Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Lingaba Khona Na Iphasi Elinganayo Ipi?

Lingaba Khona Na Iphasi Elinganayo Ipi?

Ukhe waba ngungazimbi womgurugu na, namkha unelunga lomndeni ekhe laba nguye? Kghani unevalo lokuthi ngelinye ilanga uzakhe ubandakanyeke emgurugurwini? Umguruguru “sewaba kugula kwemiphakathi yephasi loke.” Cabanga ngazi iimbonelo.

UKUBETJHWA KWABOMMA NOKUTLHORISWA NGEZOMSEME: Ihlangano yeeNtjhaba eziBumbeneko ibika ukuthi, “umma oyedwa kwabathathu uyabetjhwa namkha atlhoriswe mlinganakhe ngokomseme esikhathini esithileko sokuphila kwakhe.” Okudanisa khulu kukuthi, “ephasini loke, kulinganiselwa bona umma oyedwa kwabahlanu uba ngungazimbi wokugagadlhelwa namkha abe ngobekufanele agagadlhelwe.”

UBUGEBENGU BENDELENI: E-United States kubukwa ukuthi kuneenqhema zabotsosti ezingaphezu kweziyi-30 000 ezithanda ipi. ELatin America, kulinganiselwa bona umuntu oyedwa kwabathathu ubikwa njengongazimbi wokugetjengwa.

UKUBULALA: Kulinganiselwa ekutheni kunabantu abasiquntu sesigidi ababulekweko ngonyaka owodwa kwegadungileko, inengi labantwabo libulawelwe emigurugurwini. Iinarha eziseSewula ye-Afrika nezise-Amerika ePhakathi zibe nenani eliphakemeko lokubulala, inani ephindwe kane nalimadaniswa nelephasi loke. E-Latin America kwabulawa abantu abangaphezu kwabayi-100 000 ngonyaka munye, bese eBrazil kwabulawa abangaba yi-50 000. Nasekunje, ikhona na ipengu engawuqeda unomphela umguruguru?

UMGURUGURU UZAKHE UPHELE NA?

Kubayini yande kangaka ipi? Zinengi izinto ezingunobangela, ezinye zazo ngilezi: igandelelo elibangelwa kukungalingani emphakathini nangokweemali, abantwana abangakghoni ukuzivikela ekuphathweni madlakadlaka, ukusetjeziswa kumbi kweendakamizwa notjwala, ukungabi nendaba namaphilo wabanye abantu, nokuthi iingebengu zizenzela umathanda.

Kuyavunywa ukuthi ituthuko yokulwisana nobugebengu iyabonakala kwezinye iindawo zephasi. Enye yeendawo ezinjalo, kuseSão Paulo, eBrazil, okubikwa ukuthi ukubulawa kwabantu kuphunguke ngamaphesenti angaba yi-80 eminyakeni elitjhumi edlulileko. Nanyana kunjalo, isese khona ipi ehlukahlukeneko endaweni leyo, begodu kusabulawa abantu abangaba yi-10 kwabayi-100 000 abahlala lapho. Nakunjalo, yini-ke engaqeda ipi kube kanye?

Ipengu yokuqedwa kwepi ilele ebantwini nekuziphatheni kwabo. Abantu abanjalo nabazakutjhuguluka, kufuze balahle imikghwa enjengokuzikhukhumeza, uburhamaru, nomrhobholo obavimbako ekutheni bathande abanye, babahloniphe, bebabacabangele.

Khuyini-ke okungakhuthaza umuntu bona enze amatjhuguluko anjalo epilweni? Naku okufundiswa liBhayibheli ongakucabangela:

  • “Ukuthanda uZimu kukobana silonde imiyalwakhe, begodu imiyalwakhe ayisinzima.”—1 Jwanisi 5:3.

  • “[“UJehova uzonda,” NW] ukuzitjhaya nokuziphakamisa kanye nekulumo ephambeneko.” *IzAga 8:13.

 Ukuthanda uZimu nokusaba ukumzwisa ubuhlungu, kumamandla wokusikhuthaza angasiza nabantu abathanda umguruguru batjhugulule amaphilo wabo—ingasi ngokutjhuguluka lapho analapho, kodwana ngokubutjhugulula unomphela ubuntu babo. Kungenzeka na lokho?

