Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Nawuzizwa Ngasuthi Awusakghoni Ukukghodlhelela

Nawuzizwa Ngasuthi Awusakghoni Ukukghodlhelela

U-Adriana weBrazil uthi: “Bengisolo ngizizwa ngalendlela. Ngikho ngaphetha ngokuthi kungcono ngife.”

WAKHE wazizwa ngalendlela na? Nakunjalo kungenzeka uyayizwisisa indlela u-Adriana ebekazizwa ngayo. Bekagandelelekile, adanile begodu anganathemba. Abodorhodera bamtjela bona unokugandeleleka okumenza ahlale adanile.

UKaoru weJapan obekatlhogomela ababelethi bakhe abalupheleko uthi: “Ngesikhatheso bengigandeleleka ngebanga lomsebenzi omnengi lapha bengisebenza khona. Bekhe ngingakhanukeli ukudla, nebusuku bengiphilelwa. Ngacabanga ukuthi into ebeyingangitjhaphulula kukufa.”

U-Ojebode weNigeria uthi: “Bengihlala ngidanile, ngilila yeke ngangifuna ukuzibulala.” Kuyathabisa ukuthi u-Ojebode, uKaoru no-Adriana akhenge bazibulale. Kodwana okudanisako kukuthi qobe mnyaka, banengi abantu abazibulalako.

UNGALIFUMANAPHI ISIZO?

Abantu abanengi abazibulalako babantu bembaji abasaba ukubawa isizo. UJesu wathi abantu abagulako batlhoga udorhodere. (Lukasi 5:31) Siyabawa, nakungenzeka ukuthi uzizwa ngalendlela, funa isizo. Abantu abanengi abagandelelekileko bafumene bona imitjhoga ingabasiza bazizwe ngcono. U-Ojebode, uKaoru no-Adriana bafumana isizo, yeke sikhuluma nje bazizwa ngcono.

Abodorhodera basebenzisa imitjhoga namkha indlela yokwelapha yokuthi bacoce nomuntu ogulako. Abantu abagandelelekileko batlhoga ukuzwelwa nokusekelwa mndeni nabangani babo. Umngani olunge ukubadlula boke nguJehova uZimu, usinikela isizo esilitlhogako eliZwini lakhe iBhayibheli.

SIKHONA NA ISIKHATHI LAPHO SINGEZE SISAGANDELELEKA?

Abantu abagandeleleke isikhathi eside batlhoga imitjhoga begodu kufuze bafunde ukuqalana namatjhuguluko epilwenabo. Kodwana nawugandelelekileko, ungaqala ngabovu engomusweni elihle njengombana kwenza u-Ojebode. Uthi, “Ngiqale ngabovu ukubona ukuzaliseka komTlolo ka-Isaya 33:24, othi kuzokuba nesikhathi lapho kungana muntu ozokuthi ‘Ngiyagula.’” Lingisa u-Ojebode ngokuthi uzikholwe iinthembiso zakaZimu ‘zephasi elitjha’ ngombana ngesikhatheso “ubuhlungu” ngekhe busaba khona. (IsAmbulo 21:1, 4) Isithembiswesi siyokuqeda boke ubuhlungu esibuzwako. Ubuhlungu ebewubuzwa angeze ‘usabukhumbula, namkha buyelelwe emkhumbulwenakho.’—Isaya 65:17.