Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UKUHLONGAKALELWA MUMUNTU OMTHANDAKO

Kghani Kumbi Na Ukusolo Ulilela Umuntu Ohlongakeleko?

Kghani Kumbi Na Ukusolo Ulilela Umuntu Ohlongakeleko?

Wakhe wagula isikhatjhana? Kungenzeka waphola msinya, mhlamunye sewulibele nokuthi wakhe wagula. Ubuhlungobo abufani nebokufelwa. UDorhodere u-Alan Wolfelt watlola encwadinakhe ethi Healing a Spouse’s Grieving Heart wathi: “Ubuhlungu bokufelwa abupholi.” Nakanabako uthi: “Ukukhamba kwesikhathi nokusekelwa babantu kuyabugongobalisa ubuhlungu bokufelwa.”

Ngokwesibonelo cabanga ngalokho okwenziwa ngu-Abrahamu ubaba wesitjhaba, nakahlongakalelwa mkakhe. IBhayibheli lithi, “u-Abrahamu wathoma ukulilela uSara.” Amagama athi “wathoma” aveza ukuthi wabuzwa isikhathi eside ubuhlungu bokufelwa. * Esinye isibonelo nguJakopo, owakhohliswa watjelwa ukuthi indodanakhe uJosefa ibulewe ziimbandana zommango. Wayililela “isikhathi eside,” kangangobana nomndenakhe wabhalelwa kumtjhiriya. Nangemva kweminyaka eembalwa, ukufa kwakaJosefa bekusolo kugandelela umkhumbulwakhe.—Genesisi 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

U-Abrahamu wamlilela umkakhe amthandako uSara

Kunjalo nanamhlanjesi, kunabantu abanengi abasebuhlungwini bokufelwa mumuntu ebebamjayele khulu. Akhesikhulume nganapa abalandelako.

  • “Indodakwami uRobert yahlongakala ngoJulayi 9, 2008. Ekuseni kwamhlokho nakuzakwenzeka ingozi embi le bekungakahluki kwamanye amalanga. Ngemva kokudla kwekuseni, wangicabuza, wangisingatha, ‘wangitjela nokuthi uyangithanda,’ okuyinto ebekahlala ayenza nakaya emsebenzini. Sekudlule iminyaka esithandathu yoke, kodwana ngisezwa ubuhlungu ehliziywenami. Ngicabanga bona ubuhlungu bokuhlongakalelwa nguRobert angekhe buphole.”—Kutjho uGail, oneminyaka eyi-60.

  • “Ngitjho nanyana sekudlule iminyaka eyi-18 umkami ahlongakala, ngisamkhumbula begodu ngisamlilela bekube nje. Nangibona into ehle yemvelo engikarako, ngivele ngicabange ngaye, bese ngizibuze ukuthi bekazokuthabela na ukubona into engiyibonako le.”—Kutjho u-Etienne, oneminyaka eyi-84.

Kuyakhanya ukuthi ukuzwa ubuhlungu bokufelwa isikhathi eside yinto engokwemvelo. Omunye nomunye umuntu uqalana nobuhlungobu ngendlela yakhe, yeke akukafaneli bona sisole indlela umuntu azitjhiriya ngayo. Ngakelinye ihlangothi, akukafaneli sizisole ngokudluleleko nangabe sizwa ubuhlungu obukhulu. Alo, singaqalana njani nobuhlungu bokufelwa?

^ isig. 4 Nendodana ka-Abrahamu u-Isaka wezwa ubuhlungu besikhathi eside bokufelwa. Njengombana uzokufunda esihlokweni esithi “Lingisa Ikholo LaboesiThalenesi, sithi nangemva kweminyaka emithathu ubuhlungu bokuhlongakalelwa ngunina uSara bebungakapholi ku-Isaka.—Genesisi 24:67.