Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ngiyakuthanda ukuditjha nabantu abatjha bebandleni

 IBHYAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Bengithanda I-Baseball Ukudlula Nanyana Yini!

Bengithanda I-Baseball Ukudlula Nanyana Yini!
  • UNYAKA ABELETHWA NGAWO: 1928

  • INARHA ABELETHELWA KIYO: COSTA RICA

  • UMLANDO: BENGIHLANYISWA NGEZEMIDLALO NOKUGEMBULA

UKUPHILA KWAMI KWANGAPHAMBILI

Ngakhulela ePuerto Limón, edorobheni leenkepe epumalanga yeCosta Rica. Ekhaya besibantwana ababunane, wekhomba kungimi. Ubaba wahlongakala nangineminyaka ebunane ubudala, okwabangela bona umma asikhulise yedwa.

Bengiphilela i-baseball, ngombana bengizithanda zemidlalo nangisakhulako. Nasengikhulakhulile ngajoyina isiqhema sabomafundani. Ngadlalela isiqhemeso bengaba seminyakeni yama-20, bese kweza enye indoda yangibawa bona ngidlalele isiqhema seenkutana eNicaragua. Kodwana ngebanga lokuthi umma bekagula, ngimi ebengimtlhogomela, nje-ke bengingakazimiseli ukuyokuhlala eNicaragua. Azange ngisamukele isibaweso. Ngokukhamba kwesikhathi, kweza omunye godu wangibawa bona ngiyokudlalela isiqhema sesitjhaba seCosta Rica, njengombana ngesikhatheso bekukhethwa abadlali eenqhemeni ezisakhasako. Kilokhu-ke ngavuma. Ngadlalela isitjhaba kusukela ngo-1949-1952, ngadlala umlandelande wemidlalo eCuba, eMexico, neNicaragua. Ngimi ebakabetha ibholo, kangangobana bengikghona ukudlala imidlalo eli-17 yoke ngaphandle kokutjhapha. Bengizizwa kamnandi abantu nabarhuwelela ibizo lami.

Kuyadanisa-ke nokho ukuthi ngagcina sengiphila ipilo esilapheleko. Benginayo intombi engeyami, kodwana benginezinye engiganga nazo. Utjwala bebubuzwa kimi. Ngelinye ilanga ngadakwa kangangobana nangivuka ngisembhedeni ngakusasa kwakhona, azange ngazi ukuthi ngifike njani ekhaya! Bengigembula nemidlalweni ye-domino ngibheja ne-lotto.

Mina nangisesephasi phezulu nepilo esilapheleko leyo, umma yena waba nguFakazi kaJehova. Walinga ukungitjela ngekolo yakhe kodwana ekuthomeni wabhalelwa ngombana bengizikhonze khulu zemidlalo. Nangisetatawini, bengizibandula nangesikhathi sokudla, ngingayizwa ngitjho nendlala! Ebengikucabanga mdlalo nje kwaphela. I-baseball bengiyithanda ukudlula zoke izinto!

Kwathi-ke nangineminyaka ema-29, ngalimala kabuhlungu khulu, ngilinga ukubamba ibholo phakathi nomdlalo. Nangipholako, ngayilisa imidlalo yeenkutana. Kodwana bengisangene  ngehloko emidlalweni leyo kangangobana bengibandula abadlali beenqhema ezisakhasako ezidlalela hlanu kwekhaya.

INDLELA IBHAYIBHELI ELATJHUGULULA NGAYO UKUPHILA KWAMI

Ngo-1957, ngamukela isimemo sokuya emhlanganweni waboFakazi bakaJehova, ebewubanjelwe etatawini ebengidlalela kilo i-baseball. Njengombana ngihlezi nabanye abantu, kwangikara kwamambala ukubona ukuthi aboFakazi abaziphathi budlapha njengabantu evane beze bazokubukela i-baseball. Engakubona emhlanganweni loyo, kwangikhuthaza bona ngithome ukufunda iBhayibheli naboFakazi, ngikhuthalele nokuya emihlanganweni yabo yebandla.

