ISITHALA No. 4 2016 | IBhayibheli—Nomlando wokusinda kwalo

Ngemva kwamakhulu weminyaka, ukuphikisa kweBhayibheli bekungalitjhabalalisa namkha umlayezwalo. Kubayini ukuphumelela kwalo kuqakathekile?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Indaba Eqakathekileko

Ayikho incwadi ekhe yatjhugulula ukukholwa kwabantu abanengi ngesikhathi eside kangaka. Kodwana singalithemba na iBhayibheli?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

IBhayibheli Laphumelela

Abatloli beBhayibheli nabakopululi balo basebenzisa iinkhumba nama-papyrus bona badlulisele umlayezo weBhayibheli. Kghani imitlolo leyo yaphumelela bekwaba kunamhlanjesi?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

IBhayibheli Laphumelela Ekutjhatjalalisweni

Abadosi phambili bekolo nezepolotiki balinge kanengi ukukhandela ukubakhona kweBhayibheli, ukugadangiswa, nokutjhugululwa kwalo. Namunye owaphumelelako.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

IBhayibheli Laphumelela Kilabo Abalinga Ukutjhentjha Umlayezwalo

Abanye balinga ukutjhugulula umlayezo weBhayibheli. Kodwana imizamabo leyo yaphelelaphi?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Okwenza IBhayibheli Laphumelela

Yini eyenza incwadi le iqakatheke kangaka?

Bewazi?

Yini ebeyingakavami endleleni uJesu ebakabaphatha ngayo abanekhwekhwe? Abadosiphambili bamaJuda bebakusekalaphi ukudivosa?

Lingaba Khona Na Iphasi Elinganayo Ipi?

Abanye basizwa ukulahla imikghwa yokulwa. Bakhuthazwe yini ukuthi benze amatjhuguluko angaka?

IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Ngahluleka Kanengi Khulu Ngaphambi Kokuphumelela

Omunye wawuhlula njani umukghwakhe wokubukela iimthombe ezisilapheleko begodu wafumana ukuthula komkhumbulo njengombana kuthembisa iBhayibheli?

Ukumadanisa Okulisizo Ongakwenza Epilwenakho

Iinkulungwana zamaKrestu zihlukaniswa kungakhambelani kwalokho abakufundisako nendlela abaqala ngayo izinto. Ngalokho ungakwazi njani ukubona labo abafundisa iqiniso?

Lithini IBhayibheli?

Kazi uZimu usebenzisa isisekelo sekukholwa kwehlangano bona adosele abantu kuye?