Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Unjani UZimu?

Unjani UZimu?

Nasifunda ngobuntu bomuntu, lokho kusisiza simazi ngcono umuntu loyo begodu isikhozi sethu siyakhula. Kuyafana nangoJehova, nasifunda ngobuntu bakhe sizomazi ngcono bona unjani begodu isikhozi sethu sizokukhula. UZimu unobuntu obuhle khulu, kodwana kunezinto ezine ezikhamba phambili ngobuntu bakhe: mamandla, ukuhlakanipha, ubulungiswa nethando lakhe.

UZIMU UNAMANDLA

“Maye mina, [Jehova, NW] Somandla, qala, nguwe owenze izulu nephasi ngamandlakho amakhulu.JOROMIYA 32:17.

Ubufakazi bamandla kaZimu bubonakala endalweni. Nasi isibonelo, nawujama ngaphandle ehlobo elangeni elitjhisako, khuyini oyizwako esikhunjeni sakho? Uzwa ukufuthumala kwelanga. Kuhlekuhle, lokho okuzwako miphumela yamandla kaJehova wokudala. Linamandla kangangani ilanga? Emmongweni walo, kuthiwa izinga lalo lokutjhisa pheze lizii-27 000 000 (15 000 000°C). Ngomzuzwana munye, ilanga likhupha amandla alingana nokuthuthumba kwamabhomu wenukliyasi aziingidi ezimakhulu.

Nokho, ilanga lincani nalimadaniswa neenkwekwezi eziziingidi ezikhona. Abososayensi balinganisa ukuthi enye yeenkwekwezi ezikulu ebizwa ngokuthi yi-UY Scuti, yikulu kangangobana ilanga lingangena iinkhathi eziyi-1 700 ngaphakathi kwayo. I-UY Scuti yikulu kangangokuthi ukube bewungayibeka lapho ilanga likhona, iphasi belizokuba  ngaphakathi kwayo begodu neenkwekwezi ezibhode iplanethi i-Jupiter bezizokuba ngaphakathi kwayo. Mhlamunye lokho kusisiza sizwisise khudlwana amezwi kaJoromiya nakathi uJehova uZimu wenza izulu nephasi ngamandlakhe amakhulu.

Sizuza njani emandleni kaZimu? Ukuphila kwethu kusame endalweni kaZimu, njengelanga nezinye izinto ezisekela ukuphila ezifumaneka ephasini. Ukungezelela kilokho, uZimu usebenzisa amandlakhe bona sizuze ngokunqophileko. Njani? Ngekhulu lokuthoma, uZimu wanikela uJesu amandla wokwenza imisebenzi esimangaliso. IBhayibheli lithi: “Iimphofu ziyabona, iinrhole ziyakhamba, abanobulepheru bayahlanjululwa, abangezwako bayezwa, abahlongakeleko bayavuswa.” (Matewu 11:5) Kuthiwani ngesikhathi sethu? IBhayibheli lithi “odiniweko umupha amandla,” lingezelela lithi: “Labo abaqalelela kuSomnini bazakufumana amandla amatjha.” (Isaya 40:29, 31) UZimu angasipha “amandla angaphezu kajayelekileko” bona sikghone ukuqalana namkha ukukghodlhelela imiraro neenlingo zokuphila. (2 Korinte 4:7) Kghani awufuni ukutjhidela kuZimu osebenzisa amandlakhe anganamkhawulo ngethando bona asize thina?

UZIMU UHLAKANIPHILE

“Maye, minengi kangangani imisebenzakho Somnini! Yoke uyenze ngokuhlakanipha.”IRHUBO 104:24.

Nasifunda ngezinto uZimu azenzileko, sibamb’ ongenzasi ngokuhlakanipha kwakhe. Kuhlekuhle, kuneemfundo ezenziwako ezibizwa ngokuthi yi-biomimetics namkha i-biomimicry. Eemfundwenezi, abososayensi bahlolisisa indalo kaJehova begodu bakopa ilwazi kiyo bona bayokuthuthukisa izinto abazenzako. Izinto abazenzakwezi kungaba yinto elula njengesiqobotjhelo namkha ukwenza isiphaphamtjhini.

