Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Umfanekiso Obufakazi Bokuthi Iimphorofido ZeBhayibheli Zinembile

Umfanekiso Obufakazi Bokuthi Iimphorofido ZeBhayibheli Zinembile

PHAKATHI KWEROMA NE-ITALY KUJAME UMFANEKISO OBUNJIWEKO OKUGIDINGWA NGAWO UKUHLULA NAMKHA IPUMELELO, OKARA IIMVAKATJHI EZIVELA EPHASINI MAZOMBE. UMFANEKISO LO UJANYISELWE UKUHLONIPHA IKOSI UTITUS YEENDAWO EZIHLANGENEKO.

Imifanekiso emibili le isikhumbuzo sesenzakalo esaqopha umlando. Nanyana kunjalo, kunerherho elikhambisanako phakathi komfanekiso obunjiweko nalokho okutjhiwo liBhayibheli. Umfanekiso obunjiweko wakaTitus unikela ubufakazi oburarako ngaphandle kwamezwi ngokunemba kweemphorofido zeBhayibheli.

UKUSOLWA KWEDOROBHO

Ekhulwini lokuthoma, umBuso wamaRoma ebewubuswa yikosi yinye wanaba wasuka e-Britain, e-France bewayokufika neGibhide. Iinarhezi bezithabela ukubumbana nokuphumelela okuyinto okungakhenge kheyibonwe emlandweni. Kodwana bekunenye inarha ekude ebeyihlale ibangela inarha yamaRoma itjharagano, ebizwa ngesifunda seJudiya esinganakuthula.

Enye incwadi nayihlathulula ubujamo bakade beRoma ithi: “Iimfunda ezinye ebezingaphasi kwelawulo lamaRoma zatshwaywa ziinkhulu ezinamandla njengezingathandekiko emahlangothini womabili njengeJudiya. AmaJuda asilingeka ngebanga lababusi bakosontjhaba ebebanganandaba namasiko wabo, ngebangelo amaRoma abona ukunghanghabala kwamaJuda okungasabekezeleleki.” AmaJuda amanengi abanethemba lokuthi umdosiphambilawo uzowasindisa ngokuqotha amaRoma anenzondo abe abuyisele iphazimulo kwa-Israyeli. Kodwana ngomnyaka ka-33, uJesu Krestu wathi iJerusalema izokuqalana nesikhathi esibudisi sokutlhaga nokugandeleleka.

UJesu wathi: “Isikhathi siyeza lapho izitha zakho zizokubiyela ngeengodo ezihlabako begodu zikubhode zikuragelele mahlangothi woke. Zizokurhayila wena nabantwabakho ziniphose phasi, angekhe zitjhiye ilitje phezu kwelinye kuwe, ngombana azange usilemuke isikhathi sokuhlolwa kwakho.”​Lukasi 19:​43, 44.

Amezwi kaJesu la adidanisa iinhloko zabafundi bakhe. Kwathi ngemva kwamalanga amabili nabaqala ithempeli leJerusalema omunye wabo wathi: “Mfundisi, qala bona mahle kangangani amatje la nemakhiwo le!” Kuliqiniso amanye amatje wethempeli kubikwa ukuthi bewangaphezu kwamamitha ali-11 ubude, amanye abe mamitha ama-5 ububanzi, kuthi amanye abe mamitha ama-3 ukuphakama. Nakilokhu uJesu waphendula wathi: “Malungana nezinto enizibonakwezi, kuzokufika isikhathi lapho kungeze kwatjhiywa ilitje phezu kwelinye lingagirizelwa phasi.”​Markosi 13:1; Lukasi 21:6.

UJesu waragela phambili wathi kibo: “Nanibona iJerusalema libhodwe mabutho, yazini ukuthi ukutjhatjalaliswa kwalo sekutjhidele. AbaseJudiya ababalekele eentabeni, abaphakathi kwalo abakhambe, nabasemaphandleni abangangeni kilo.” (Lukasi 21:​20, 21) Kghani amezwi kaJesu la azaliseka?