Ngathatjiswa zizinto ezinengi ebengizifunda eBhayibhelini. Ngokwesibonelo, uJesu wabikezela bona emihleni yokuphela, abafundi bakhe bebazokutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu ephasini mazombe. (Matewu 24:14) Okhunye engakufunda kukuthi amaKrestu wamambala awabhuri ngomsebenzawo wokutjhumayela. Ngikho uJesu athi: “Namukeliswe ngesihle, yeke nani yiphani ngesihle.”—Matewu 10:8.

Nangisafunda iBhayibheli njalo, ngamadanisa elikutjhoko nalokho engikubona kwenziwa boFakazi bakaJehova. Kwangithabisa ukubona imizamo yabo yokuzikhandla ekutjhumayeleni iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu kilo loke iphasi. Nangibaqala, bengibona lokho kanye uJesu alayela amaKrestu bona akwenze. Yeke, ngathi nangifunda uMarkosi 10:21, ngabona isimemo sakaJesu nakathi “Ungilandele,” ngavele ngafuna ukuba nguFakazi.

Kodwana kwangithatha isikhatjhana ukungena patsi esiporweni, ngombana beseyiminengi iminyaka ngilinga “itjhudu,” ngibheja i-lotto iveke neveke. Nokho-ke ngafunda eBhayibhelini bona uZimu uyabalahla abantu abalotjha ‘abozinyana’ beTjhudu, nabamarhamaru. (Isaya 65:11; Kolose 3:5) Lokho kwangenza ngakulisa ukugembula. Ngemva nje kokulisa kwami ukudlala i-lotto, ngoSondo weveke leyo iinomboro zami zabamba! Abantu bangihleka ubudlhadlha njengombana ngingazange ngibheje iveke leyo, bebangikhuthaza nokuthi ngiphinde ngibheje, kodwana ngabhala. Azange ngisabuyela ekugembuleni.

Ngaqalana nelinye ivivinyo ‘lobuntu bami obutjha’ ngelanga engabhajadiswa ngalo emhlanganweni waboFakazi bakaJehova. (Efesu 4:24) Ebusuku bamhlokho, ngabuyela ehotela ebengihlala kiyo, ngathola intombami yakade ingilinde ngaphandle emnyango. Yangincenga yathi, “Sammy ngiyakubawa, akhe sizithabise godu!” Mina ngalandula, ngamkhumbuza ukuthi nje sengiphila ipilo ehlanzekileko, ngekambiso yeBhayibheli. (1 Korinte 6:18) Warasa wathi: “Uthini?” Kwabonakala ukuthi uyawunyaza umbono weBhayibheli loyo ngezomseme, wakatelela bona sibuye sithandane. Kodwana, ngavele ngangena ngekamarweni lami, ngalodlhela umnyango. Nanamhlanjesi, kuyangithabisa ukuthi solo ngaba nguFakazi ngo-1958, ngiyibambe ngokwethembeka ikambo yokuphila le engayikhetha.

INDLELA ENGAZUZA NGAYO

Ngizizwa kwanga ngingatlola incwadi ngeenzuzo engazithola ngokuphila ngekambiso yeBhayibheli! Ezinye zeenzuzwezo kukuthi nje nginabangani bamambala, nepilo enomnqopho nethabo lamambala.

Nanje ngisayithanda i-baseball, kodwana ayisangibalekeli ehloko. I-baseball yangipha idumo nemali, kodwana izintwezo azange ngibe nazo kokuyaphi. Itjhebiswano enginalo noZimu nabafowethu ngilo elizokuhlala isiphelani. IBhayibheli lithi: “Iphasi neenkanuko zalo kuyadlula; kodwana loyo owenza intando kaZimu unokuphila okungapheliko.” (1 Jwanisi 2:17) Nje, ngithanda uJehova uZimu nabantu bakhe ukudlula nanyana yini enye into!