Ilihlo lomuntu liveza ubuhle bendalo

Isibonelo esihle khulu sokuhlakanipha kwakaZimu yindlela umzimba womuntu owenziwe ngayo. Nasi isibonelo, cabanga ngendlela umzimba wesana owakheka ngayo. Koke lokhu kuthoma ngeseli linye elivundileko, eliphethe zoke iinqophiso zefuzo ezitlhogekako. Iseli lelo lihlukana libe maseli amanengi afanako. Ngesikhathi esifaneleko, amaseli lawo athoma ukwakheka ngokuhlukileko kuthi ekugcineni abe mihlobohlobo yamaseli, njengamaseli weengazi, amaseli wemithambo namaseli wamathambo. Msinyana izitho zomzimba ziyakheka begodu zithoma ukusebenza. Eenyangeni ezili-9, iseli lokuthomela lakheka libe mntwana opheleleko. Ukuhlakanipha esikubona emtlamweni onjalo kwenza abanengi bavumelane nomtloli weBhayibheli owathi: “Ngiyakudumisa ngesimangaliso esesabekako sokuba khona kwami!”—IRhubo 139:14.

Sizuza njani ekuhlakanipheni kwakaZimu? UmDali uyakwazi esikutlhogako bona sithabe. Njengombana anelwazi nokuzwisisa okukhulu, usinikela isiluleko esihlakaniphileko eliZwini lakhe iBhayibheli. Nasi isibonelo, iBhayibheli lisikhuthaza lithi: “Ragelani phambili . . . nilibalelane ngokutjhaphulukileko.” (Kolose 3:13) Kghani siluleko  esihlakaniphileko leso? Iye. Abodorhodere bafumene ukuthi umuntu olibalelako ulala ngcono begodu umfutho weengazi zakhe uyehla. Ukulibalela kwehlisa nengozi yokugandeleleka namanye amagulo. UZimu ufana nomngani ohlakaniphileko, nonethando ohlala asinikela isiluleko esilisizo nesizuzisako. (2 Thimothi 3:16, 17) Kghani angeze wakuthabela ukuba nomngani onjalo?

UZIMU UNOBULUNGISWA

USomnini uthanda ukulunga.”—IRHUBO 37:28.

UZimu uhlala enza okulungileko. Kuhlekuhle, “kukude noZimu ukwenza okumbi, kukude noSabekako ukwenza okuphambeneko.” (Jobho 34:10) UZimu ugweba ngokulunga, njengombana umrhubi athi: “Awukhethi ubuso ekugwebeni.” (IRhubo 67:5) Ngebanga lokuthi uJehova “utjheja ihliziyo,” uyabubona ubuzenzisi begodu ukghona ukubona iqiniso agwebe ngokunembileko. (1 Samyela 16:7) Ngaphezu kwalokho, uZimu utjheja zoke izenzo zokungabi nobulungiswa nokukhohlakala ephasini, begodu uthembisa ukuthi msinyana “iinkhohlakali zizakujutjwa enarheni.”—IzAga 2:22.

Nokho, uZimu akasingumehluleli onelunya ofuna ukujezisa abantu. Unesirhawu nakufanelekako. IBhayibheli lithi: “USomnini unomusa nesirhawu,” ngitjho nebantwini abambi abaphenduka ngokusuka ehliziyweni. Kghani akusibulungiswa bamambala lobo?—IRhubo 103:8; 2 Pitrosi 3:9.

Sizuza njani ebulungisweni bakaZimu? Umpostoli uPitrosi wathi: “UZimu akakhethi, kodwana kizo zoke iintjhaba umuntu omesabako begodu enze okulungileko uyamukeleka kuye.” (IzEnzo 10:34, 35) Siyazuza ebulungisweni bakaZimu ngombana akakhethi namkha athande abanye ukudlula abanye. Angasamukela bona simlotjhangaphandle kokutshwenyeka ngobuhlanga, ubuzwe, ifundo namkha ubujamo bethu emphakathini.

