Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Umuntu Otjhade Naye Nakangakathembeki

Umuntu Otjhade Naye Nakangakathembeki

“Ngafisa ukufa ngesikhathi ubabakwami angitjela bona uyokuhlala nomma omncani kunami. Into leyo akhenge ingiphathe kuhle nangicabanga zoke izinto engizidele ngebanga lakhe.”—UMaria, weSpain.

“Ngesikhathi umkami angitjhiya ngezwa ubuhlungu khulu kangangokuthi bengizitjela bona angeze ngisaphola. Woke amabhudango namano ebesinawo atjhabalala. Kamanye amalanga bengizwa ngasuthi ukugandeleleka kuphelile, kodwana ngezinye iinkhathi bengizizwa ngigandeleleke khulu.”—UBill, weSpain.

UMUNTU angezwa ubuhlungu khulu nange umuntu atjhade naye angakathembeki. Abanye abatjhadikazi bafumene bona bayakghona ukulibalela umlingani ongakathembeki begodu bahlale batjhadile. * Ngitjho nanyana umtjhado ungakapheli, umlingani ofumene bona atjhade naye akakathembeki uzokuhlala ezwa ubuhlungu. Nange kunjalo umuntu angaqalana njani nobuhlungu lobo?

IMITLOLO ESEBHAYIBHELINI ENGAKUSIZA

Abatjhadikazi abanengi bafumene imiTlolo ebaduduzako, ngitjho nanyana bezwa ubuhlungu obungangani. Bafumene bona uZimu uyazi bona bazizwa njani begodu lokho kumzwisa ubuhlungu.—Malaki 2:13-16.

“Lokha imikhumbulwami nayihlubayezeka khulu, induduzwakho ivuselela umphefumulwami.”—IRhubo 94:19.

UBill uthi: “Ngathi nangifunda umTlolo lo, ngezwa ngasuthi uJehova upholisa ubuhlungu ebengibuzwa njengobaba onethando.”

“Uziveza uthembekile kabathembekileko.”—IRhubo 18:25.

UCarmen uthi: “indodakwami beyingakathembeki begodu lokho yakwenza iinyanga ezimbalwa, kodwana bengithembele kuJehova bona yena uzokuhlala athembekile. Angeze angidanisa.”

“Ningatshwenyeki ngalitho, kodwana kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo, ngokurabhela . . . begodu ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa kuzokuvikela iinhliziyo zenu nemicabangwenu ngoKrestu Jesu.”—Filipi 4:6, 7.

USasha uthi: “UmTlolo lo ngawufunda kanengi begodu ngathandaza ngokubuyelelweko, uJehova wangisiza ngaba nokuthula.”

Boke abantu esibadzubhulileko khebafikelwa kulahla itewu. Kodwana bathembela kuJehova uZimu begodu bafumana amandla eBhayibhelini. UBill nakasihlathululela uthi: “Ukukholwa kwami kwenza ngabona ukuthi ukuphila kuqakathekile ngesikhathi ngizizwa ngasuthi yoke into itjhabalele. Ngitjho nanyana ‘ngikhambe erharheni lethunzi elisabekako,’ uZimu bekanami.”—IRhubo 23:4.

^ isig. 4 Nawufuna ukwazi bona ulibalele namkha awa, funda iPhaphama ka-April 22, 1999 enesihloko esithi “Lapho Umngane Womshado Engathembekile.