ISITHALA No. 2 2019 | Iqakathekile Na Ipilo?

Inga-kghani wakhe waqalana nobudisi kangangokuthi wafuna ukufa?

Lokha Ukuphila Kubudisi

Ukuphila kuqakatheke ukudlula nanyana ngibuphi ubuhlungu esiqalene nabo.

Nakuvela Iinhlekelele Zemvelo

IBhayibheli iyasitjela ukuthi yini engasisiza siqalane neenhlekelele zemvelo ngendlela ephumelelako.

Nawuhlongakalelweko

Funda ngezinto ezihlanu ezizokusiza uqalane nokuhlongakalelwa ngendlela ephumelelako.

Umuntu Otjhade Naye Nakangakathembeki

Abantu abanengi abatjhade nabantu abangakathembeki baduduzwe miTlolo.

Ipilwakho Nayibogabogako

Funda ngokuthi abanye bakghona njani ukuqalana nepilo ebogabogako.

Nawuzizwa Ngasuthi Awusakghoni Ukukghodlhelela

Wakhe wagandeleleka kangangobana wazizwa sele ungasafuni ukuphila? Ngubani ongakusiza?

Kubayini Ukuphila Kwakho Kuqakathekile

Kungenzeka abanye bangazwisisi ukuthi uqalene nani, qiniseka ukuthi uZimu unendaba nawe begodu ufuna ukukusiza.

‘Unendaba Nawe’

Amavesi weBhayibheli la angakududuza bekakuqinise.