Cabanga ngo-Alex, * owahlala iminyaka eyi-19 ejele leBrazil ngebanga lamacala wokusahlela. Ngo-2000 waba nguFakazi kaJehova ngemva kokufunda naboFakazi iBhayibheli. Kazi wawulahla na umukghwakhe wokuthanda umguruguru? Iye, u-Alex uthi uyazisola ngazo zoke izinto ezimbi ebekazenza. Kodwana uthi: “sengiyamthanda uZimu ngokungenza ngizizwe ngilitjalelwe zoke izono zami. Ukwaneliseka nokuthanda uJehova kungisize ngatjhugulula iindlela zami.”

Omunye weBrazil nguCésar, naye owabandakanyeka ebugebengwini bokuphula imizi yabantu, nokubamba ikunzi. Waphila ipilo leyo iminyaka engaba yi-15. Kodwana khuyini okwamenza watjhuguluka? Nakasejele, wavakatjhelwa boFakazi bakaJehova, wathoma ukufunda nabo iBhayibheli. UCésar uthi: “Bengithoma mina ukubona umnqopho wepilo. Ngathoma ukuthanda uZimu, nokumhlonipha—ngasaba ukubuyela emikghweni yami emimbi ebeyizokudanisa uJehova. Bengingafuni kubonakale kwanga anginandaba nomusa angenzele wona. Ithando lelo kunye nehlonipho, kwangikhuthaza bona ngitjhuguluke.”

Qala indlela ongaphila ngayo ephasini elinganawo umguruguru

Zitjho ukuthini zoke iimbonelwezi? Zitjho ukuthi iBhayibheli linamandla wokutjhugulula ipilo yomuntu ngendlela erarako—ngokutjhugulula indlela acabanga ngayo. (Efesu 4:23) U-Alex, okukhulunywe ngaye ngehla uyanaba: “Engikufunde eBhayibhelini kungenze ngazizwa kwanga ngithelwe ngamanzi ahlanzekileko, kwangihlwengisa kancani kancani ngaze ngayilahla imicabango engakalungi. Lezi zizinto engingazange khengicabange ukuthi ngingazilahla.” Nangambala, nasifaka umlayezo ohlanzekileko weBhayibheli emicabangweni yethu, iyakukhipha koke okungakalungi. IliZwi lakaZimu linamandla wokuhlwengisa. (Efesu 5:26) Umphumela kukuthi abantu abakhohlakeleko nabamarhamaru bangatjhuguluka eendleleni zabo ezimbi, babe babantu abanomusa nokuthula. (Roma 12:18) Baba nokuthula emaphilweni wabo nabasebenzisa lokho abakufunda eBhayibhelini.—Isaya 48:18.

AboFakazi bakaJehova abangaphezu kweengidi ezibunane emazweni ayi-240 sebayitholile intatha yokuqeda ipi. Abantu beentjhaba zoke nebemiphakathi ehlukahlukeneko kunye neenzinda zakhona, bafunde ukuthanda uZimu nokumhlonipha, bafunda nokuthandana bona babodwa, baphilisane ngokuthula njengomndeni wephasi loke. (1 Pitrosi 4:8) Babufakazi obuphilako bokuthi lingaba khona iphasi elinganayo ipi.

IPHASI ELINGANAWO UMGURUGURU LISEDUZE!

IBhayibheli lithembisa ukuthi uZimu uzoyiqeda yoke ipi esephasini. Namhlanjesi, iphasi elinepi liqalene nelanga “lokugwetjwa nelokubhujiswa kwabangamesabiko uZimu.” (2 Pitrosi 3:5-7) Angekhe kusaba nabantu abatlhorisa abanye. Kodwana singaqiniseka njani bona uZimu ufuna ukuyiqeda ipi le?

IBhayibheli lithi uZimu “uyamenyanya othanda inturhu.” (IRhubo 11:5) UMdali uthanda ukuthula nokulunga. (IRhubo 33:5; 37:28) Ngikho angekhe avumele ipi irage unomphela.

Nangambala, liyeza iphasi elitjha elinokuthula. (IRhubo 37:11; 72:14) Kubayini-ke ungafundi okunye okunengi okungakusiza bona uyokuphila ephasinelo elinganayo ipi?

^ isig. 14 Amagama atjhentjhile.