Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Iimphorofido Ezizalisekileko

Iimphorofido Ezizalisekileko

Esihlokweni sokuthoma sikhulume ngendlela beLidiya abaphambukiswa ngayo mbikezeli we-Delphi, umphumela wakhona waba kuhlulwa kwabo yikosi yePheresiya. Ngakelinye ihlangothi iBhayibheli linesiphorofido esikhamba phambili esibandakanya ikosi yePheresiya esizaliseke ngokuzeleko.

Eminyakeni ema-200 eyadlulako, ngaphambi kobana ikosi le ibelethwe, umphorofidi omHebheru u-Isaya wagagula uKoretjhi ngebizo, wahlathulula nendlela azokuhlula ngayo idorobha elikhulu leBhabhiloni.

Incwadi ka-Isaya 44:24, 27, 28 ithi: “Nakhu okutjhiwo nguSomnini umhlengakho, . . . ‘nguye owakhuluma nokuzika wathi: “Yoma kere!” Godu wathi: “Imilambakho wena Bhabheli, ngizoyomisa!” Nguye owathi kuKoretjhi: “Ungumelusami, uzakuphumelelisa koke engikuthandako.” Wathi ngeJerusalema: “Izakwakhiwa butjha.” Godu wathi ethempelini: “Iinsekelo zakho ziyakujanyiswa.”’”

Ngokuya ngomlando womGirigi uHerodotus, ibutho lakaKoretjhi laphambukisa umLambo iYufrathe, ebewugeleza edorobheni leBhabhiloni. Iqhinga lakaKoretjhi lenza ibutho lakhe lakghona ukungena edorobhenelo. Ngemva kokuthumba idorobho, uKoretjhi watjhaphulula amaJuda ebewathunjwe eBhabhiloni begodu wawavumela bona abuyele emva ayokuvuselela iJerusalema ebelitjhatjalaliswe eminyakeni ema-70 ngaphambilini.

Incwadi ka-Isaya 45:1 ithi: “Nakhu okutjhiwo nguSomnini kozesiweko wakhe onguKoretjhi, obambe isidla sakhe ukuze aguqise izizwe phambi kwakhe, ahlangule amakhosi iinhlabano zawo, avule iminyango phambi kwakhe, iye, amasango angeze ahlala avaliwe.”

AmaPheresiya angena edorobheni asebenzisa amasango amabili amakhulu ebekasemthangaleni wedorobhelo ebewatjhiywe avuliwe. Ngathana beBhabhiloni bebakwazi ebekuhlelwa nguKoretjhi, bekufuze bavale woke amasango ebekahlanu komlambo. Yeke ngokungalemuki lokho, idorobho akhenge livikeleke.

Isiphorofidwesi sihlangana neemphorofido ezinengi ezifumaneka eBhayibhelini ezizalisekileko. * Lokhu akufani nokubikezelwa babantu, kanengi abakwenza bakusekele kibozimu bamala. Nakuzimphorofido eziseBhayibhelini, zivela kiloyo owathi: ‘Ngimemezela isiphetho ekuthomeni, iye, ekadeni lokho okungakenzeki.’​—Isaya 46:10.

NguZimu wamambala kwaphela ibizo lakhe elinguJehova, ongenza iimphorofido zizaliseke. Ibizo lakhe litjho ukuthi “Ubangela Kube Khona.” Ibizwelo liveza ubukghoni anabo ekulawuleni izenzakalo zengomuso ngokuvumelana nentandwakhe. Godu lisiqinisekisa ngokuthi iinthembiso zakhe zizokuzaliseka.

IIMPHOROFIDO EZIZALISEKA NJE

Kghani ungathabela ukwazi ukuthi lithini iBhayibheli ngeemphorofido zanamhlanjesi? Eminyakeni ezi-2 000 ezadlulako, iBhayibheli labikezela ukuthi “emihleni yokuphela kuzakufika iinkhathi ezibudisi okubudisi ukuqalana nazo.” Nemihla yokuphela yani? Ukuphela kodwana ingasi kwephasi namkha kwabantu kodwana ukuphela kwezipi, kokugandeleleka nokutlhaga okugubuzese abantu iiminyaka. Akhesiqale iimphorofido ezimbalwa ezihlathulula ‘imihla yokuphela.’

