Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ukulalela Isiyeleliso Kungaphulusa Ipilwakho!

Ukulalela Isiyeleliso Kungaphulusa Ipilwakho!

NGODISEMBA 26, 2004 kwaba nokusikinyeka okukhulu kwephasi okubalelwa ku-9.1 magnitude esihlengeleni seSumatra etlhagwini tjingalanga e-Indonesia. Boke abantu nabathi mehlo suka, bababe! naka amagagasi amakhulu ngendlela erarako eza phezu kwemizi yabo. Abantu babona bonyana le yona ayisingangabo, napaya sebabaleka bagijimela emibundwini, basolo barhuwelela bathi, “Smong! Smong!” okuligama elijayelekileko endaweni leyo elitjho itsunami. Kwathi kungakapheli nemizuzu eyi-30, amagagasi anamandla besele arhurhule wena ndlu wenani magega nelwandle.

Isihlengele seSimeulue saba ngesokuthoma ukurhurhulwa yitsunami enamandla. Nanyana kunjalo, ngaphezu kwabahlali abayi-78 000, kwahlongakala abayi-7 kwaphela. Alo isibalo esincani kangaka? * Isitjho sabantu balapho sithi: ‘Nanibona igagasi liphakama ngendlela engakajayeleki, bonani enganatjani nibalekele emibundwini, ngombana msinyana ilwandle lizosirhurhula.’ Okwenzeka eenkhathini ezidlulileko, kwenza abantu beSimeulue bafunde ukubona itsunami iseza ngokuqala indlela ilwandle elitjhuguluka ngayo. Ukulalela isiyeleliso kwaphulusa amaphilwabo.

IBhayibheli likhuluma ngehlekelele ezako, ‘iinhlupheko ezabe zizimbi khulu, zingalingani nalezo ezakhe zaba khona kusukela ekuthomeni kwephasi bekwaba kunjesi nezingasoze zaba khona godu.’ (Matewu 24:21) Kodwana lokhu akusikuphela kwephasi ngebanga lomonakalo owenziwa babantu nofana iinhlekelele zemvelo—ngombana umnqopho kaZimu ngephasi kukuthi linzinze nini nanini. (UMtjhumayeli 1:4) Kunalokho, iinhlupheko ezizako ziligadango lakaZimu “lokususa labo abona iphasi.” Kuzokuba siphetho sabo boke ubumbi nokuhlupheka. (IsAmbulo 11:18; IzAga 2:22) Qala bona kuzokuba sibusiso esingangani leso!

Ukungezelela kilokho, ngokungafani netsunami, ukusikinyeka kwephasi namkha intabamlilo, isehlakalo esizakwesi angeze sibulale nabantu abalungileko. IBhayibheli lithi, “uZimu ulithando” begodu uZimu ibizo lakhe elinguJehova uthembisa bona “abalungileko bazakuzuza inarha, bahlale kiyo nini nanini.” (1 Jwanisi 4:8; iRhubo 37:29) Kodwana, ungasinda njani eenhluphekweni bewuthabele neembusiso ezithenjisiweko? Ipengu: Kulalela isiyeleliso!

YELELA UKUTJHUGULUKA KWEPHASI

Angeze sasazi isikhathi okungiso sokuphela kobumbi nokuhlupheka, ngombana uJesu wathi: “Akakho noyedwa owaziko ngelangelo nangesikhatheso, neengilozi ezisezulwini azazi ilitho, ngitjho neNdodana ngokwayo ayazi; kodwana nguBaba kwaphela owaziko.” Kunalokho, uJesu wasikhuthaza ngokuthi ‘sihlale silindile.’ (Matewu 24:36; 25:13) Kubayini? IBhayibheli lisihlathululela ngokuzokwenzeka ephasini ngaphambi kobana uZimu alethe isiphelo. Njengombana ukusikinyeka kwelwandle kwaba litshwayo ebantwini beSimeulue bona itsunami itjhidele, nokutjhuguluka  kobujamo bephasi kulitshwayo lokobana isiphelo sitjhidele. Ibhoksi elisesihlokwenesi liveza amanye wamatjhuguluko iBhayibheli elikhuluma ngawo.

