Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE

Kubayini UJesu Wahlunguphazwa Bewafa?

Kubayini UJesu Wahlunguphazwa Bewafa?

“Njengombana isono seza ephasini ngomuntu munye [u-Adamu], ukufa kwangena ngesono.”—Roma 5:12

Bewungaphendula uthini nange bakubuza ukuthi, “Uyakufuna na ukuphila ngokungapheliko?” Abantu abanengi bangathi bayafuna kodwana bacabanga ukuthi lokho yinto engeze yenzeka. Bathi ukufa kuyinto evamileko, kusiphetho sepilo yomuntu.

Akhesithi, umbuzo uyatjhentjhwa bese bakubuza ukuthi, “Uyakufuna ukufa?” Ngokujayelekileko, abantu abanengi bangaphendula ngokuthi awa. Yeke, lokho kutjengisani? Naphezu kweenlingo nobudisi esiqalana nabo, ngokwemvelo siyakufuna ukuphila. UZimu wabumba abantu banesifiso sokuphila ngokungapheliko.​—Umtjhumayeli 3:11.

Nanyana kunjalo, iqiniso likukuthi abantu abaphili ngokungapheliko. Yeke, konakalaphi? Ngaphezu kwalokho, kghani uZimu kukhona na akwenzileko bona alungise ubujamo? Iimpendulo eziseBhayibhelini ziyasiqinisekisa, begodu zisinikela ubufakazi bokobana kubayini uJesu wahlunguphazwa bewafa.

KONAKALAPHI?

Izahluko zokuthoma ezintathu zeBhayibheli ezisencwadi kaGenesisi zisitjela ukuthi uZimu wabumba abantu bokuthoma, u-Adamu no-Eva, wabathembisa ukuphila okungapheliko bese wabatjela bona kufuze benzeni nebazakufumana ukuphilokho. Ukulandisa kuyasivezela indlela ababhalelwa ngayo ukulalela uZimu, balahlekelwa lingomuswelo. Indaba ecocwe ngehla le abanye bangayithatha njengenolwana. Kodwana uGenesisi, ngokufana namaVangeli, unikela umlando oliqiniso. *

Waba yini umphumela wokungalaleli kwaka-Adamu? IBhayibheli liphendula ngendlela le: “Yeke njengombana isono seza ephasini ngomuntu munye [u-Adamu], ukufa kwangena ngesono, ngaleyondlela ukufa kwadlulela kibo boke abantu ngombana boke bonile.” (Roma 5:12) Ngokungalaleli uZimu, u-Adamu wona. Ngalokho, walahlekelwa sithembiso sokuphila ngokungapheliko begodu ekugcineni wafa. Njengombana siziinzukulwana zakhe, sizuze isono sakhe. Umphumela walokho, waba kugula, kuluphala nokufa. Ihlathululo le yokuthi kubayini sifa ivumelana nalokho esikwaziko namhlanjesi ngefuzo. Kghani kukhona na uZimu akwenzileko ukulungisa ubujamobu?

 KHUYINI UZIMU AKWENZILEKO?

Eqinisweni, uZimu wenze amalungiselelo wokusithenga kilokho u-Adamu asilahlekisela khona okusithembiso sokuphila ngokungapheliko. UZimu wakwenza njani lokho?

IBhayibheli kwebeRoma 6:23 lithi, “umvuzo wesono kukufa.” Lokho kutjho ukuthi ukufa kumphumela wesono. Yeke, u-Adamu wona, ngebangelo wafa. Ngokufanako, nathi sizizoni ngalokho sifumana umvuzo wesono, okukukufa. Kodwana ngebanga lokobana akusimtjhaphwethu, sabelethelwa esonweni. Ngokusithanda uZimu wathumela iNdodanakhe, uJesu, bona isuse ‘umvuzo wesono’ kithi. Lokhu kusebenza njani?

Ukufa kwakaJesu kusivulela indlela yepilo ethabisako engapheliko

Njengombana umuntu oyedwa, indoda epheleleko u-Adamu, wasilethela isono nokufa ngokungalaleli, bekutlhogeka umuntu opheleleko olalelako bekube sekufeni ukwenzela bona asitjhaphulule esonweneso. IBhayibheli ihlathulula ngendlela le: “Njengombana ngokungalaleli komuntu oyedwa abantu abanengi baba zizoni, ngokunjalo-ke ngokulalela komuntu oyedwa, abanengi bazakwenziwa abalungileko.” (Roma 5:19) UJesu ‘bekamumuntu loyo.’ Watjhiya izulu, waba mumuntu onganasono *, bewahlongakala ngebanga lethu. Umphumela waba kukuthi kwakghoneka ngathi bona sibe nobujamo obuhle noZimu begodu sifumane isithembiso sokuphila ngokungapheliko.

