Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Ngahluleka Kanengi Khulu Ngaphambi Kokuphumelela

Ngahluleka Kanengi Khulu Ngaphambi Kokuphumelela
  • UMNYAKA ABELETHWA NGAWO: 1953

  • INARHA ABELETHELWA KIYO: AUSTRALIA

  • UMLANDO BEKALIKGHOBA LEENTHOMBE ZOMSEME EZISILAPHELEKO

UKUPHILA KWAMI KWANGAPHAMBILI:

Ubaba wafudukela e-Australia avela eGermany ngo-1949. Bekeze ngokuzokufuna umsebenzi emayini nemafemini wegezi begodu bekahlala eskomplasi seVictoria. Kulapho-ke atjhada nomma, mina-ke ngabelethwa ngo-1953.

Eminyakeni eembalwa ngemva kwalokho, umma wathoma ukufunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova, lokho-ke kwabangela bona ngikhuliswe ngeBhayibheli. Kodwana, ubaba bekangafuni nokuyizwa indaba yekolo. Bekasisilwi esinekani esithusako, ngikho umma bekamsaba kangaka. Lokho-ke kwamenza wayifundela ngerhorhomejeni iBhayibheli, begodu wagcina sekakuthanda akufunda kiyo. Bekuthi uBaba nakakhamba, yena asale afundisa mina nodadwethu. Bekasitjela ngepharadeyisi elizako nokuthi singathaba kangangani nasingaphila ngeenkambisolawulo zeBhayibheli.—IRhubo 37:10, 29; Isaya 48:17.

Nangineminyaka eyi-18, ngakateleleka bona ngitjhide ekhaya ngombana uBaba bekathanda ipi. Nanyana bengikukholelwa lokho ebengikufundiswa nguMma ngeBhayibheli, benginganandaba nakho kangako. Yeke, kwangibhalela ukuphila ngendlela leyo. Ngathoma ukusebenza ngegezi emayini yamalahle. Nangina-20, ngatjhada. Indodakazethu yokuthoma yabelethwa eminyakeni emithathu sitjhadile, ngathoma-ke ngacabangisisa ngokuqakathekileko epilwenami. Bengazi ukuthi iBhayibheli ingawusiza umndenethu, yeke ngathoma ukufunda naboFakazi bakaJehova. Kodwana umkami bekangabathandi aboFakazi. Ngelinye ilanga ngaya komunye wemihlangano yabo, nangibuya wangitjela indlebe ukuzwa ukuthi ngilise ukufunda iBhayibheli, nakungasinjalo ngikhambe. Ngaphelelwa mamandla, ngakhetha ukulalela okufunwa nguye, ngalisa ukufunda naboFakazi. Ngokukhamba kwesikhathi, ngazisola ngokubhalelwa kuzijamela kwami kilokho ebengazi ukuthi kulungile.

Ngelinye ilanga, engisebenza nabo bangitjengisa iinthombe zabantu ababulanzi nabalalanako. Bekumnandi ukuzibukela, kodwana kokhunye bezinyenyisa, begodu zangenza ngazizwa ngimlandu. Nangikhumbula engakufunda eBhayibhelini, bengicabanga ukuthi uZimu uzongigweba ngesenzwesi. Kodwana njengombana ngiragela phambili nokuba likghoba leenthembe ezisilaphelekwezo, nganyekele ngangasakghona ukuzilisa.

Eminyakeni eyi-20 eyalandela, ngatjhida kancani kancani kilokho  engakufundiswa ngumma. Indlela ebesengiziphatha ngayo, beyiveza lokho engikufake engqondwenami. Bengikhuluma ihlamba kwaphela, namahlaya engiwenzako kungewehlamba. Ngathoma ukungasabuhloniphi ubulili. Nanyana bengisahlala nomkami, bekunabanye abafazi engihlekisana nabo. Ngelinye ilanga ngaziqala esipilini ngathi, “Angikuthandi wena.” Esikhundleni sokuzihlonipha, besengizinyenya.

Umtjhadwami waphela, nepilo ebesengiyiphila beyitjharagene. Ngathandaza kuJehova, ngamthululela soke isifuba sami. Ngabuyela ekufundeni iBhayibheli, nanyana besekungemva kwamatjhumi amabili weminyaka ngayigcina. Ngesikhatheso, ubaba besekahlongakele, umma sekangomunye waboFakazi bakaJehova, abhajadisiwe.

