Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | UKUHLONGAKALELWA MUMUNTU OMTHANDAKO

Abantu Abahlongakeleko Bazokuphila Godu!

Abantu Abahlongakeleko Bazokuphila Godu!

Khumbula uGail, okukhulunywe ngaye emlandelandeni lo. Asingabazi ukuthi ukghonile ukuqalana nokufa kwakababakwakhe. Nanyana kunjalo, uqale phambili ukubona uRobert godu ephasini elitjha elithenjiswe nguZimu. Uthi, “umtlolo engiwuthandako ngewesAmbulo 21:3, 4.” Uthi: “UZimu ngokwakhe uzakuba nabo abe nguZimu wabo. Uzokwesula zoke iinyembezi emehlwenabo. Ukufa angekhe kusaba khona, ngitjho nokulila nobuhlungu angekhe kusaba khona ngombana izinto zokuthoma zidlulile.”

UGail uthi: “Isithembiswesi sitjho koke. Ngizwelana nabantu abahlongakalelwe babantu ababathandako kodwana abangalemuki ukuthi bangabuye bababone.” UGail wenza ngokuvumelana neenkolelo zakhe ngokunizinikela ngokuzithandela emsebenzini wokutjhumayela isikhathi esizeleko, ngokucocela abomakhelwana bakhe ngesithembiso sakaZimu sangomuso lapho “ukufa kungekhe kusaba khona.”

UJobho bekaqiniseka ukuthi uzokuphila godu.

Ungatjho ukuthi ‘lokhu akukholweki!’ Kodwana cabanga ngendoda enguJobho. Beyigula khulu. (Jobho 2:7) Nanyana uJobho bekafisa ngathana bekafile, bekakholelwa ukuthi uZimu uzomvusela ephasini godu ngamandlakhe. Ngokuqiniseka wathi: “Inga ungangifihla endaweni yabafileko, . . . Bewuzakubiza, mina ngikuphendule, ngombana ulangazelela imisebenzi yezandla zakho.” (Jobho 14:13, 15) UJobho bekaqiniseka ukuthi uZimakhe uzomkhumbula begodu uzokulangazelela ukumbuyisela ekuphileni godu.

Ngilokho uZimu azokwenza msinyana—kuJobho nakabanye abanengi—lokha iphaseli nalitjhugululwa libe yipharadesi. (Lukasi 23:42, 43) IBhayibheli liyakufakazela lokhu kuzEnzo 24:15 ezithi, “Kuzakuba khona ukuvuka kwabafileko.” NoJesu naye uyasiqinisekisa nakathi, “Ningarareki ngalokhu; siyeza isikhathi lapha boke abasemalibeni bazalizwa ilizwi layo.” (Jwanisi 5:28, 29) UJobho uzokubona ukuzaliseka kwesithembiswesi. Uzokubuyela ebusokaneni ‘umzimbakhe uzakwenziwa butjha ube ngaphezu kwebutjheni bakhe, uzakuphuluka abe namandla wobutjha.’ (Job 33:24, 25) Ngokufanako lokhu kuzokwenzeka nakilabo abamukela ilungiselelo lakaZimu lomusa lokuvusela abantu ekuphileni.

Nangabe uqalane nobudisi bokuhlongakalelwa mumuntu omthandako, esicoce ngakho kungenzeka akubususi ngokupheleleko ubuhlungu bakho bokufelwa. Kodwana ngokuzindla ngeenthembiso eziseBhayibhelini, ungaba nethemba lamambala namandla azokwenza uragele phambili nepilo.—1 Thesalonika 4:13.

Ungathanda na ukufunda okunabileko ngendlela ongaqalana ngayo nobuhlungu bokufelwa? Namkha uneminye imibuzo ekhambisana nalo, othi “Kubayini UZimu avumela ubumbi nomtlhago?” Sibawa uvakatjhele izinzolwazi lethu ku-jw.org, ubone indlela iBhayibheli eliduduza, neliphendula ngayo imibuzo le.