Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Ngafunda Ukuzihlonipha Nokuhlonipha Abantu Bengubo

Ngafunda Ukuzihlonipha Nokuhlonipha Abantu Bengubo
  • UMNYAKA ABELETHWA NGAWO: 1960

  • INARHA ABELETHELWA KIYO: EFRANCE

  • HISTORY: BEKATHANDA UKULWA, ABHEMA IINDAKAMIZWA, ANGABAHLONIPHI ABANTU BENGUBO

UKUPHILA KWAMI KWANGAPHAMBILI:

Ngabelethelwa eMulhouse, esetlhagwinipumalanga yeFrance, ethrestini elihlala abasebenzi, ebelidume ngokuba nenturhu. Izinto engizikhumbulako ebuncanini bami ziimpikiswano zokulwa kwemindeni endaweni leyo. Umndeni wekhaya bewubaqalela phasi abantu bengubo, namadoda bekungakavami bona atjele abomma nawathatha isiqunto. Nami ngakhula ngifundiswa ukuthi indawo yomuntu wengubo ingekhwitjhini kwaphela, nokutlhogomela ubaba nabantwana.

Mina ngakhula kabuhlungu. Ngathi nangineminyaka elitjhumi, ubaba wahlongakala, abulawa kusela khulu utjwala. Ngemva kweminyaka emihlanu, umfowethu omdala wazibulala. Kiwo umnyaka loyo, kwathi kusaphikiswana khona emndenina, kwabulawa umuntu ngiqalile. Isenzakalweso sangithusa kwamanikelela. Amalunga womndeni wekhethu bekangifundisa ukuthi imikhwa neengidi zisetjenziswa njani nangabe kuyalwiwa. Ngihlangahlangene nginjalo, ngathoma-ke ngadweba umzimbami woke, ngasela notjwala.

Nangineminyaka eyi-16, bengisela amabhodlelo webhiya ayi-10 kuya kwayi-15 ngelanga, ngemva kwalokho ngathoma ukubhema iindakamizwa. Imali yokuthenga iindakamizwa bengiyithola ngokuthengisa iinsimbi, kokhunye ngebe nokweba. Ngathi nangina-17 besele ngiziqede zoke iingwebo zami. Sezizoke ziyi-18, ezingezokweba nokulwa.

Nasengineminyaka engaphezu kweyi-20, ipilwami yathuwelela khulu. Bengibopha iimboza eziyi-20 ngizibheme zoke ngelanga linye, ngingezelele nge-heroin nezinye iindakamizwa. Kuneenkhathi ezimbalwa lapha engapheze ngafa khona ngebanga lokubhema ngokudluleleko. Ngathoma nokuzithengisa iindakamizwezi, ngapha ngihlala ngihlome ngemikhwa nangeengidi. Kanye epilwenami, ngalinga ukudumuza enye indoda, kodwana ngetjhudu ikule labetha phezu kwesimbi yebhande latjhinga eqadi. Ngathi nangina-24, umma wahlongakala, lokho kwenza ilaka lami labhebhedlha khulu. Abantu nabakhamba endleleni, bebathi nabangibonako bathukwe, beqe indlela bakhambele ngale kwayo. Ngebanga lokulwa, bengiqeda iimpelaveke ngisesitetjhini samapholisa namkha ngisesibhedlela ngithungwa amanceba.

Ngathi nangineminyaka eyi-28 ngatjhada. Njengombana wazi, umkami bengingamhloniphi. Bengimthuka, ngimbetha nokumbetha. Izinto besingazenzi sobabili. Bengizitjela ukuthi nangimupha ijuwelari enengi eyetjiweko ngiqedile. Kwathi kusesenjalo kwenzeka into ebengingakayilindeli. Umkami wathoma ukufunda iBhayibheli naboFakazi  bakaJehova. Walisa ukubhema ngesifundo sakhe sokuthoma, wala nokuthatha imali eyetjiweko, wangibuyisela nejewelari leya engimuphe yona. Ngakwata ngadlhabhaza. Ngathoma-ke kwanjesi ngaphikisana nokufunda kwakhe iBhayibheli, kwesinye isikhathi ngibheme ngiphefumulele intuthu yegwayi ebusweni bakhe. Bengihlekisa ngaye kibomakhelwana bethu.

