Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isihloko Esingaphandle | ABAKHWELI BEENJOMANI EZINE​—Bayithinta Njani Ipilo Yakho?

Abakhweli Beenjomani Ezine—Babobani?

Abakhweli Beenjomani Ezine—Babobani?

Abakhweli beenjomani ezine laba bangezwakala njengabantu abathusako. Kodwana akukafaneli kube njalo, ngani ngoba iBhayibheli nezenzakalo zesikhathi esiphila kiso zikwenza kucace ukuthi umkhweli ngamunye utjho ukuthini. Nanyana ukugabadula kweenjomanezi kungabanga amatlhuwo njenganje ephasini, kodwana kusatjho neendaba ezimnandi kuwe nomndenakho. Kubayini sitjho njalo? Khesithome ngokuhlaziya umkhweli ngamunye.

UMKHWELI WENJOMANI EMHLOPHE

Umbono lo uthoma bunje: “Ngithe nangiqalako ngabona injomani emhlophe, umkhweli wayo gade aphethe umsebe; nje-ke wanikelwa isihlohlo, waphuma angohlulako, wahlula.”—IsAmbulo 6:2.

Ngubani umkhweli wenjomani emhlophe? Ngewezulwini begodu ihlathululo yakhe siyithola khona kanye encwadini yesAmbulo, ephinde imveze nangokuthi “nguLizwi lakaZimu.” (IsAmbulo 19:11-13) Isiqu esithi Lizwi, ngesakaJesu Krestu yedwa ngombana nguye omkhulumeli kaZimu. (Jwanisi 1:1, 14) Ngaphezu kwalokho, ubizwa nangelithi “iKosi yamakhosi noMbusi wababusi” kunye nelithi “nguThembekile noQiniso.” (IsAmbulo 19:16) Kuyakhanya-ke bona unelungelo lokuba yikosi ehlulako, begodu amandlakhe wobukhosi akawasebenzisi ngendlela engakalungi. Kodwana lokho kuletha imibuzo.

Ngubani lo onikele uJesu amandla wokuhlula? (IsAmbulo 6:2) Umphorofidi uDanyela waboniswa uMesiya—“ofana nendodana yomuntu”—anikelwa “ukubusa, iphazimulo nombuso” koke lokho okuvela “koMdala weminyaka,” uJehova uZimu. * (Danyela 7:13, 14) Yeke uZimu uMninimandla nguye onikela uJesu amandla nelungelo lokubusa nokukhipha isigwebo. Injomani emhlophe le-ke ilitshwayo elihle lepi yokulunga ephehlwa yiNdodana kaZimu, njengombana neBhayibhelini umbala omhlophe ufanekisela ukulunga.—IsAmbulo 3:4; 7:9, 13, 14.

Abakhweli beenjomani balithoma nini-ke ijima labo? Khumbula bona umkhweli wokuthoma, uJesu, ijima lakhe ulithoma nakaqeda ukuthweswa isihlohlo. (IsAmbulo 6:2) UJesu wathweswa nini kanti isihlohlo sobuKhosi ezulwini? Azange athweswe zisuka ngemva kokuvuselwa kwakhe ezulwini. IBhayibheli lithi walinda kwesikhatjhana. (Hebheru 10:12, 13) UJesu wabatjela nabalandeli bakhe ukuthi bazokubona ngani isikhathi sokulinda kwakhe nasesiphelile, watjho nokuthi leso kuzokuba sikhathi sokubekwa kwakhe embusweni wezulwini. Wathi nakathoma ukubusa, ubujamo buzokuba maphorodlha ephasini. Kuzokuba nemiguruguru, ukutlhayela kokudla, namalwelwe angalaphekiko. (Matewu 24:3, 7; Lukasi 21:10, 11) Ngemva nje kokuqubuka kwePi yePhasi I ngo-1914, kwabonakala ukuthi sesiphila esikhathineso—isikhathi samatlhuwo iBhayibheli elisibiza “ngemihla yokuphela.”—2 Thimothi 3:1-5.

