Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ukutlhogonyelwa NguZimu Kungasizuzisa Ngani

Ukutlhogonyelwa NguZimu Kungasizuzisa Ngani

UZimu wadala imizimbethu bona ikghone ukuphola nayilimeleko. Nayirhuzukileko, namkha isikekile, mhlamunye yabethwa yinto ethileko, “imizimbethu iyakghona ukuzilapha ngokwenza ikambiso erarako yokupholisa ukulimala okukhulu namkha okuncani emzimbeni womuntu.” (Johns Hopkins Medicine) Nange kukhona lapho umuntu alimele khona mhlamunye wasikwa yinto ethileko, msinyana umzimba ukghona ukuvimba ukuphuma kweengazi emzimbeni, uvule imithambo yeengazi, upholise inceba begodu uqinise namasotja womzimba.

CABANGA NGANAKU: Nakhibe uMdali wenza bona imizimbethu izilaphe nayilimeleko, kghani angeze samthemba nakasiqinisekisa ngokuthi uzosisiza ngokupholisa ubuhlungu esiqalene nabo ngokwamazizo? Umrhubi wathi: “Uphulukisa abaneenhliziyo ezaphukileko, abophe amancebabo.” (IRhubo 147:3) Nakhibe kunezinto ezenzeka esikhathini esingaphambili begodu nanje zisakuzwisa ubuhlungu, ungaqiniseka njani ukuthi uJehova uzokubopha amancebakho nje nesikhathini esizako?

LOKHO IBHAYIBHELI ELIKUFUNDISAKO MALUNGANA NETHANDO LAKAZIMU

Isithembiso sakaZimu sithi: “Ungesabi ngombana nginawe, ungethuki ngombana nginguZimakho. Ngiyakuqinisa bengiyakusiza.” (Isaya 41:10) Umuntu owaziko bona uJehova unendaba naye uhlala anokuthula komkhumbulo namandla wokuqalana neentjhijilo ezihlukahlukeneko. Umpostoli uPowula wabiza ukuthulokhu ngokuthi, “ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa.” Wangezelela wathi: “Nginamandla kikho koke ngebanga lalowo ongipha amandla.”—Filipi 4:4-7, 9, 13.

ImiTlolo isisiza bona sakhe ukukholwa eenthembisweni zakaZimu malungana nengomuso labantu. Ngokwesibonelo, IsAmbulo 21:4, 5 sisitjela azokwenza nokuthi kubayini singamthemba bona uzokwenza lokho:

  • “Uzokusula zoke iinyembezi emehlwenabo” emehlweni wabantu. UJehova uzokususa boke ubuhlungu namatshwenyeko, ngitjho nanyana kungabonakala kungakaqakatheki kwabanye abantu.

  • “Loyo ohlezi esihlalweni sobukhosi” ephazimulweni yezulwini, iKosi enguSomandla yayo yoke indalo izokusebenzisa amandlayo bona ikhandele ubuhlungu begodu isisize ngesikhathi esitlhoga ngaso isizo.

  • UJehova usiqinisekisa ngokuthi iinthembiso zakhe ‘zithembekile begodu ziliqiniso.’ UZimu usekela iinthembiswezi egameni lakhe bona uzozizalisekisa.

“‘Uzokusula zoke iinyembezi emehlwenabo, ukufa angekhe kusaba khona, namkha isizi namkha ukulila namkha ubuhlungu angekhe kusaba khona. Izinto zaphambilini zidlulile.’ Loyo ohlezi esihlalweni sobukhosi wathi: ‘Qala! Ngenza zoke izinto zibe zitjha.’ Godu wathi: ‘Tlola, ngombana amezwi la athembekile begodu aliqiniso.’”—IsAmbulo 21:4, 5.

Iphaseli kunye neBhayibheli, kuveza ihlobo lomuntu uBabethu wezulwini angilo. Njengombana indalo ehle kangaka isenza bona sifune ukwazi uZimu, simenze uMnganethu, iBhayibheli likuveza epepeneneni ukuthi uJehova ufuna sibe bangani bakhe, lithi: “Tjhidelani kuZimu, naye uzokutjhidela kini.” (Jakopo 4:8) Kanti IzEnzo 17:27 zithi: “Akasikude komunye nomunye wethu.”

Njengombana uzipha isikhathi sokwazi uZimu, uzokubona ukuthi mbala ‘unendaba nawe.’ (1 Pitrosi 5:7) Kuzokuzuzisa ngani ukuthemba uJehova?

Akhesikhulume ngendaba kaToru, weJapan. Wakhuliswa ngumma omKrestu, nanyana kunjalo, wazihlanganisa nabantu abanenturhu abaziingebengu zeJapan ababizwa ngokuthi ma-yakuza. Nakasitjelako uthi, “Bengikholelwa ukuthi uZimu akangithandi begodu ngazizwa ngasuthi ukufa kwabantu engitjhidelene nabo bekuyindlela kaZimu yokungijezisa.” Uyavuma ukuthi ukuphila nabantu abambi kwenze “ihliziywakhe yabalikhuni begodu wangabi nezwela.” Nakazikhulumelako uthi, “Into ebengiyifisa bekukufa ngisesemncani, kodwana bengifuna ukuthoma ngokubulala umuntu odumileko ukudlula mina ukwenzela bona abantu bangihloniphe.”

 Ngemva kobana uToru nomkakhe uHannah bafunde iBhayibheli, uToru watjhugulula ukuphila kwakhe nendlela aqala ngayo izinto. UHannah uthi, “Bengimqalile ubabakwami nakenza woke amatjhuguluko la.” Nje uToru uthi: “UZimu unendaba nathi soke. Akafuni bona sihlongakale begodu uzimisele ukubalibalela labo abatjhentjhe indlelabo yokuphila yangaphambili. Uyasizwa lokha nasikhuluma naye ngezinto engeze satjela nanyana ngubani kunye nezinto abanye engekhe bazizwisisa. Esikhathini esingaphelisi ihliziyo, uJehova uzokususa yoke imiraro, ubuhlungu nesizi. Ngitjho nanje uZimu usasisiza ngeendlela esingakazilindeli. Uyasithanda begodu uyasisiza nasibogabogako.”—IRhubo 136:23.

Okwenzeke kuToru kutjengisa ukuthi ukwazi bona uZimu uzobususa msinyana ubuhlungu begodu asule zoke iinyembezi, kusinikela ithemba ngengomuso begodu kusisiza sikghone ukuphila ipilo engcono nje. Iye, uZimu angakghona ukusitlhogomela ephasini elibodwe buhlungweli.