Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kghani UZimu Unezwela?

Kghani UZimu Unezwela?

LOKHO INDALO ESIFUNDISA KHONA

Ukuba nezwela kutjho “ukuzwisisa indlela othileko azizwa ngayo ngokuzifaka emanyathelwenakhe, uzicabange usebujamweni bomuntu loyo.” Isazi sengqondo, uDr. Rick Hanson, sithi, “umuntu ubelethwa anezwela.”

CABANGA NGANAKU: Kubayini sikghona ukutjengisa izwela, okububuntu iinlwana ezinganabo? IBhayibheli lithi abantu badalwa ngomfanekiso kaZimu. (Genesisi 1:26) Senziwe ngomfanekiso kaZimu ngombana siyakghona ukulingisa ubuntu bakhe. Kungebangelo, abantu bakghona ukusiza abanye, ngokwenza njalo balingisa ubuntu nezwela loMdalethu, uJehova uZimu.—IzAga 14:31.

LOKHO IBHAYIBHELI ELISIFUNDISA KHONA NGEZWELA LAKAZIMU

UZimu uyasizwela begodu akathandi ukusibona sizwa ubuhlungu. Khumbula lokho okwenzeka ku-Israyeli wekadeni, owakghodlhelela ukuhlunguphazwa njengombana bekagqilaziwe enarheni yeGibhide, ngemva kwalokho waqalana nobudisi iminyaka ema-40 emmangweni, iBhayibheli lithi: “Kiwo woke amatshwenyekwabo naye watshwenyeka.” (Isaya 63:9) Tjheja bona akusikukuthi uZimu bekazi ubudisi ebebaqalene nabo nje kwaphela, kodwana bekabuzwa ubuhlungu abakibo. Wathi, “ngiyalazi isizi labo.” (Eksodusi 3:7) UZimu uthi, “nanyana ngubani othinta nina uhloma uSomnini ngomuno ngelihlweni.” (Zakariya 2:8) Abantu nabasizwisa ubuhlungu, naye uyabuzwa ubuhlungobo.

IBhayibheli lisiqinisekisa ngokuthi nanyana singazizwa ngasuthi izwela lakaZimu alikasifaneli, kodwana kufuze sikhumbule ukuthi, “uZimu mkhulu kuneenhliziyo zethu begodu wazi zoke izinto.” (1 Jwanisi 3:19, 20) UZimu usazi ukudlula indlela esizazi ngayo. Ubazi kuhle ubujamo bethu, imicabango nendlela esizizwa ngayo. Uyasizwela.

Singabawa uZimu bona asiduduze, asiphe ukuhlakanipha, begodu asisekele, ngombana siyazi ukuthi uyabasiza abagandelelekileko

 ImiTlolo iyasiqinisekisa

  • “Nje-ke, uzakubiza uSomnini akuphendule, ulilele isizo, athi kuwe, ‘Ngilapha.’”—ISAYA 58:9.

  • “‘Mbala, mina ngiyawazi amahlelo enginawo ngani.’ Kutjho uSomnini. ‘Amahlelo wehlalohle ingasi wokumbi; iye, amahlelo wokunipha ingomuso nethemba. Yeke nizangibiza, nize nizokuthandaza kimi, nje-ke ngizanilalela.’”—JOROMIYA 29:11, 12.

  • “Faka iinyembezi zami ngekwanenakho yesikhumba, kufuze zitlolwe encwadinakho.”—IRHUBO 56:9.

UZIMU UYABONA, UYAZWISISA BEGODU UYASIZWELA

Kghani ukwazi ukuthi uZimu uyasizwela kungasisiza siqalane nobudisi? Akhesikhulume ngalokho okwehlela uMaria:

“Ngemva kokuhlongakalelwa msanami oneminyaka eli-18 ngemva kokuhlaselwa bulwelwe bekankere eyamphatha iminyaka emibili, ngezwa ngasuthi ukuphila kubudisi begodu abunabulungiswa. Ngamkwatela uJehova ngombana khenge angenelele, alaphe umsanami!

“Ngemva kweminyaka esithandathu, ngacoca nomnganami webandleni owangilalela njengombana ngicoca naye ngimtjela ukuthi ngizizwa ngathi uJehova akangithandi. Ngemva kokungilalela ama-awara ngaphandle kokungiphazamisa. Wangifundela umtlolo weyoku-1 Jwanisi 3:19, 20 othi: ‘UZimu mkhulu kuneenhliziyo zethu begodu wazi zoke izinto.’ Umnganami wathi uJehova uyabuzwisisa ubuhlungu esiqalana nabo.

“Nanyana besele sikhulumile nje, bekubudisi khulu ukutjhentjha indlela engizizwa ngayo! Ngafunda iRhubo 94:19, elithi: ‘Lokha imikhumbulwami nayihlubayezeka khulu, induduzwakho ivuselela umphefumulwami.’ Ngazizwa ngasuthi amavesi la atlolelwe mina! Ngokukhamba kwesikhathi, ngakuthola kuvuselela ukukhuluma noJehova ngobuhlungu engiqalene nabo, begodu ngazi ukuthi ungilalele bewuyazwisisa.”

Kududuza khulu ukwazi ukuthi uZimu uyasizwisisa begodu uyasizwela! Kodwana kubayini kunobuhlungu obungaka? Kghani yindlela uZimu asijezisa ngayo ngokwenza izinto ezimbi? Inga-kghani uzokwenza okuthileko bona aphelise ubuhlungu? Imibuzo le kuzokucocwa ngayo eenhlokweni ezilandelako.