UKUFADALALA KWEDOROBHO

Kwadlula iminyaka ematjhumi amathathu nantathu, iJudiya isolo ingaphasi kwegandelelo lamaRoma. Kodwana ngomnyaka ka-66 lokha umbusi wamaJuda uFlorus owabekwa maRoma, wabamba iimali zethempeli elicwengileko, kodwana lokho kwasilinga amaJuda begodu akhenge asakukghodlhelela lokho. Msinyana ngemva kwalokho, amabutho weJudiya atjhinga eJerusalema, abulala ibutho leRoma begodu afuna ukuzijamela angasabi ngaphasi kweRoma.

 Kuthe ngemva kweenyanga ezintathu ezalandelako, amasotja weRoma angaphezu kweenkulungwana ezima-30, adoswa phambili nguGallus, atjhinga eJerusalema bona ayokutjhabalalisa amavukelambuso la. AmaRoma msinyana angena ngedorobheni begodu agiriza iboda elingaphandle kwethempeli. Kwathi kusesenjalo, abuyela emva ngesizathu esingaziwako. Amavukelambuso weJudiya kwawathabisa khulu lokho, khonapho awagijimisa. Kuthe ibutho leRoma nabavukelumbuso beJudiya batjhiye idorobho, amaKrestu alalela isiyeleliso sakaJesu, abaleka eJerusalema atjhinga eentabeni ngale komLambo weJordani.​—Matewu 24:​15, 16.

Emnyakeni olandelako, iRoma yavuselela ijima layo malungana neJudiya, idoswa phambili siKhulu esinguVespasian nendodanakhe uTitus. Kodwana msinyana ngemva kobana uMbusi uNero ahlongakele ngomnyaka ka-68, uVespasian wabuyela eRoma bona ayokufuna ubukhosi, ijima leJudiya walitjhiyela ezandleni zendodanakhe, uTitus, nebutho elilinganiselwa enkulungwaneni ezima-60.

NgoJuni emnyakeni wama-70 eenkhathini zakaJesu, uTitus walayela amasotjakhe bona alahle phasi imithi yeJudiya, ebeyisetjenziselwe ukwakha iboda elimakhilomitha ali-7 lineengodo ezihlabako ezibhode iJerusalema. NgoSeptemba, amaRoma azithathela izinto ngekani, atjhisa idorobho nethempeli lalo begodu arhayila koke akhenge atjhiye ilitje phezu kwelinye njengombana uJesu bekabikezele. (Lukasi 19:​43, 44) Kucatjangwa ukuthi “pheze abantu abangaba siquntu seengidi barhayilwa eJerusalema nenarheni yoke.”

UMBUSO OTHUMBAKO

Ngomnyaka ka-71, uTitus wabuyela e-Italy wamukelwa ngethabo elikhulu zizakhamuzi zeRoma. Abantu baphuma boke bona bazokugidinga ukuthumba kwakhe ngendlela engakhenge kheyibonwe edorobhenelo.

Isiqubuthu sathaba khulu nasibona umnotho omkhulu kangaka eendleleni zeRoma. Sathabela nokubona imikhumbi yabantu abathumbe epini baphethe nezinto abazithethe ngekani ethempelini leJerusalema.

Ngomnyaka ka-79, uTitus wathatha isikhundla sakayise uVespasian bona abe mbusi. Kodwana ngemva kweminyaka emibili eyalandelako, uTitus wahlongakala kungakalindeleki. Umfowabo uDomitian, waba yikosi begodu msinyana wakha umfanekiso obunjiweko enzela ukuhlonipha uTitus.

UMFANEKISO OBUNJIWEKO NAMHLANJESI

Umfanekisa kaTitus eRoma namhlanjesi

Umfanekiso obunjiweko kaTitus uhlonitjhwa makhulu wabantu abavakatjhela eRoma qobe mnyaka. Abanye bawuqala njengomsebenzi okarisako wezobukghwari, abanye bawuqala njengento yokuhlonipha umBuso weRoma, kuthi abanye ubakhumbuza ukuwa kweJerusalema nethempeli lakhona.

Abantu abatjhejisisako nabafunda iBhayibheli, baqala umfanekiso lo njengento eqakatheke khulu. Kibo umfanekiso lo uyazikhulumela ngaphandle kwamezwi ukuthi iimphorofido zeBhayibheli zinembile begodu uqinisekisa nokuthi ziphefumulelwe nguZimu.​—2 Pitrosi 1:​19-21.