ISITHALA No. 2 2016 | Kubayini UJesu Wahlunguphazwa Bewafa?

Kuqakatheke ngani kuwe ukubulawa komuntu oyedwa, eminyakeni epheze ibe yi-2 000 eyadlulako?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Kghani Kwenzeka Kwamambala Na?

Ngibuphi ubufakazi obuliqiniso bokulandisa kwamaVangeli ngoJesu?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Kubayini UJesu Wahlunguphazwa Bewafa?

Ukufa kwakhe kukuzuzisa njani?

Kufanele Na AmaKrestu Athandazele Eendaweni Zokuthandaza?

Inengi lamasondo amakhulu wephaseli aneendawo zokuthandazela. Kghani kuqakathekile ukuthandazela eendaweni ezinjalo?

Ukulalela Isiyeleliso Kungaphulusa Ipilwakho!

Iimphorofido zeBhayibheli ziveza amatshwayo abonakalako ngehlekelele ezokwenzeka msinyana. Kghani uzowayelela na amatshwayo lawo?

Amavesi Nezahluko—Ngubani Owakufaka Ebhayibhelini?

Kubayini indlela yokunombora le ijayeleke kangaka?

Lithini IBhayibheli?

Kghani kufuze utshwenyeke ngaye?