Kodwana kubayini kanti ubujamo buba maphorodlha kangaka kunokuthi bube ngcono solo uJesu abekwa ebukhosini ngo-1914? Kungombana leso bekusikhathi uJesu athoma ukubusa ngaso ezulwini, ingasi ephasini. Ngesikhatheso kwasuka ipi ezulwini, iKosi etja enguJesu owaziwa nangoMikhayeli, yafuthela uSathana namadimonakhe la ephasini. (IsAmbulo 12:7-9, 12) Nakafika la uSathana bekavutha amalangabi welaka nakazakulemuka bona sesincani kangangani isikhathi esimsaleleko. Lokhu kusenza sikubone kuhle-ke ukuthi sesitjhidele kangangani isikhathi sokobana uZimu enze intando yakhe la ephasini—kuphele nya ngoSathana. (Matewu 6:10) Nje-ke akhe sibone bonyana abanye abakhweli beenjomani basiqinisekisa ngani ukuthi nangambala nje siphila ‘emihleni yokuphela.’ Laba-ke bahlukile  kunomkhweli wenjomani yokuthoma ogagulwe ngebizo, ngombana bona bafanekisela ubujamo bephasi loke obutshwenya woke umphakathi wabantu.

UMKHWELI WENJOMANI EBOVU

“Kwaphuma enye injomani ebovu be; umkhweli wayo wavunyelwa bona asuse ukuthula ephasini ukuze abantu babulalane, begodu wanikelwa isabula ekulu.”—IsAmbulo 6:4.

Umkhweli lo ujamele umguruguru. Khumbula bona akazwani nokuthula, yeke akakususi eentjhabeni eziimbalwa kwaphela, kodwana kilo loke iphasi. Ngo-1914, bekuthoma ukuba nepi engaka kilo loke iphasi. Ipi leyo yalandelwa ngeyesibili, eyaba yimbi khulu. Kulinganiselwa bona kusukela ngonyaka loyo, kwafa iwomakazi labantu ababalelwa eengidini ezili-100 ngebanga lezipi nemiguruguru. Kwalimala umuntu phezu komuntu!

Imiguruguru leyo yakuveza njani ukuthi sisemihleni yokuphela? Bekuthoma emlandweni wokuphila ukuthi umuntu asebenzise ikghono analo ekubulaleni omunye umuntu. Neenhlangano ezithi batjho ngezokuthula imbala, zabhalelwa kujamisa injomani ebovu le. Enye yeenhlanganwezo ngeyeenTjhaba eziBumbeneko.

UMKHWELI WENJOMANI ENZIMA

“Ngaqala, qala bekunenjomani enzima, umkhweli wayo aphethe iinlinganiso ezimbili esandleni sakhe. Ngezwa okungathi lilizwi hlangana neembunjwa ezine eziphilako lisithi: ‘Isiqwebu sinye sekoroyi ngesipaparwana neenqwebu ezintathu zebhali ngesipaparwana, kodwana ungoni amafutha we-oliva newayini!’”—IsAmbulo 6:5, 6.

Umkhweli lo ujamele indlala. Isithombe esisithola la ngesithi ukudla bekuzokutlhayela kangangokuthi isiqwebu sinye sekoroyi (1.08 L) besizokuthengwa ngodenariyu munye ebekumrholo welanga linye esikhathini sakade! (Matewu 20:2) Kodwana yona imali leyo beyingathenga iinqwebu ezintathu zebhali (3.24 L), okuziinthoro ezithathelwa phasi kunekoroyi. Ukudla okungako bekungawondla na umndeni? Emihleni leyo, abantu bebayeleliswa mihle namalanga bona bonge ngitjho nokudla okuvamileko okunjengamafutha we-oliva newayini, njengombana sibonile esithombeni esingokomfanekiso.

Solo kwango-1914, sesibubonile na ubufakazi bokuthi umkhweli wenjomani enzima le bekasolo agabadula ngayo? Iye kunjalo, ngombana kwafa iingidi zabantu abangaba ma-70 ngebanga lendlala phakathi neminyaka yamakhulu ama-20. Esinye isiphathimandla silinganisela bona “esibalweni sabantu bephasi loke, ngo-2012 ukuya ku-2014, kwagula iingidi ezima-805 zabantu, ziguliswa kungadli kuhle.” Omunye umbiko nawo wathi: “Qobe mnyaka, indlala ibulala abantu abanengi khulu ukudlula iNtumbantonga nemalariya nesifo sesifuba zihlangene.” Naphezu kwemizamo eminengi yokondla abalambileko, umkhweli wenjomani enzima usaraga nejima lakhe.

