Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Kubayini UZimu Angathathi Igadango?”

“Kubayini UZimu Angathathi Igadango?”

“NGIHLALA NGIZIBUZA UKUTHI: KUBAYINI UZIMU ANGATHATHI IGADANGO?”​—UPope Benedict XVI, nakavakatjhela ekampeni yokuhlunguphazwa ebeyibizwa ngokuthi yi-Auschwitz, ePoland.

NAKWENZEKA IHLEKELELE, KHEWAZIBUZA UKUTHI, ‘KUBAYINI UZIMU ANGATHATHI IGADANGO?’ NAMKHA IINHLEKELELE OKHEWAQALANA NAZO KGHANI ZAKWENZA WAZIBUZA UKUTHI UZIMU UNENDABA NAWE?

Mhlamunye nawe wazizwa njengoSheila, ohlala e-United States. Wakhulela emndenini othanda ikolo, uthi: “Kusukela ngisesemncani, bengimthanda uZimu ngombana uMdalethu. Nanyana kunjalo, akhenge khengitjhidelane naye. Bengicabanga ukuthi ungiqalile, kodwana kudanyana. Akhenge ngicabange ukuthi uZimu ungihloyile, begodu bengingakholwa bona uyangithanda.” Kubayini uSheila angabaza bona uZimu uyamthanda? Uyahlathulula: “Umndeni wekhethu bewulokhu uvelelwa zizehlakalo ezibuhlungu zilandelana, begodu kubonakala ngathi uZimu bekangasisizi nakancani.”

NjengoSheila, ungaqiniseka ukuthi uZimu uMninimandla woke ukhona. Mhlambe, uyazibuza bona unendaba nawe na. Indoda elungileko uJobho, obekakholelwa emandleni nekuhlakanipheni koMdali, naye waba nokungabaza okufanako. (Jobho 2:3; 9:4) Ngemva kobana uJobho avelelwa zizehlakalo ezibuhlungu umlandelande—akhenge akufumane ukuphumula—wabuza uZimu wathi: “Kubayini ufihla ubuso bakho, ungithathe njengesitha sakho?”—Jobho 13:24.

Khuyini okutjhiwo liBhayibheli? Kghani kufuze kusolwe uZimu nakwenza izehlakalo ezibuhlungu? Kghani bukhona ubufakazi obutjengisa bona uZimu uyasithanda soke begodu unendaba nomuntu ngamunye? Ngokomuntu mathupha, ukhona na owaziko ukuthi uZimu uyasibona, uyasizwisisa, uzwela nathi, namkha uyasisiza nasiqalene nemiraro?

Eenhlokweni ezilandelako, sizokucoca ngalokho indalo esifundisa khona malungana nokuthi uZimu unendaba nathi. (Roma 1:20) Ngemva kwalokho, sizokuhlola lokho okuvezwa liBhayibheli ukuthi uZimu uyasithanda. Njengombana ‘nimazi’ ngezinto azidalileko nangeliZwi lakhe, kulapho nizokuqiniseka khona ukuthi “unendaba nani.”—1 Jwanisi 2:3; 1 Pitrosi 5:7.