OKWENZA UJESU WAHLUNGUPHAZWA BEWAFA

Kubayini kwatlhogeka uJesu afe bona kufezeke lokhu? Kghani uZimu uMninimandla woke bekangekhe amane akhuphe umyalo wokuthi iinzukulwana zaka-Adamu zivunyelwe bona ziphile ngokungapheliko? Kwamambala unalo igunya lokwenza njalo. Kodwana lokho bekuzokutjho ukuthi akawunaki umthetho awutjhwileko wokuthi umvuzo wesono kukufa. Umthetho lowo bewungasi yinto encani ukuthi ungasuswa namkha utjhentjhwe. Usisekelo sokobana kube nobulungiswa bamambala.—IRhubo 37:28.

Ngathana uZimu ububekele ngeqadi ubulungiswa endabeni le, abantu bebazozibuza ukuthi nakezinye izinto uzokwenza njalo na. Ngokwesibonelo, kghani bekuzokuba kuhle na nangabe bekazikhethela ukuthi  hlangana nesizukulwana saka-Adamu ngubani obekazokufanelekela ukuphila ngokungapheliko? Kghani bekangathenjwa bona iinthembiso zakhe uzozizalisa? Ngokunamathela ebulungisweni bakhe, ekusilungiseleleni isindiso, uZimu uyasiqinisekisa ukuthi uzokuhlala enza okulungileko.

Ngokufa kwakaJesu, uZimu usivulele indlela yokufumana ukuphila okungapheliko ephasini eliyiPharadesi. Tjheja amezwi kaJesu atlolwe kuJwanisi 3:16: “Mbala uZimu walithanda kangaka iphasi, wabe wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, khona kuzakuthi loyo okholwa kiyo angabhubhi, kodwana abe nepilo engapheliko.” Yeke, ukufa kwakaJesu kuveza ukuthi uZimu azange abhalelwe ukwenza ubulungiswa kodwana kutjengisa bona ubathanda kangangani abantu.

Nanyana kunjalo, kubayini uJesu bekufuze ahlunguphazwe nokobana afe kabuhlungu kangaka njengombana kuhlathululwe emaVangelini? Ngokuzinikela kwakhe ekulingweni okudluleleko nangokuhlala athembekile, uJesu watjengisa ukuthi uDeveli unamala ngokuthi athi abantu angeze bahlala bathembekile kuZimu nabaqalane nokulingwa. (Jobho 2:4, 5) Lokho uSathana akutjhoko kungabonakala kulibanga elizwakalako ngemva kobana akhohlise u-Adamu ukuthi one. Kodwana uJesu bekalingana patsi no-Adamu—wahlala athembekile naphezu kobuhlungu obukhulu aqalana nabo. (1 Korinte 15:45) Lokhu kufakazela ukuthi no-Adamu bekangakghona ukulalela uZimu nangabe wakhetha ukwenza njalo. Ngokukghodlhelela iinlingo, uJesu usitjhiyele isibonelo sokobana simlandele. (1 Pitrosi 2:21) Ngebanga lokuthi iNdodanakhe yalalela ngokupheleleko, uZimu wayitlomelisa ngepilo yokungafi ezulwini.

INDLELA ONGAZUZA NGAYO

Kwamambala uJesu wafa. Indlela eya ekuphileni okungapheliko ivulekile. Kghani uyakufuna na ukuphila ngokungapheliko? UJesu usivezele lokho okufuze sikwenza nakathi: “Ukuphila okungapheliko ngilokho bona bazi wena wedwa Zimu weqiniso nokwazi uJesu Krestu, omthumileko.”—Jwanisi 17:3.

Abagadangisi bakamagazini lo bakumema bona ufunde ngokunabileko ngoJehova, uZimu weqiniso, nangeNdodanakhe, uJesu Krestu. AboFakazi bakaJehova bendawo yangekhenu bazokuthabela ukukusiza. Godu ungafumana imininingwana elisizo ngokuthi uvakatjhele izinzolwazi lethu, ku-www.jw.org.

^ isig. 8 Qala “I-The Historical Character of Genesis,” ku-Insight on the Scriptures, Volume 1, ekhasini 922, isihloko esithi “iNcwadi kaGenesisi” egadangiswa boFakazi bakaJehova. Ungayifumana ku-www.jw.org. Bese uqala ngaphasi kwesithi, PUBLICATIONS > ONLINE LIBRARY.

^ isig. 13 UZimu wadlulisela ukuphila kweNdodanakhe esibelethweni sakaMariya kusukela ezulwini, wambangela bona abesidisi, begodu umoya ocwengileko kaZimu wavikela uJesu bonyana angazuzi isono sakaMariya.—Lukasi 1:31, 35.