Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE

Ukuhlongakalelwa Mumuntu Omthandako

Ukuhlongakalelwa Mumuntu Omthandako

“Mntwanami, uZimu wazi okusilungeleko.  . . ungalili.”

Umma othileko wahlebela uBebe wamtjela amezwi la. Ngesikhatheso bebangcwaba uyise, owahlongakalela engozini yekoloyi.

UBebe bekatjhidelene khulu noyise. Amezwi la atjhiwo mumuntu amjayeleko ebekalinga ukumtjhiriya, kodwana uBebe amlimaza kunokobana amduduze. Bekasolo athi ehliziywenakhe, “Akunanto elungileko ngokufa kwakababa.” Ngemva kweminyaka kwenzekile lokhu, uBebe wakutlola encwadini ngasuthi kusanda ukwenzeka, okutjengisa ukuthi bekasamlilela uyise.

NjengoBebe, kuthatha isikhathi eside ukuthi umuntu aphole ebuhlungwini bokufelwa, khulukhulu nange umuntu loyo bekatjhidelene khulu nomufi. EBhayibhelini, ukufa kubizwa ngokuthi ‘sisitha sokugcina.’ (1 Korinte 15:26) Ukufa kusiqeda amandla, bekuthikazise nokuphila kwethu singakalindeli ngokusithathela abantu esibathandako, begodu akunamuntu ongakuvimba. Yeke akukafaneli sizirarekele nasingazi ukuthi kufuze siqalane njani nobuhlungu bokufelwa nemiphumela yakhona.

Mhlamunye uyazibuza: ‘Buthatha isikhathi eside kangangani ubuhlungu bokuhlongakalelwa mumuntu omthandako? Umuntu angaqalana njani nobuhlungu bokufelwa? Ngingabaduduza njani abanye abahlongakalelweko? Kghani abantu esibathandako sizokubuya sibabone na?’