Kwamambala, amanye wamatjhuguluko namkha izehlakalo, zenzeka ngeenkhathi ezihlukahlukeneko—kuthi lezo ezivezwe ebhoksini zenzeka esikhathini esidlulileko ngezinga elithileko. Kodwana uJesu wakhuluma naka amezwi ngezenzakalwezo “nanibona zoke izintwezi,” nizakwazi bona ukuphela kuseduze. (Matewu 24:33) Zibuze-ke, ‘kunini emlandweni lapho zoke intwezi (1) zenzeka ephasini mazombe, (2) zenzeka ngesikhathi sinye, begodu (3) zathuwelela zaba zimbi khulu?’ Kuyatjho-ke bona siphila esikhathineso.

ISENZO ESITJENGISA ITHANDO LAKAZIMU

Umongameli walokha we-U.S.A wathi, “Isiyeleliso esifika ngesikhathi . . . siyawaphulusa amaphilo.” Ngemva kwetsunami yango-2004, kwahlonywa iindlela zokukhupha isiyeleliso ngesikhathi eendaweni ezarhurhulwa yitsunami bona kungasabi khona abantu abalahlekelwa maphilwabo esikhathini esizako. Ngendlela efanako, uZimu wenze amalungiselelo wokuyelelisa abantu ngaphambi kobana isiphelo sifike. IBhayibheli laphorofida lathi: “Ivangeli lombusweli lizakutjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi kizo zoke izizwe ngaphambi kobana kufike isiphetho.”—Matewu 24:14.

Ngonyaka ogadungileko, aboFakazi bakaJehova batjhumayele iindaba ezimnandi ama-awara angaphezu kwaka-1.9 bhiliyoni eenarheni eziyi-240 nangamalimi adlula ku-700. Amatjhuguluko wanamhlanjesi la anikela ubufakazi obunamandla bokuthi ukuphela kusemnyango. Ngethando abanalo ngabomakhelwana babo aboFakazi bakaJehova bayelelisa ngelanga lakaZimu lokwahlulela, elizako msinyana. (Matewu 22:39) Njengombana ilwazeli likuzuzisa nje, kutjengisa bona uJehova ukuthanda tle. Khumbula  ukuthi, “[uZimu] akasibuthaka ngesithembiso sakhe njengombana abanye bacabanga. Kunalokho uyaninyamezelela, akathandi bonyana kubhubhe namunye, kodwana kobana boke baphenduke.” (2 Pitrosi 3:9) Alo-ke uzokusabela njani esiyelelisweni sakaZimu sethando?

BALEKELA ENDAWENI EPHEPHILEKO!

Khumbula ukuthi abahlali beSimeulue ebebahlala magega nelwandle, babalekela emibundwini msinyana nababona amagagasi aphakama ngokurarako; akhenge balinde bona abohle. Ngokuthatha isiqunto khonokho kwatjho ukusinda kwabo. Nawe-ke ukuthi usinde esizini elizakweli kufuze ubalekele emibundwini engokomfanekiso, kungakabi lada. Alo uzokubaleka njani? Umphorofidi u-Isaya waphefumulelwa bona atlole isimemo esikarakwesi esikhanjiselwa inengi “emihleni yokuphela le,” okusikhathi esiphila kiso. Sithi: “Nambani sikhuphukeleni entabeni [kaJehova, NW] . . . ukuze asifundise iindlela zakhe kobana sikhambe ngemizilakhe.”—Isaya 2:2, 3.

Ukukhuphukela entabeni kukwenza uthi nawusesiqongolweni uzizwe uphephile. Ngokufanako, ukwazi iindlela zakaZimu ezifumaneka eBhayibhelini kusize iingidigidi zabantu ephasini mazombe bona zitjhuguluke. (2 Thimothi 3:16, 17) Ngokwenza lokho bathoma “ukukhamba emzileni [kaZimu]” begodu bathabela ukuba sehlangothini lakhe bavikeleke.

Alo, uzosamukela na isimemo nesivikelo sethando lakaZimu eenkhathini ezimbezi? Sikukhuthaza bona uhlolisise kuhle izenzakalo ezihlathululwe miTlolo “ngemihla yokuphela” ezivezwe ebhoksini elisesihlokwenesi. AboFakazi bakaJehova bangekhenu bangakuthabela khulu ukukurhelebha bona uzwisise kuhle imitlolo nangendlela ongayisebenzisa ngayo. Ungafumana neempendulo zemibuzwakho ngokuvakatjhela izinzolwazi lethu ku-www.jw.org. Qala ngaphasi kwesithi UKWAZI NGATHI > OKUBUZWAKO.

^ isig. 3 Itsunami yango-2004 le, yabulala abantu abaphezu kwaka-220 000—okuyitsunami eyenza umonakalo omkhulu emlandweni.