INDLELA IBHAYIBHELI EYATJHUGULULA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Indlela ebengiphila ngayo beyihluke khulu kunalokho okufunwa yiBhayibheli. Kodwana kilokhu, besengizimisele ukuba nokuthula kwangaphakathi engikuthenjiswa yiBhayibheli. Ngathoma ngalungisa indlela engikhuluma ngayo, ngadambisa nelaka lami elimbi. Ngakhetha nokulahla ikambo yokuphila kokuziphatha kumbi, ngalisa ukugembula, ngalisa ukusela khulu, ngalisa nokwebela abaqatjhi bami.

Engisebenza nabo bebangazwisisi ukuthi kubayini ngifuna ukwenza amatjhuguluko angaka. Ngalwisana nabo iminyaka emithathu yoke, balinga ukungibuyisela ekambweni yami yakade engakalungi. Nakwenzeka nginande ngiwa, ngikwate khulu namkha ngibize ihlamba, bebathaba bathi: “Nango-ke uJoe esimaziko!” Bewangizwisa ubuhlungu amagama lawo! Bengizizwa ngisihluleki.

Indawo ebengisebenza kiyo beyizele ngeenthombe zomseme ezisilapheleko, zekhomphyutha kunye nezigadangisiweko. Engisebenza nabo bebahlala bagadangisa ezitja emakhomphyuthenabo ngendlela ebengenza ngayo nami ngaphambili. Ngalinga ukubalekela ukuba likghoba lazo, kodwana bona bebazimisele ukungiwisa. Nganyekele ngayokubawa ongifundela iBhayibheli bona angisize. Wangilalela ngesineke njengombana ngimthululela okungehliziywenami. Wasebenzisa amavesi anqophileko weBhayibheli, wangitjengisa indlela engingawuhlula ngayo umukghwa lo, wangikhuthaza nokuthi ngithandaze, ngibawe uJehova angisize.—IRhubo 119:37.

Ngelinye ilanga, ngabiza labo engisebenza nabo. Nabafika ngabatjela ukuthi bathathe amabhiya banikele ababili balabo ebebaqunte ukulisa utjwala. Woke umuntu walwa wathi: “Awukwazi ukuthi ungenza njalo! Abantwaba bayakurakura nokulisa umukghwa lo!” Ngabaphendula ngathi: “Nami ngiyakurakura-ke madoda!” Kusukela mhlokho, abantwabo balemuka ukuthi ngilwisana kangangani nomukghwa wokubukela iinthombe ezisilapheko, banyekele balisa ukungigandelela bona ngibuyele emukghweni wami wakade.

Ngesikhathi esifaneleko, nangesizo engalithola kuJehova, ngagcina ngiwuhlulile umukghwa wokubukela iinthombezo. Ngo-1999, ngabhajadiswa, ngaba nguFakazi kaJehova, ngathaba ukuthi nginikelwe ithuba lesibili lokuphila ipilo ehle nethabisako.

Nje sengiyazwisisa ukuthi kubayini uJehova bekazihloye kangana izinto mina ebengizithanda. UBaba onethando lo bekafuna ukungivikela emonakalweni obangelwa ziinthombe zomseme ezisilapheleko. Kazi uthi aliqiniso na amezwi wezAga 3:5, 6! Umtlolo loyo uthi: “Themba [“uJehova,” NW] ngehliziywakho yoke, ungeyami ekwazini kwakho. Nawazisa [“uJehova,” NW] kizo zoke iindlela zakho, yena uzakwenza imizilakho ilelezeke.” Iinkambisolawulo zeBhayibheli azange zigcine ngokungivikela kwaphela, kodwana zingiphe nepumelelo eqinisekileko.—IRhubo 1:1-3.

INDLELA ENGAZUZA NGAYO:

Ekuthomeni bengizinyenya ngepilo ekhengayiphila, kodwana nje ngiyazihlonipha begodu nganelisekile. Ngiphila ipilo ehlanzekileko begodu ngiyazizwa bona uJehova ungilibalele nokuthi uyangisekela. Ngo-2000, ngatjhada noKarolin, udade omuhle omKrestu othanda uJehova njengami. Umuzethu, mumuzi wokuthula. Sizizwa sikhethekile ngokuphilisana nabazalwana abamaKrestu, abaphila ipilo ehlanzekileko njengathi ephasini loke.