UMKHWELI WENJOMANI ETSHETLHA

“Ngithe nangiqalako, naso injomani etshetlha ibizo lomkhweli wayo nguKufa, alandelwa nguHadesi. Banikelwa amandla phezu kwengcenye yesine yephasi bona babulale ngesabula, ngendlala, ngezifo nangeembandana zommango.”—IsAmbulo 6:8.

Umkhweli wenjomani yesine le ujamele ukufa okubangelwa magulo nezinye izinto. Ngemva nje kwaka-1914, umgomani weSpain wabulala iingidigidi zabantu. Pheze abantu abangaba ziingidi ezima-500 babanjwa mgomani loyo, okusilinganiso somuntu munye kwabathathu ebantwini ebebaphila ngesikhatheso!

Kodwana umgomani weSpain loyo bewumane ubhula umbethe. Izazi zilinganisela bona amakhulukhulu wengidigidi zabantu abulawa bulwelwe be-smallpox phakathi neminyaka emakhulu ama-20. Bekube kunamhlanjesi, abantu basaphela ngeNtumbantonga, isifo sesifuba nemalariya, naphezu kwemizamo emikhulu yokuthola ipengu yamalwelwe lawo.

Imiphumela yokufa yoke iyafana—kungaba ngebanga lepi, indlala, namkha amagulo. IThuna lona solo likhamisile lilinde ungazimbi osekaphelelwe lithemba.

 ISIKHATHI ESINGCONO SESITJHIDELE!

Isikhathi esitlhuwisakwesi sizokuphela kungasi kade. Khumbula ukuthi, uJesu “waphuma angohlulako” ngo-1914, wafuthela uSathana ephasini, kodwana azange kuphelele lapho ukuhlula kwakaJesu. (IsAmbulo 6:2; 12:9, 12) Esikhathini esingaphelis’ ihliziyo, ngepi ye-Arimagedoni, uJesu uzoliqeda nya ithonya lakaSathana, arhayile nabo boke abantu abasekela uDeveli. (IsAmbulo 20:1-3) UJesu angekhe agcine ngokubathulisa kwaphela laba abanye abakhweli beenjomani, kodwana uzoyilungisa nemonakalo abayibangeleko. Njani? Cabanga nganasi isithembiso seBhayibheli.

Esikhundleni sepi kuzokubusa ukuthula. UJehova uzokuthulisa “izipi ephasini, aphokghoze imisebe, aphohloze imikhonto.” (IRhubo 46:10, [46:9, NW]) Abantu abathanda ukuthula, bazokuthabela “ukuthula okukhulu.”—IRhubo 37:11.

Esikhundleni sendlala kuzokuba nokudla okunengi. “Inga kungabakhona inala enarheni, ngitjho neenqongweni zeentaba.”—IRhubo 72:16.

UJesu uzowulungisa umonakalo obangelwe bakhweli beenjomani ezintathu

Esikhundleni samagulo nokufa, boke abantu bazokuphila tswe ingunaphakade. UZimu “uzokwesula zoke iinyembezi emehlwenabo. Ukufa angekhe kusaba khona, ngitjho nokulila nobuhlungu angekhe kusaba khona.”—IsAmbulo 21:4.

UJesu nakasaphila ephasini, wakhe wasibeka esithombeni salokho azokwenza esikhathini esizako nasekaphethe umbuso. Wakwandisa ukuthula, wasuthisa iinkulungwana zabantu ngokusimangaliso, wapholisa abagulako, bewavusa nabahlongakeleko babuye baphila.—Matewu 12:15; 14:19-21; 26:52; Jwanisi 11:43, 44.

AboFakazi bakaJehova bangathanda ukukusiza ngelakho iBhayibheli ukuthi ube ujame ngomumo nakuwiswa laba abanye abakhweli beenjomani. Awukhanuki na ukuthola ilwazi elinabileko?

^ isig. 7 UJehova libizo lakaZimu elivezwe eBhayibhelini.