Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UKUHLONGAKALELWA MUMUNTU OMTHANDAKO

Ukuqalana Nobuhlungu Bokufelwa

Ukuqalana Nobuhlungu Bokufelwa

Kuneenluleko ezinengi ngendaba le. Kodwana akusizo zoke ezilisizo. Ngokwesibonelo, omunye angakukhuthaza ukuthi ungalili namkha uveze amazizwakho. Abanye bangakutjela ukuthi lila, ungawafihli amazizwakho. IBhayibheli ingakusiza ukuqale ngendlela elinganako lokho, njengombana isekela okutjhiwo barhubhululi besikhathi sanje.

Kanti kwamanye amasiko bathi indoda ayilili. Kghani kuyatlhogeka na ukuthi uzizwe uneenhloni zokulila phambi kwabantu? Izazi zengqondo ziyavuma ukuthi kuyinto ejayelekileko ukulila nawuhlongakalelweko. Ngokukhamba kwesikhathi, ukulila kungakusiza ukuthi uragele phambili nepilo naphezu kobudisi bokufelwa. Nanyana kunjalo, ukungafuni ukulila kungakulimaza kunokuthi kukusize. IBhayibheli aliyisekeli indaba yokuthi indoda ayilili. Ngokwesibonelo, cabanga ngoJesu. Nanyana bekanamandla wokuvusa abantu, wamlilela umnganakhe uLazaru phambi kwabantu.—Jwanisi 11:33-35.

Kanengi ukuba nehliziyo encani kubangelwa kulokha umuntu nakezwa ubuhlungu, khulukhulu nakahlongakalelwa angakalindeli. Kunamabanga amanengi wokuthi umuntu ohlongakalelweko akwate, njengokuthi umuntu ohloniphekileko atjho izinto angakacabangi. Indoda ibizo layo elinguMike yeSewula Afrika iyahluthulula, “Bengineminyaka eyi-14 ubaba nakahlongakalako, umfundisi we-Anglican wathi uZimu ubathatha msinyana abantu abalungileko. * Lokhu kwangiphatha kumbi ngombana besimtlhoga ubaba. Nje ngineminyaka eyi-63, kodwana lokho kusangilimaza.”

Kuthiwani ngokuzizwa umlandu? Endabeni yokuhlongakalelwa ungakalindeli, umuntu ohlongakalelweko angabalisela ngokuthi, ‘Bekungekhe kwenzeke ngathana akhenge ngenze lokhu namkha lokha.’ Mhlamunye nanibonana kokugcina nomufi naba nepikiswano. Lokhu kungangezelela emazizwenakho wokuthi uzizwe umlandu.

Nangabe uzizwa umlandu namkha ukwatile, kuqakathekile ukuthi ungavumeli amazizo anjalo akugandelele phasi. Kunalokho, khuluma nomngani ozokulalela, akuqinisekise ukuthi amazizo abuhlungu ajayelekile ebantwini abanengi abafelweko. IBhayibheli liyasikhumbuza ukuthi: “Umngani uhlala athembekile, iye, ungumfo obelethelwe iinkhathi ezibudisi.”—IzAga 17:17.

UJehova uZimu angaba Mngani omkhulu womuntu ohlongakalelweko. Mthululele ihliziywakho ngomthandazo ngombana ‘yena uyakukhathalela.’ (1 Pitrosi 5:7) Ngaphezu kwalokho, uthembisa ukuthi boke abenza njalo imicabangwabo namazizwabo kuzokuthotjwa “kuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa.” (Filipi 4:6, 7) Godu, vumela uZimu akuthobe amanceba ngeliZwi lakhe eliduduzako, iBhayibheli. Zenzele irhelo lemitlolo ekududuzako. ( Qala ibhoksi elisesihlokwenesi.) Mhlamunye ungathanda ukubamba eembalwa ngehloko. Ukucabanga ngamavesi lawo  kungakusiza khulukhulu ebusuku nawuwedwa nalokha nawubhalelwa kulala.—Isaya 57:15.

Mva-nje, indoda ethileko eneminyaka eyi-40, ibizo layo elinguJack, yahlongakalelwa mkayo ngobulwelwe bekankere. UJack uthi ngezinye iinkhathi uzizwa anesizungu khulu. Kodwana umthandazo umsizile. Uyahlathulula, “Nangithandaza kuJehova isizungu asibi khona. Kanengi ebusuku vane ngiphilelwe. Ngemva kokufunda nokuzindla ngamezwi aduduzako asemTlolweni, ngikutjho koke okusehliziyweni ngomthandazo, umoyami uzole, ngizizwe nginokuthula bese ubuthongo buyafika.”

Ikosazana ibizo layo elinguVanessa yahlongakalelwa ngunina ngokugula. Naye wawabona amandla womthandazo. Uthi, “Nangiqalene neenkhathi ezibudisi, ngibiza ibizo lakaZimu bese iinyembezi ziyehla. UJehova uyayilalela imithandazwami, begodu uhlala angipha amandla engiwatlhogako.”

Abanye abaluleki bayelelisa labo abanobudisi bokuqalana nobuhlungu bokufelwa ngokuthi bazibandakanye ekusizeni abanye namkha banikele ngesikhathi sabo ukusiza umphakathi. Ukwenza njalo kungaletha ithabo begodu kungasiza umuntu ofelweko ukuthi aphole. (IzEnzo 20:35) AmaKrestu amanengi afelweko alemukile ukuthi ukusiza abanye kuwalethela induduzo ekulu.—2 Korinte 1:3, 4.

^ isig. 5 Le akusiyo ifundiso yeBhayibheli. IBhayibheli lisambulela amabanga amathathu wokuthi kubayini sifa.—UMtjhumayeli 9:11; Jwanisi 8:44; Roma 5:12.