UZimu akakhethi begodu siyazuza kilokho, kungakhathaliseki bona simhlobo bani namkha ubujamo bethu emphakathini bunjani

UZimu usiphe unembeza ngombana ufuna sizwisise besizuze ebulungisweni bakhe. ImiTlolo ihlathulula unembeza njengomthetho ‘otlolwe eenhliziyweni zethu,’ ‘ofakazelana’ nokuziphatha  kwethu ukuthi kulungile namkha kumbi. (Roma 2:15) Sizuza njani? Nakabandulwe kuhle, unembezethu angasikhuthaza bona sibalekele izenzo ezilimazako nezinganabulungiswa. Nasitjhaphileko, angasenza sizisole besilungise indlelethu. Nambala, ukuzwisisa ubulungiswa bakaZimu kuyasisiza begodu kusitjhideza kuye.

UZIMU ULITHANDO

“UZimu ulithando.”1 JWANISI 4:8.

UZimu unamandla, ukuhlakanipha nobulungiswa, kodwana iBhayibheli alithi uZimu umamandla, ukuhlakanipha namkha ubulungiswa. IBhayibheli lithi uZimu ulithando. Kubayini? Ngombana uZimu usebenzisa amandlakhe ukwenza izinto begodu ubulungiswa nokuhlakanipha kwakhe kunqophisa indlela enza ngayo izinto. Nokho, ithando lakaJehova limkhuthaza bona enze izinto. Ithando lingena kikho koke akwenzako.

Nanyana uJehova angatlhogi litho, ithando lakhe limtjhukumisele bona adale abantu ephasini neengilozi ezulwini, bona bazuze begodu bathabele ithando lakhe. Ngethando, ulungiselele iphasi bona libe likhaya leendalwa zakhe ezibabantu. Uragela phambili atjengisa ithando lakhe ngabantu ngokuthi ‘enze ilanga liphumele abambi nabenza okuhle, anise nezulu kwabalungileko nabangakalungi.’—Matewu 5:45.

Ukungezelela kilokho “uJehova unethando khulu begodu unesirhawu.” (Jakopo 5:11) Uyabathanda labo abathatha amagadango wokumazi nokutjhidela kuye ngokusuka ehliziyweni. UZimu ubona omunye nomunye wabantu abanjalo. Kuhlekuhle “unendaba nani.”—1 Pitrosi 5:7.

Sizuza njani ethandweni lakaZimu? Sithabela ubuhle belanga nalitjhingako. Kuthi asijekezele nasizwa umntwana ahleka. Kuyasithabisa ukuthandana njengamalunga womndeni. Izintwezi zingabonakala zizincani, kodwana zinothisa ukuphila kwethu khulu.

Enye indlela esizuza ngayo ethandweni lakaZimu, lilungiselelo lomthandazo. IBhayibheli lisikhuthaza lithi: “Ningatshwenyeki ngalitho, kodwana kikho koke, iimbawo zenu azaziwe nguZimu.” Njengobaba onethando, ufuna size kuye nasinemiraro esitshwenya khulu. UJehova ngethando lakhe elikhulu, uthembisa ukusinikela “ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa.”—Filipi 4:6, 7.

Kghani ukukhuluma ngobuntu bakaZimu obukhamba phambili—njengamandla, ukuhlakanipha, ubulungiswa nethando lakhe—kukusizile bona ufumane umkhanyo wokuthi unjani uZimu? Sikumema bona ufunde ngalokho uZimu akwenzileko nasazokwenza bona kuzuze wena. Lokhu kuzokukhulisa ithando lakho ngoZimu.

UNJANI UZIMU? UJehova unamandla, uhlakaniphile begodu unobulungiswa ukudlula nanyana ngubani. Kodwana esikuthanda khulu ngaye, lithando lakhe