Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | KUBAYINI UJESU WAHLUNGUPHAZWA BEWAFA?

Kghani Kwenzeka Kwamambala Na?

Kghani Kwenzeka Kwamambala Na?

Ngomnyaka ka-33, uJesu weNazaretha wabulawa. Wagwetjelwa ukuthi uvukela umbuso, wabetjhwa kabuhlungu khulu, bewabethelwa esigodweni. Wafa kabuhlungu khulu. Kodwana uZimu wamvusela ekuphileni, kwathi ngemva kwamalanga ayi-40, uJesu wanyukela ezulwini.

Ukulandisa okurarakokhu kuvela emaVangelini amane wemiTlolo yamaKrestu yesiGirigi, ngokujayelekileko ibizwa ngokuthi yiTestamende eliTjha. Kghani izintwezo zenzeka kwamambala na? Umbuzo lo uqakatheke khulu. Nangabe azange zenzeka, ukukholwa kwamaKrestu kulilize begodu nethemba lokuphila ngokungapheliko ePharadesi kumane kulibhudango kwaphela. (1 Korinte 15:14) Ngakelinye ihlangothi, nange izenzakalwezo zenzeka kwamambala, kuyatjho-ke ukuthi abantu banengomuso elihle, ongathanda ukucocela abanye ngalo. Kghani ukulandisa kwamaVangeli kuliqiniso namkha kuyinolwana?

OKUVEZWA MAQINISO

Ngokungafani neenolwana ezikghatjisiweko, imitlolo yamaVangeli yembula imininingwana enembileko nelisizo. Ngokwesibonelo, azele ngamabizo weendawo zamambala, ezinengi zazo zingavakatjhelwa namhlanjesi. Akhuluma ngabantu bamambala, ukuba khona kwabo kufakazelwa zizazi zomlando.—Lukasi 3:1, 2, 23.

 Abatlolimlando bangekhulu lokuthoma nelesibili nabo bayakhuluma ngoJesu. * Indlela afa ngayo ihlathululwe emaVangelini, iyavumelana neendlela zamaRoma zokujezisa zangesikhatheso. Ngaphezu kwalokho, izenzakalwezi ziliqiniso begodu zinembile—beziveza nabanye babafundi bakaJesu nalokho abakwenzako okungathandekiko. (Matewu 26:56; Lukasi 22:24-26; Jwanisi 18:10, 11) Woke amaqiniso la atjengisa ukuthi abatloli bamaVangeli bebathembekile begodu banembile ngalokho abakutlolako ngoJesu.

KUTHIWANI NGOKUVUSWA KWAKAJESU?

Njengombana sekwamukeleka bona uJesu waphila bewahlongakala, kodwana abanye bangabuza ngokuvuswa kwakhe. Ngitjho nabapostoli bakhe akhenge bawukholwe umbiko wokuthoma wokuvuswa kwakhe. (Lukasi 24:11) Nanyana kunjalo, koke ukungabazokho kwasuka, lokha bona nabanye abafundi nababona uJesu ovusiweko ngeenkhathi ezihlukahlukeneko. Eqinisweni, kobunye ubujamo, kunabangaphezu kwaka-500 abambonako.—1 Korinte 15:6.

Nanyana bebasengozini yokubotjhwa nokubulawa, abafundi batjhumayela kibo boke ngesibindi ukuthi uJesu uvusiwe—ngitjho nakilabo abambulalako. (IzEnzo 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32) Kghani abafundi abanengi kangaka bebazokuba nesibindi nangathana bebangaqiniseki ukuthi uJesu kwamambala uvusiwe? Kuyatjho bona indaba yokuvuswa kwakaJesu iliqiniso begodu yabanomthelela onamandla ebuKrestwini bangesikhatheso nebanamhlanjesi.

Ukulandisa kwamaVangeli ngokufa kwakaJesu nokuvuswa kwakhe kufakazela woke amaqiniso womlando atlolwako. Nawuwafunda ngokutjhejisisa azokuqinisekisa bona izenzakalwezi zenzeka kwamambala. Ukukholwa kwakho kungaqina khulu nawuzwisisa bona kubayini zenzeka izenzakalwezo. Isihloko esilandelako sizokuhlathulula ngalokhu.

^ isig. 7 UTacitus, wabelethwa ngomnyaka ka-55, watlola bona, “uChristus, [uKrestu], okuvela kuye ibizo elithi [amaKrestu], waqalana nesijeziso esikhulu phakathi nokubusa kwakaTibheriyasi ezandleni zomunye wababusi bethu, uPontiyasi Pilatu.” Ibizo elithi, Suetonius liqalisele kuJesu (ngekhulu lokuthoma); isazi mlando esimJuda uJosephus (ngekhulu lokuthoma); noPliny Omncani, ombusi weBhithiniya (ekuthomeni kwekhulu lesibili).