Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ubuhlungu—Kghani Buyindlela KaZimu Yokusijezisa?

Ubuhlungu—Kghani Buyindlela KaZimu Yokusijezisa?

ULUZIA UYAHLUZA NGEBANGA LOKUKHUBAZEKA ENYAWENI LANGESINCELENI. Nakasesemncani, wangenwa yi-poliomyelitis, okubulwelwe obuthathelanwako obuhlasela amasotja womzimba. Nakaneminyaka eli-16, umma othileko ebegade uLuzia amsebenzela wathi kuye, “uZimu ukujezisa ngokurholophala ngebanga lokuthi bewungamlaleli ummakho.” Nanyana sekudlule iminyaka, uLuzia usabukhumbula ubuhlungu abuzwa mhlokho.

NGESIKHATHI UDAMARIS AFUMANA UKUTHI UNOBULWELWE BEKANKERE, uyise wambuza wathi: “Yini oyenzileko nawuzakuvelelwa yinto le? Kufuze bona kunokuthileko okumbi okwenzileko. Kungebangelo uZimu akujezisa.” Amagama la ahlaba aphukela kuDamaris.

Sekuminyaka eziinkulungwana abantu bakholelwa ukuthi nawugulako vane ujeziswa nguZimu. Incwadi ethi, Manners and Customs of Bible Lands, ithi, emihleni kaKrestu, abantu bebakholelwa ukuthi “umuntu bekagula ngebanga lesono asenzileko namkha ngebanga lezinto azenzileko, yeke bekajeziselwa lokho.” Kanti ngemva kweenkhathi zakaJesu, i-Medieval Medicine and the Plague ithi, “abantu bebakholelwa bona uZimu wajezisa abantu ngokubalethela iinhlupheko ngebanga lezono zabo.” Yeke ngesikhathi kuhlongakala iingidi zabantu enarheni ye-Europe ekhulwini le-14, singatjho na ukuthi lokho bekusijeziso sakaZimu ebantwini abambi? Namkha lokhu bekubangelwa bulwelwe obuthileko njengombana abarhubhululi bezokwelapha batjhwile? Kungenzeka abanye bayazibuza ukuthi kghani uZimu usebenzisa ukugula bona azwise abantu ubuhlungu ngebanga lezono zabo? *

CABANGA NGANAKU: Kubayini uJesu alapha abantu abagulako nakhibe ukugula nobuhlungu bekuyindlela kaZimu yokujezisa abantu? Kghani ukucabanga okunjalo bengekhe kutjho ukuthi asinandaba nokuthi uZimu ulungile begodu unobulungiswa? (Matewu 4:23, 24) UJesu ngeze enza nanyana yini ngaphandle kokuvunyelwa nguZimu. Wathi: “Qobe ngenza izinto ezimthabisako” begodu, “ngenza njengombana uBaba angiyale bona ngenze.”—Jwanisi 8:29; 14:31.

IBhayibheli likubeka ebaleni. UJehova unguZimu “onganasiphambeko.” (Duteronomi 32:4) Ngokwesibonelo, uZimu ngeze abangela bona isiphaphamtjhini siphahlazeke phasi, kuhlongakale amakhulu wabantu abanganamlandu ngebanga lokuthi ufuna ukujezisa umuntu othileko okhwele lapho! Inceku ethembekileko kaZimu u-Abrahamu yathi uZimu ngeze ‘abhubhise abalungileko kanye neenkhohlakali.’ “Akukghoneki lokho!” (Genesisi 18:23, 25) Godu iBhayibheli lithi, “Kukude noZimu ukwenza okumbi”; akakwenzi “okuphambeneko.”—Jobho 34:10-12.

LOKHO IBHAYIBHELI ESIFUNDISA KHONA NGOBUHLUNGU

Ubuhlungu esiqalana nabo abubangelwa kukuthi sijeziswa nguZimu. UJesu wayikhanyisa kuhle indaba le ngesikhathi abafundi bakhe babona indoda ebeyisiphofu kusukela ekubelethweni kwayo. “Abafundi bakhe bambuza bathi: ‘Rabi, ngubani owonileko, mumuntu lo namkha babelethi bakhe, bona abelethwe asiphofu nje?’ UJesu waphendula wathi: ‘Akukoni yena namkha ababelethi bakhe, kodwana lokho kuvule ithuba lokuthi imisebenzi kaZimu ibonakaliswe ngaye.’”—Jwanisi 9:1-3.

Bona alungise iinkolelo ezingakalungi, kungenzeka abafundi bakaJesu bamangala nakabatjela  ukuthi akusingiyo indoda le namkha ababelethi bayo abonileko nayizakuba siphofu. Akhenge agcine ngokuphulukisa indoda le, kodwana isenzo sakheso salungisa nekolelo engakafaneli yokuthi abantu nabezwa ubuhlungu, vane bajeziswa nguZimu. (Jwanisi 9:6, 7) Labo abaqalene namagulo angalaphekiko namhlanjesi kufuze kubaduduze ukwazi ukuthi akusinguZimu obabangela ubuhlungu.

Nakhibe ukugula nobuhlungu bekuyindlela kaZimu yokujezisa abenzi bokumbi, kubayini uJesu alapha abantu abagulako?

ImiTlolo iyasiqinisekisa

  • “UZimu akalingwa ngezinto ezimbi begodu naye akalingi muntu.” (JAKOPO 1:13) Mbala, ‘izinto ezimbi’ ezitshwenye abantu amakhulu weminyaka, kufaka hlangana ukugula, ubuhlungu nokufa, msinyana zizokupheliswa.

  • UJesu Krestu “walapha boke abagulako.” (MATEWU 8:16) Ngokulapha boke abeza kuye, iNdodana kaZimu yatjengisa lokho okuzokufezwa mBuso kaZimu ephasini mazombe.

  • “[UZimu] uzokusula zoke iinyembezi emehlwenabo, ukufa angekhe kusaba khona, namkha isizi namkha ukulila namkha ubuhlungu angekhe kusaba khona. Izinto zaphambilini zidlulile.”—ISAMBULO 21:3-5.

NGUBANI OBANGELA UBUHLUNGU?

Kubayini abantu baqalene nobuhlungu obungaka? Sekudlule amakhulu weminyaka abantu bazibuza umbuzo lo. Nakhibe akusinguZimu, yeke ngubani obangela ubuhlungu obungaka? Iimpendulo zemibuzo le sizozifumana esihlokweni esilandelako.

^ isig. 4 Nanyana khekwaba neenkhathi ngaphambilini lapho uZimu ajezisa khona abantu ngebanga lezono ezithileko, nokho iBhayibheli alitjho ukuthi uJehova usebenzisa ukugula neenhlekelele bona ajezise abantu ngebanga lezono zabo.