Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ipilwakho Nayibogabogako

Ipilwakho Nayibogabogako

ULinda oneminyaka ema-71 uthi: “Ngathi nangifumana ukuthi nginekankere yamaphaphu namathumbu, ngacabanga ukuthi sekuphelile ngami. Ngathi nangifika ekhaya ngibuya kwadorhodera ngazitjela ukuthi, ‘Kulungile, akusiyinto ebengiyilindele kodwana ngizokufumana indlela yokuqalana nayo.’”

U-Elise oneminyaka ema-49 uthi: “Ngiphethwe kugula okubuhlungu okubulala imizwa emhlathinami osehlangothini langesinceleni. Ngezinye iinkhathi, kuba buhlungu khulu kangangobana ngizifumana sengigandelelekile. Esikhathini esinengi, ngiba nesizungu bengicabange nokuzibulala.”

NANGE ugulela ukufa namkha kugula umuntu omthandako, uyazi bona kubudisi kangangani ukuqalana nento leyo. Kuthi kusese njalo, kufuze uqalane namazizo atjhugulukako alethwa kugulokho. Ukubonana nabodorhodera, ubudisi bokufumana imitjhoga ezokulapha mhlamunye nemali yokuyibhadela, nokhunye ukugula okuseqadi okubangwa kusela imithi kungakuthusa bekukugandelele. Ukugandeleleka emkhumbulweni lokha nawugulako kungakuqeda amandla.

Singalifumanaphi isizo? Abantu abanengi bafumene ukuthi ukuthembela kuZimu, ukuthandaza  nokufunda iindaba eziseBhayibhelini kubaduduza khulu. Ithando nesekelo abalifumana emalungeni womndeni nebanganini libasiza khulu.

IZINTO EZISIZE ABANYE BAKGHODLHELELA

URobert oneminyaka ema-58 uthi, “Nawugulako kufuze ube nokukholwa kuZimu, uzokusiza bona ukghodlhelele. Thandaza qobe umtjele indlela ozizwa ngayo. Mbawe bona akuphe ummoya ocwengileko. Mbawe nokuthi akusize ube namandla wokukhuthaza umndenakho nokuthi ukghone ukuqalana nokugula kwakho.”

“Kududuza khulu umndenakho nawukusekela. Bangifonela qobe bangibuze bona ngizizwa njani. Boke abangani enginabo bayangikhuthaza. Bangenza ngizizwe ngcono begodu lokho kungenza ngikghone ukukghodlhelela.”

Nange uvakatjhele umuntu ogulako tjheja naku okutjhiwo nguLinda: “Umuntu ogulako ufuna ukuphila ipilwakhe yangamalanga begodu kungenzeka akakuthabeli ukukhuluma ngokugula. Yeke khuluma ngezinto enihlala nicoca ngazo.”

Amandla avela kuZimu, imiTlolo eduduzako nesekelo ozolifumana ebanganini nemndeninakho kuzokusiza ube nethemba, begodu ubone ukuthi ipilo iqakathekile ngitjho nanyana ipilwakho ibogaboga.