Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Nakuvela Iinhlekelele Zemvelo

Nakuvela Iinhlekelele Zemvelo

“Yoke into ebesinayo yarhurhulwa mamanzi nedaka, sazizwa singanabuyo.”—U-Andrew, weSierra Leone.

“Ngemva kwe-hurricane sabuyela kwethu safumana yoke into imotjhekile. Sabamba ongenzasi. Indodakazami yaguqa ngamadolo yalila.”—UDavid, weVirgin Islands.

NANGABE khewahlangabezana nehlekelele yemvelo, kungenzeka uyazwisisa bona bazizwa njani abantu abahlangabezana nayo: bayathukwa, kuba budisi bona bakholwe okwenzekileko, bayahlangahlangana, bayagandeleleka bebabhudange kumbi. Abantu abanengi abasinde ehlekeleleni yemvelo basala baphuke iinhliziyo, banganathemba begodu bangayithabeli nepilo.

Nangabe ulahlekelwe ngiyo yoke into ebewunayo ngebanga lehlekelele yemvelo ungazizwa ngasuthi awusakghoni ukukghodlhelela. Ungabe bewuzizwe ngasuthi awusafuni ukuphila. Kodwana iBhayibheli lithi ungakuthabela ukuphila begodu ungaba nethemba lokuthi ingomuso lizokuba ngcono.

UKWAZI IBHAYIBHELI KWENZA SIBONE UKUQAKATHEKA KOKUPHILA

UMtjhumayeli 7:8 uthi: “Isiphetho sendaba singcono kunesithomo sayo.” Ihlekelele yemvelo nayiqeda ukwenzeka ungaphelelwa lithemba. Kodwana nawungabekezela, usebenze ngamandla izinto zizokuba ngcono.

IBhayibheli labikezela ngesikhathi lapho ‘kungasazukuzwakala . . . amatjhada wesililo nokurhuwelela ngokufuna isizo.’ (Isaya 65:19) Lokho kuzokwenzeka iphasi nalitjhugululwa liba yipharadesi nasele kubusa uZimu . (IRhubo 37:11, 29)Iinhlekelele zemvelo zizabe zingasekho. Boke ubuhlungu esiqalene nabo angeze sisabukhumbula ngebanga lokuthi uMninimandlawoke uZimu uthembise wathi: “Izinto zaphambilini azisazokukhunjulwa, namkha ziyelelwe emkhumbulweni.”—Isaya 65:17.

Akhusuthi uyacabanga: UZimu ulungiselele ‘ukukupha ingomuso nethemba’ ukuphila okunokuthula nasele kubusa Yena. (Joromiya 29:11) Ukwazi lokho kungakusiza na ubone ukuqakatheka kwepilo? USally ekhesakhuluma ngaye ngaphambilini uthi, “Ukuzikhumbuza ngezinto ezihle umBuso kaZimu ozosenzela zona kusisiza singabambeleli ezintweni esele zenzekile.”

Kungaba kuhle bona ufunde okungeziweko umBuso kaZimu ozokwenzela abantu. Ukwenza njalo kuzokusiza ubone ukuthi kuqakathekile ukuphila ngitjho nanyana siqalene neenhlekelele zemvelo, kukusize uqale ngabomvu ukuyokuphila emBusweni kaZimu. Okwanje iBhayibheli iyasitjela bona singaqalana njani nezinto ezibuhlungu ezinjengeenhlekelele zemvelo. Akhesicoce ngezimbalwa.