Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | IBHAYIBHELI—NOMLANDO WOKUSINDA KWALO

IBhayibheli Laphumelela Ekutjhatjalalisweni

IBhayibheli Laphumelela Ekutjhatjalalisweni

ISITJHIJILO: Abosopolotiki nabadosi phambili bezekolo bebalwisana nomlayezo weBhayibheli. Kanengi bebasebenzisa igunya labo ekutheni abantu bangabi namaBhayibheli, bangawagadangisi nokuthi bangawatjhugululeli kwamanye amalimi. Khewucabange ngembonelo ezimbilezi:

  • Emnyakeni yabo-167 B.C.E.: IKosi u-Antiochus Epiphanes, yakatelela amaJuda bona alandele ifundiso yamaGirigi, beyagandelela nokuthi woke amakhophi wemiTlolo yesiHebheru atjhajalaliswe. Umtloli womlando, uHeinrich Graetz, uthi nabaphathi bekosi leyo “bebadabula bebatjhise imisongo yomThetho nanyana kukuphi lapho bayifumana khona, babulale nalabo abafuna induduzo eBhayibhelini.”

  • Eminyakeni Eyalandela: Abanye abadosi phambili bamaKatolika, bakwatiswa mabandla ebekatjhumayela lokho okufundiswa yiBhaybheli kunokutjhumayela iimfundiso zamaKatolika. Bebaqala njengezaphula mthetho boke labo ebebasebenzisa amaBhayibheli anganawo amaRhubo wesiLatin. Elinye isondo lakhupha umyalo wokuthi abanye “ngokuzinikela nangokuthembeka, bazingele izaphula mthethwezo . . . ngokuzifuna kiyo yoke imizi neendaweni ezifihlakeleko . . . Emzini lapho bafumana khona ophula umthetho bekufuze bawutjhajalalise.”

Amanaba weBhayibheli ngathana aphumelela ekulitjhabalaliseni, umlayezo walo bewuzokunyamalala.

Itjhugululo kaWilliam Tyndale’s yesiNgisi ngenye nayo eyaphumelela emajimeli wokutjhiswa kwamaBhayibheli naphezu kokutjhutjhiswa kwakaTyndale ngokwakhe phambi kwabantu ngo-1536

INDLELA IBHAYIBHELI ELAPHUMELELA NGAYO: IKosi u-Antiochus, beyinqhophise ijima layo kwa-Israyeli, kodwana amaJuda besekahlala nakwezinye iinarha. Eqinisweni, izazi zithi emihleni yabapostoli, amaJuda angaphezu kamaphesente ayi-60 besele ahlala ngaphandle kwa-Israyeli. Yeke amaJuda bekawabulunga emasinagogini amakhophi wemiTlolo yawo—okungiyo kanye imiTlolo eyasetjenziswa ziinzukulwana ezalendela kunye namaKrestu.—IzEnzo 15:21.

Ngeenkhathezo, abathanda iBhayibheli bakghodlelela itjhutjhiso bebaraga nokutjhugulula kanye nokupulula imiTlolo. Ngitjho nangaphambi kobana kube nemitjhini yokugadangisa ngeminyaka yabo-1500, ingcenye zeBheyibheli bezifumaneka ngamalimi ayi-33. Ngemva kwalokho, iBhayibheli latjhugululwa belagadangiswa ngendlela engakavami.

UMPHUMELA: Ngaphezu kwentjhijilo ezivela emakhosini anamandla nabafudisi abadurhisako, iBhayibheli lirhatjhwe endaweni ezinengi begodu liyincwadi etjhugululwe ukuzidlula zoke emlandweni. Belimthetho sisekelo wezinye iinarha, iintjhaba namaphilo wabantu abazingididigi.