Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ibonelo phambili leNgomuso

Ibonelo phambili leNgomuso

Wakhe wazibuza ukuthi ingomuso likuphatheleni wena nomndenakho? Kghani lithembisa ukunilethela ubunjinga, umonakalo, ithando namkha isizungu? Kghani uzokuphila isikhathi eside namkha ipilwakho izokuphela kungakalindeleki? Abantu abanengi balingile ukubikezela ngemibuzo le, eminyakeni eminengi edlulileko.

Namhlanjesi izazi ezinengi ziqala izinto ezenzekako eziphuma phambili ephasini loke, lokho zikusebenzisela ukwenza iinlinganiso zalokho okungenzeka emalangeni azako. Ezinye iimbikezelo zifezekile, ezinye azikaphumeleli, kanti ezinye zilethe isizi. Nasi isibonelo ngo-1912, omunye umsunguli wesisetjenziswa sokuthumela imilayezo (telegraph) nakaqagelako wathi: “Isikhathi sokusebenzisa ithelegrafu le sizokwenza ukuthi kungasakghonakali ukulwa izipi.” Omunye umsizi weKampani ethileko wahlanukela isiqhema esithileko sabavumi akholelwa ukuthi iinqhema ezidlala iingatara zizokuphelelwa sikhathi.

Abanengi namhlanjesi basebenzisa imilingo nabafuna ukuthola ukuthi ingomuso libaphatheleni. Lokho bakwenza ngokufuna iinluleko kilabo ababhula ngeenkwekwezi. Imiphumela yalokhu siyibona lokha nasifunda amaphephandaba nabomagazini, sithola amakhasi akhuluma ngeenkwekwezi ezibikezela ingomuso. Abanye babuza kilabo ababikezela ingomuso abathi bakghona “ukufunda” ikusasa lomuntu basebenzisa amakarada, iinomboro nokufunda imida yesandla.

Ekadeni abanye nabalinga ukwazi ngengomuso, bebatjhinga ebabikezelini ababaphristi namkha abaphristikazi ebebadlulisela umlayezo ovela kuzimu ebebathi bamjamele. Nasi isibonelo, kuthiwa iKosi yeLidiya yathumela izipho eziligugu embikezelini we-Delphi, weGrisi, ifuna ukwazi bona umphumela uzokuba yini nayingalwa noKoretjhi wePheresiya. Umbikezeli wathi bazokuphumelela balahle phasi “umbuso omkhulu” nabangayokulwa nePheresiya. Izitjela ukuthi izokuthumba yatjhinga khona kodwana umbuso owadulwa phasi bekungewayo.

Okwabikezelwa mbikezeli lo bekungasizi ngalitho. Bekuzokubonakala kuliqiniso kungakhathaliseki ukuthi kuthumbe liphi ibutho. IKosi le yaqalana nemiphumela ebuhlungu khulu ngokubikezelokhu. Kuthiwani ngabantu abasebenzisa zokubikezela ngengomuso ezaziwako namhlanjesi, kghani bayaphumelela?