Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kubayini Ukuphila Kwakho Kuqakathekile

Kubayini Ukuphila Kwakho Kuqakathekile

UFaizal bekutlhogeka bona ahlinzwe ihliziyo ngemva kobana kuphele umnyaka umma wakwakhe ahlongakele. Uthi: “Nangifunda incwadi kaJobho bengazi bona uJehova uyitlole ngehloso. Nasifunda ngesibonelo esiseBhayibhelini esifana nobujamo esiqalene nabo kuba yindlela esiduduzeka ngayo. Ukuphila kwethu kuqakathekile.”

UTarsha wahlongakalelwa ngummakhe asesemncani. Uthi: “Ukwazi uMbumbethu kwenza upilo ibe nehloso nethemba, begodu kuyathabisa ngitjho naphezu kwezinto ezibuhlungu esiqalene nazo. UJehova unamandla begodu angakghona ukusisiza kinanyana yini esiqalana nayo qobe langa.”

IINHLOKO ezigadungileko zitjengise ukuthi imiraro abantu abaqalana nayo ingabenza bangakuthabeli ukuphila. Njengombana uthwele umthwalakho kungenzeka uzibuze ukuthi kuqakathekile na bona uphile uzibuze nokuthi kunomuntu onendaba nawe na. Qiniseka bona uZimu unendaba nawe. Uqakathekile kuye.

Umtloli weRhubo 86 bekamethemba uZimu ngikho athi: “Ngelanga lesizi lami ngilila kuwe ngombana uyangiphendula.” (IRhubo 86:7) Ungazibuza ‘uZimu angangiphendula njani “ngelanga lesizi lami”?’

Ngitjho nanyana uZimu angekhe aqeda yoke imirarwakho njenganje, kodwana iliZwi lakhe iBhayibheli liqinisekisa ngokuthi angakunikela ukuthula begodu akusize ukghone ukukghodlhelela: “Ningatshwenyeki ngalitho, kodwana kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo, ngokurabhela kunye nokuthokoza; begodu ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa kuzokuvikela iinhliziyo zenu nemicabangwenu.” (Filipi 4:6, 7) Sibawa utjheje ukuthi amavesi alandelako la asiqinisekisa njani bona uZimu unendaba nathi.

UZimu Unendaba Nawe

“UZimu akakhohlwa namunye [utunwana]. . . . nina niqakatheke khulu ukudlula abotunwana.”—Lukasi 12: 6, 7.

CABANGA: Iinyoni ezibonakala zingakaqakatheki, ziqakathekile kuZimu. Ngitjho notunwana omncani uZimu uyamtjheja begodu uqakathekile kuye. Abantu baqakatheke khulu kuZimu ukudlula abotunwana. Bayingcenye ekulu yendalo kaZimu yephasini begodu ubenze ‘ngomfanekiswakhe’ bakghona ukulingisa ubuntu bakaZimu obusezingeni eliphezulu.—Genesisi 1:26, 27.

UJehova “ungiphenyile, uyangazi. . . . ulemuka imizindlwami ukude . . . ngizizinye, wazi imikhumbulwami.”—IRhubo 139:1, 2, 23.

CABANGA: UZimu ukwazi kuhle. Uyazi kuhle indlela ozizwa ngayo. Ngitjho nanyana abanye kungenzeka bangayazi indlela ozizwa ngayo uZimu unendaba nawe begodu ufuna ukukusiza. Lokho kwenza bona ipilo iqakatheke khulu.

 Ipilwakho Inehloso

Jehova ‘yizwa umthandazwami; ilizwi lesililo sami alifike kuwe. . . . Beka indlebakho kimi mhlana ngikubizako; ungiphendule masinyana! . . . Naka umthandazo wabahlubule.’ —IRhubo 102:2, 3, 18.

CABANGA: Solo abantu bathoma ukutlhaga uJehova bekakubona lokho, bekuba ngasuthi uvalele iinyembezi zabo endaweni ethileko. (IRhubo 56:9) Nezakho iinyembezi zilapho. UZimu uyayikhumbula yoke imiraro oqalana nayo ngebanga lokuthi uqakathekile kuye.

“Ungethuki ngombana nginguZimakho. Ngiyakuqinisa bengiyakusiza . . . ngombana nginguSomnini, uZimakho . . . othi kuwe, ‘Ungesabi, mina ngokwami ngiyakusiza.’”—Isaya 41:10, 13.

CABANGA: UZimu ukulungele ukukusiza. Nawuwako uzokuphakamisa.

Kunethemba Lokuthi Izinto Zizokulunga

“UZimu walithanda khulu iphasi kangangobana wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, bonyana woke umuntu otjengisa ukukholwa kiyo angabhujiswa kodwana abe nokuphila okungapheliko.”—Jwanisi 3:16.

CABANGA: Uqakatheke khulu kuZimu kangangokuthi unikele ngeNdodanakhe uJesu ngebanga lakho. Ukuzidelokho kukunikela ithemba lokuphila ipilo ethabisako nenehloso bekubephakade. *

Ngezinye iinkhathi kungenzeka ugandeleleke bewuzwe ngasuthi awusafuni ukuphila, kodwana kufuze ufunde bewuzindle ngeliZwi lakaZimu, ube nokukholwa eenthembisweni zakhe. Lokho kuzokuthabisa bekukuqinisekise ukuthi ipilo iqakathekile.

^ isig. 19 Nawufuna ukwazi okunabileko ngokuthi ungazuza njani emhlatjelweni kaJesu bukela ividiyo ethi Khumbula Ukufa KwakaJesu ku-www.jw.org/nr. Qala ngaphasi kwesithi IINCWADI > AMAVIDIYO > IMIHLANGANO NEKONZWETHU.