Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ngubani Obangela Ubuhlungu?

Ngubani Obangela Ubuhlungu?

Nangabe akusinguZimu obangela ubuhlungu, izinto ezenzekako ezifana nendlala, umtlhago, izipi ezinelunya, amalwelwe angalaphekiko, neenhlekelele zemvelo zibangelwa ngubani? IliZwi lakaZimu, iBhayibheli, lisambulela amabanga amathathu ayihloko abangela abantu bona bezwe ubuhlungu:

  1. Ukuzicabangela Wedwa, Ukuba Marhamaru, Nehloyo. “Lapha umuntu aba negunya khona phezu komunye umuntu ngokwenza okumbi.” (UMtjhumayeli 8:9) Kanengi abantu bezwa ubuhlungu ngebanga lokulinyazwa babantu abanesono, abamarhamaru namkha abanelunya.

  2. Isikhathi Nezenzakalo Ezingakalindeleki. Okwenza abantu baqalane nobuhlungu kukuthi “isikhathi nethuba kubehlela boke.” (UMtjhumayeli 9:11) Lokhu kungebanga lokuthi abantu bangaba sendaweni engakafaneli ngesikhathi esingakafaneli, neengozi ziyenzeka, kanti kokhunye abantu abanaki namkha benza imitjhapho.

  3. Iphasi Libuswa Ngomumbi. IBhayibheli liveza umthombo wemiraro yabantu. Lithi: “Iphasi loke lisemandleni womumbi.” (1 Jwanisi 5:19) ‘Omumbi’ loyo nguSathana uDeveli, osidalwa sommoya esinamandla obekayingilozi kaZimu ekuthomeni, kodwana “akhenge adzimelele eqinisweni.” (Jwanisi 8:44) Ezinye iindalwa zommoya zahlanganyela noSathana, zahlubuka kuZimu zazifunela iimfiso zazo ezimbi, ngalokho zaba madimoni. (Genesisi 6:1-5) Soloko bahlubuka, uSathana namadimonakhe bafaka ummoya omumbi ebantwini abasephasinapha. Lokho siyakubona esikhathini sethu. Nje, uDeveli unelaka elikhulu begodu ‘udurhisa iphasi loke.’ (IsAmbulo 12:9, 12) Kwamambala, uSathana mbusi onelunya. Uzimisele ukuzwisa abantu ubuhlungu. NguSathana, ingasi uZimu obangela bona abantu bezwe ubuhlungu.

CABANGA NGANAKU: Mumuntu omumbi, onganahliziyo, ongabangela abantu abanganamlandu bona bezwe ubuhlungu. Ngokuhlukileko, iBhayibheli lithi: “uZimu ulithando.” (1 Jwanisi 4:8) Ngokuvumelana nobuntu bakhe bethando, “Akubekude noZimu wamambala ukwenza ngokukhohlakala, nakuSomandla ukwenza ngokungalungi.”—Jobho 34:10.

Mhlambe uyazibuza ukuthi, ‘kuzabe kube nini solo uZimu uMninimandla alise uSathana bona abuse ngelunya?’ Njengombana sibonile, uZimu ubuhloyile ubumbi, begodu kumzwisa ubuhlungu ukubona abantu bahlunguphazeka. Ngaphezu kwalokho, iliZwi lakhe lisikhuthaza ukuthi: ‘Siphosele koke okusitshwenyako kuye, ngombana unendaba nathi.’ (1 Pitrosi 5:7) UZimu uyasithanda begodu unamandla wokususa boke ubuhlungu nokungabi nobulungiswa, njengombana isihloko esilandelako sizokuhlathulula lokho. *

^ isig. 7 Bona ufumane imininingwana enabileko malungana nokuthi kubayini uZimu avumela izinto ezibuhlungu bona zenzeke, qala isahluko 11 sencwadi ethi Lisifundisani IBhayibheli? egadangiswa boFakazi bakaJehova begodu ungayifumana ngokuyidawnloda ku-www.jw.org/nr.