkayo nanyana kungasiphi isizathu na?”—Matewu 19:3.

UmThetho wobuMesiya bewuvumela indoda bona ihlukane nomkayo “ngebanga lokobana ibone ubutjhophori kuye.” (Duteronomi 24:1) Ngesikhathi sakaJesu, bekuneenkolo ezimbili zoburabi ebezihlathulula umthetho ngokungafani. Isikolo esinelemuko, i-Shammai, nasihlathululako besithi ibanga lokuhlukana linye kwaphela, “kulalana” okutjho ukuhlobonga. Kuthi esinye isikolo i-Hillel, sihlathulule ukuthi umthetho uyayivumela indoda bona ihlukane namkayo nabangaphikisana, ngitjho nanyana bangaphikisana ngento encani kangangani. Ngokuya ngesikolo samuva, indoda beyingahlukana nomkayo ngebanga lokuthi akakwazi ukupheka namkha ibone omunye umuntu wengubo omuhle kunaye.

UJesu wawuphendula njani-ke umbuzo wabaFarisi? Wathi: “Nanyana ngubani otlhala umkakhe ngaphandle kwesizathu sokuhlobonga bese uthatha omunye umfazi, uzabe uyahlobonga.”—Matewu 19:6, 9.