Incwadi ka-2 Thimothi 3:​1-5 ithi: “Kodwana kwazi lokhu, ukuthi emihleni yokuphela kuzakufika iinkhathi ezibudisi okubudisi ukuqalana nazo. Ngombana abantu bazakuba ngabazithandako, abathanda imali, abazikhakhazisako, abazibona bangcono kunabanye, abahlambalazi, abangalaleli ababelethi, abangathokoziko, abangakathembeki, abanganalo ithando lemvelo, abangafuni isivumelwano, abarhwayeli, abangazibambiko, abanelaka, abangakuthandi okuhle, abathengisa abanye, abanekani, abakhukhumele ngokuzigqaja, abathanda ukuzithabisa kunokuthanda uZimu, ababonakala bazinikele kuZimu kodwana bawaphika amandla wokuzinikelokho; ubafulathele laba.”

Awuvumi na bona indlela yokuziphatha ehlathululwe liveseli iyathuwelela qobe? Utjhejile na bona sibhodwe babantu abazithandako, abathanda imali nabazikhakhazisako? Uyitjhejile na indlela abantu abafuna ngayo ukwenzelwa izinto kodwana bangafuni ukuvumelana nabanye? Ngabona utjhejile ukuthi ummoya wokungahloniphi ababelethi sewusabalele iphasi loke nokuthi abantu abanengi bathanda injabulo kunokuthanda uZimu. Izinto ziba zimbi khulu qobe lilanga.

UMatewu 24:​6, 7 uthi: “Nizokuzwa ngezipi nemibiko yezipi. . . . Ngombana isitjhaba sizokulwa nesitjhaba, umbuso ulwe nombuso.”

Izipi nemiguruguru eyathoma ngo-1914, kulinganiselwa bona zibulele abantu abangaphezu kweengidigidi, isibalwesi sidlula inani labantu abaphilako kezinye iinarha. Akhewucabange ngeenyembezi, ubuhlungu nokugandeleleka okuvezwa ziimbalo zokubulawa kwabantokhu. Kghani iintjhaba zifundile na emitjhaphwenazo bona ziqede izipi?

UMatewu 24:7 uthi: “Kuzokuba nokutlhayela kokudla.”

Okhunye ukuhlolwa okwenziwa endabeni yokudla kwaveza ukuthi “ephasini loke nakukhiqizwa ukudla okwaneleko okuzokondla iingidi zabantu ngokwesilinganiso ebantwini abalithoba munye ulala angakadli qobe langa. Kuthi esilinganisweni sabantu abathathu umuntu munye uqalana nobudisi bepilo ngebanga lamalwelwe abangelwa kungadli.” Kulinganiswa ukuthi qobe mnyaka abantwana abaziingidi ezintathu bayafa ngebanga lendlala.

ULukasi 21:​11 uthi: “Kuzokuba nokusikinyeka kwephasi okukhulu.”

Qobe mnyaka, ukusikinyeka kwephasi okuziwa babantu kulinganiselwa eenkulungwaneni ezima-50. Ukusikinyeka okulinganiselwa ekhulwini kugiriza imakhiwo begodu kuyenzeka kanye emnyakeni. Ngokwesilinganiso sangomnyaka ka-1975 kuya ku-2000 ukusikinyeka kwephasi kubulele iinkulungwana zabantu.

UMatewu 24:​14 uthi: “Nje-ke iindaba ezimnandezi zomBuso zizokutjhunyayelwa kilo loke iphasi bona kube bufakazi kizo zoke iintjhaba, ngemva kwalokho isiphelo sizokufika.”

AboFakazi bakaJehova abalinganiselwa eengidini ezibunane, bebasolo batjhumayela iindaba zomBuso ebantwini abaseenarheni ezingaphezu kwama-240. Batjhumayela iindaba ezimnandi emadorobheni amakhulu aphithizelako, eendaweni ezisemakhaya ezingafikeleleki bulula, eendaweni ezisemahlathini neentabeni. Nasele uZimu anelisekile, umsebenzi lo uzokuphela nesiphorofido seBhayibheli sithi: “Ngemva kwalokho isiphelo sizokufika.” Kutjho ukuthini lokhu? Kutjho ukuthi ukubusa kwabantu kuzokuphela kuqedwa mBuso kaZimu ozabe ubusa. Ngiziphi iinthembiso ezizokuzaliseka nasele kubusa umBuso kaZimu? Ragela phambili nokufunda uzokuthola iimpendulo.