Ngelinye ilanga, ngidakwe ngifile ngatjhisa umuzi wethu. Ngasindiswa nguye umkami, wasindisa nendodakazethu eneminyaka emihlanu emlilweni. Ngathi nangiqaqulukako, isazelo sangidla. Ngaphakathi ehliziywenami, ngazitjela bona uZimu angekhe angilibalela nangelanga lomhlolo. Ngakhumbula ngilalele umphristi nakathi abantu abakhohlakeleko bazokuya esirhogweni. Ngitjho nodorhodere wengqondo engaya kuye wathi kimi: “Kuphelile ngawe! Angekhe usalunga.”

INDLELA IBHAYIBHELI EYATJHUGULULA NGAYO UKUPHILA KWAMI:

Ngemva kokutjhelwa mumuzi, sayokuhlala ebukhweni nababelethi bomkami. AboFakazi bathi nabeze kumkami, ngababuza ukuthi “UZimu angazilibalela na izono zami zoke?” Bangitjengisa umtlolo weyoku-1 Korinte 6:9-11 eBhayibhelini. Iveseli libala izinto uZimu angazifuniko ezimalungana nokuziphatha, bese liraga ngokuthi: “Abanye benu beninjalo.” Amezwi la angiqinisekisa ukuthi nami ngingatjhuguluka. NaboFakazi bangiqinisekisa bona uZimu uyangithanda, bangivulela incwadi yoku-1 Jwanisi 4:8. Ngikhuthazekile nginjalo, ngababawa ukuthi ngibe nesifundo seBhayibheli kabili ngeveke, ngathoma nokuya emihlanganwenabo yobuKrestu. Bengihlala ngithandaza kuJehova.

Inyanga ingakapheli, ngalisa iindakamizwa notjwala. Ngezwa ngasuthi kunepi emzimbenami! Bengibhudanga kumbi, ngiphathwe yihloko, nginghanghabale imisipha le, nezinye izinto ezenzekako umuntu nakalisa iindakamizwa. Kodwana ngesikhatheso, bengizwa bona uJehova ungibambe ngesandla begodu uyangiqinisa. Ngazizwa njengompostoli uPowula. Nakakhuluma ngendlela uZimu amsize ngayo, watlola wathi: “Ngikghona ukwenza yoke into ngaloyo ongiqinisako.” (Filipi 4:13) Ngokukhamba kwesikhathi, ngalisa nokubhema igwayi.—2 Korinte 7:1.

IBhayibheli langisiza ingasi ekulawuleni ipilwami kwaphela, kodwana nokuthuthukisa ipilo yomndenami. Indlela ebengiqala ngayo umkami yatjhentjha. Ngathoma ukumhlonipha, nokuthi nangikhuluma naye ngithi “ngiyabawa” nokuthi “ngiyathokoza.” Ngathoma nokuba ngubaba wamambala endodakazinethu. Kwathi bona ngifunde iBhayibheli umnyaka munye, ngazinikela kuJehova ngabhajadiswa ngilandela isibonelo umkami angibekele sona.

INDLELA ENGAZUZA NGAYO:

Ngiyaqiniseka ukuthi imithetho yeBhayibheli ngiyo etjhugulule ipilwami. Ngitjho neenhlobo zami ezingasiboFakazi ziyatjho ukuthi nakungimi yena ngakade ngafa, ngibulawa ziindakamizwa namkha ukulwa.

Iimfundiso zeBhayibheli zitjhugulule ipilo yomndenami, zatjho nomthwalwami njengombana ngiyindoda nobaba. (Efesu 5:25; 6:4) Sathoma ukwenza izinto sisoke simndeni. Namhlanjesi, kunokuthi ngithi umkami indawakhe ingekhwitjhini, ngiyakuthabela ukumsekela emsebenzinakhe wokuba mtjhumayeli wesikhathi esizeleko. Naye uyakuthabela ukungisekela njengombana ngimdala webandla.

Umusa nethando lakaJehova uZimu kudlale indima ekulu epilwenami. Nginesifiso esikhulu sokukhuluma ngobuntu bakhe kilabo abangasenathemba lokutjhuguluka, njengombana inengi belingithatha njalo. Ngiyazi ukuthi iBhayibheli linamandla wokusiza nanyana ngubani bona ahlanze ipilwakhe, aphile ipilo enomnqopho. IBhayibheli lingifundise ukuthanda nokuhlonipha abantu bembaji nebengubo, langifundisa nokuzihlonipha mina.